İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Başçiftlik Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı - Köydes
İşin Adı Çocuk Trafik Eğitim Pisti Yapım İşi
İlan Tarihi 01.03.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 9.03.2021 14:00:00
Son Teklif Tarihi 9.03.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay

T.C.

BAŞÇİFTLİK KAYMAKAMLIĞI

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

 

Başçiftlik İlçesi Çocuk Trafik Eğitim Pisti yapım işi. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. ve 39. maddeleri uyarınca Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

                       

İhale Kayıt Numarası:

:

2021/04

1İdarenin

a) Adı

:

Başçiftlik İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği

b) Adresi

:

Başçiftlik Kaymakamlığı-Kat:2, Başçiftlik/TOKAT

c) Telefon ve faks numarası

:

0-356-451 27 00 / faks: 0-356- 451 27 00

d) Elektronik posta adresi

:

Selvet ŞEN Birlik Müdürü

basciftlik.khgb@hotmail.com

2İhale konusu yapım işinin:

a) Niteliği, türü, miktarı

:

Başçiftlik İlçesi Çocuk Trafik Eğitim Pisti yapım işi.

b) İşin yapılacağı yer

:

Başçiftlik İlçesi Merkez Sinanpaşa Mahallesi

c) İşin süresi

:

Yer teslimi tarihinden itibaren 90 (Doksan) gün

3İhalenin

a) Adı

:

Başçiftlik İlçesi Çocuk Trafik Eğitim Pisti yapım işi.

b)Yapılacağı yer

:

Başçiftlik Kaymakamlığı Toplantı Salonu.

c) Tarihi ve saati

:

09 Mart 2021 Salı  Günü/ Saat: 14:00


 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1   - Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2  - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

a-    Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b-   Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya

          Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzelkişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3   - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

a-      Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

b-     Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4        28.04.2007 tarih ve  26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5        İhaleye katılamayacak olanlar: 28.04.2007 tarih ve  26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 12 inci madde kapsamında olanlar ihaleye katılamazlar.

4.1.6        Şekli ve İçeriği idari şartnamede belirtilen teklif mektubu (Ayrı bir teklif zarfı içinde olacak.) 

4.1.7        Şekli ve İçeriği idari şartnamede belirtilen geçici teminat (Teklif Edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat mektubunun veya nakit teminat alındı makbuzunun başvuru dosyasına konulması.) (Nakit Teminatlar Birliğin T.C. Başçiftlik Ziraat Bankasındaki TR31 0001 0027 1112 0916 7150 45 nolu vadesiz hesabına yatırılacaktır)

4.1.8        Vekâleten İhaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.9        İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.10    İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.2         Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1İş deneyim belgeleri

a.     İş deneyim belgeleri: İsteklilerin son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu iş veya benzer nitelikteki yapım işiyle ilgili teklif edilen bedelin en az %50’si oranında iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.  

 5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6- İhale dokümanının satın alındığına dair belge: İhale dokümanı Başçiftlik İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir ve 300,00 TL’ye aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Dosya alındı bedeli Birliğin T.C. Başçiftlik Ziraat Bankasındaki  TR31 0001 0027 1112 0916 7150 45 nolu vadesiz hesabına yatırılacaktır)

7- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

8- Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. İsteklilerin ihale saati olan; 09.03.2021 Salı günü saat  14:00’de ihale salonunda şahsen veya vekâleten hazır bulunmaları gerekmektedir.

9- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

10-İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. Teklif edilecek malların fiyatları, teknik şartnamede belirtilen özellikler doğrultusunda verilmelidir. Teklifler tüm iş kalemleri için verilmelidir, kısmi teklif verilemez.

11- İstekliler tekliflerini kapalı zarf halinde idareye teslim edecek olup, teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 39. Maddesi uyarınca, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir. Bu sebeple isteklilerin şahsen veya vekâleten girdiklerine dair belgeleri ve firma kaşelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

      Komisyonun bu kararı üzerine isteklilerin mevcut en düşük tekliften daha düşük teklif vermeleri gerekmekte olup, bu teklifi veremeyen istekli ihaleden çekilmiş sayılır. Bu aşamada verilen en düşük teklif komisyonca uygun bedel kabul edilebilir. İstekliler yazılı olarak oluşan en düşük tekliften daha düşük teklif vermez ise ihale komisyonu ihalenin iptaline karar verir.

12- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde ihale iptal edilir.

13-Başçiftlik İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği, Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihalelerdeki yasak fiil veya davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

                                                                                                                                Server SİNANOĞLU

                                                                                                                                         Kaymakam

                                                                                                                                       Birlik Başkanı

Yeterlilik