İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Akşehir Kapalı Ve Açık Ceza İnfaz Kurumu
İşin Adı 2021 Yılı 9 Aylık Elektronik Güvenlik Ve Mekanik Sistemleri Parça Dahil Bakım Ve Onarım İşi
İlan Tarihi 01.03.2021
İhale K.No 2021/103822
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 15.03.2021 10:30:00
Son Teklif Tarihi 15.03.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/103822

1-İdarenin
a) Adresi : YUNAK YOLU ÜZERİ KOZAĞAÇ MAH.3.NCÜ TOPLU KONUTLAR 31333 sok.NO-25 42550 AKŞEHİR/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3328136321 - 3328138623
c) Elektronik Posta Adresi : ab45732@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
2021 yılı 9 aylık Elektronik güvenlik ve mekanik sistemleri parça dahil bakım ve onarım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : AKŞEHİR T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.04.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2021


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KOZAĞAÇ MAH.3.NCÜ TOPLU KONUTLAR 31333 SK.NO-25 AKŞEHİR/KONYA
b) Tarihi ve saati : 15.03.2021 - 10:30


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

1-Cihazlar için servis vermeye yetkili olduklarına dair TSE hizmet yeterlilik belgesi.

2-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınmış satış sonrası hizmetlerin yeterlilik belgesi.

3-İSO 27001 Bilgi güvenliği yönetim sistem belgesi.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu ve özel Kuruluşlara bir sözleşme dahilinde yapılan her türlü elektronik güvenlik sistemlerinin parça dahil bakım ve onarım işlerine ait belge iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AKŞEHİR T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ ZKURUMU MÜDÜRLÜĞÜ AMBAR BÜROSU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.