İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İzaydaş İzmit Atık V E Art.arıtma Yak .ve Değer.a.ş.
İşin Adı Ara Depolama Tesisinden Atık Çıkarılması İşi
İlan Tarihi 01.03.2021
İhale K.No 2021/104186
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 9.03.2021 14:00:00
Son Teklif Tarihi 9.03.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2021/104186
İşin Adı : Ara Depolama Tesisinden Atık Çıkarılması İşi
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Pazarlık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Alikahya Atatürk Mah. Çarşıbaşı Cad. No:350 41001
b) Telefon ve faks numarası : 2623166000 - 2623166050
c) Elektronik posta adresi : ihale@izaydas.com
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.izaydas.com.tr
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 3.000 ton atığın, İZAYDAŞ Atık Ara Depolama Tesisi Stok Sahasından Geri Kazanım/Bertaraf firmalarına verilmesi işidir.
b) Yapılacağı Yer : İZAYDAŞ Atık Ara Depolama Tesisi Sahasında/Stok Sahasında bulunan atıklar üzerinde sözleşme konusu işlem tesis edilecektir.
c) Süresi : Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : İZAYDAŞ-İZAYCAN Toplantı Salonu, Alikahya Atatürk Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi No: 350-İzmit/KOCAELİ
b) Tarihi ve saati : 09.03.2021 - 14:00

Yeterlilik
-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

b) İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

c) İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

f) Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi ile ekinde bulunan tesise kabul edilebilecek atık kodları listesinde teknik şartnamede belirtilen kodların kabul edilebiliyor olduğuna dair belge. GFB sunulması halinde, belgenin geçerlilik süresi 6.ayını geçmiş ise lisans başvurusu yaptığını belgelemelidir. Altı ay sonunda Çevre İzin ve Lisans Belgesi alamaması durumunda atık sevkiyatı durdurulacaktır. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı İZAYDAŞ İhale ve Sözleşmeler Şefliği- Alikahya Atatürk Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi No: 350-İzmit/KOCAELİ adresinde görülebilir ve 50,00 TL (elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8.Teklifler, 09.03.2021 Salı günü saat 14:00’e kadar ihalenin yapılacağı yere teslim edilecektir. Teklifler istekli veya imza yetkili vekili tarafından bizzat elden teslim edilecektir. Posta yolu ile gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ve ortak girişimler ihaleye teklif veremezler.