İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Biga İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
İşin Adı Biga İlçesi Akkayrak Köyü Kırkgeçit Yolu Başlangıcı Köprü Yapım İşi
İlan Tarihi 01.03.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 5.03.2021 11:00:00
Son Teklif Tarihi 5.03.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay
İHALE İLANI

BİGA İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN

 

BİGA İLÇESİ AKKAYRAK KÖYÜ KIRKGEÇİT YOLU BAŞLANGICI KÖPRÜ YAPIM İŞİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 18.MADDESİ (AÇIK İHALE USULÜ) HÜKÜMLERİNE GÖRE İHALE EDİLECEKTİR.

11. İdarenin

 

Adı

: Biga İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği

Adresi

: Hükümet Konağı Kat: 2 Biga/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası

: (0286) 317 4363

  (0286) 316 9969 - Faks tel

2. İhale konusu yapım işinin

 

  1. İhalenin (işin) Adı

: Biga İlçesi Akkayrak Köyü Kırkgeçit Yolu Başlangıcı     Köprü Yapım İşi

b)   İşin Niteliği, türü, miktarı

: 1 adet köprü yapımı

b) Yapılacağı yer

: T.C.K. Biga Çan Yolu Akkayrak Köyü sapağı arası.

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin yapıldığının Yükleniciye tebliğ edildiği tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi

: Yer teslim tarihinden itibaren 180 takvim günüdür.

3. İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

b) Tarih ve Saati                                                        

: Biga Kaymakamlığı Toplantı Salonu

05.03.2021 Tarih ve Saat 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı. Ayrıca, irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklar, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4 Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11. ve 12.  maddelerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.7. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırmayacağına dair taahhütname.

4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.1.11 Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.12 İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.13 İhaleye sadece yerli istekli katılabilecektir.

4.1.14 Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge.

4.1.15 Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge.  

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (4.1.1), (4.1.2), (4.1.3), (.4.1.4), (4.1.7), (4.1.11), (4.1.14) (4.1.15) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1Bankalardan temin edilecek belgeler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri: İsteklinin, son on yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin en az % 50’si oranında ihale konusu iş ve/veya benzer işlere ilişkin iş deneyim belgesi vermesi zorunludur.

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler:

Şekli ve içeriği Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği ve Yapım İşleri İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen aşağıda gösterilen sayı ve nitelikte teknik personeli inşaat mahallinde bulunduracağına dair Teknik Personel Taahhütnamesi vermesi.      

 

Taahhüt olarak İstenen Teknik Personel

S.No

Unvan

Adet

Aranan Özellik

1

İnşaat Mühendisi

1

En az 5 yıl deneyimli


 

 

 

4.3.3. Makine ekipman ile ilgili belgeler:

Şekli ve içeriği Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği ve Yapım İşleri İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen aşağıda gösterilen sayı ve nitelikteki yapı aracını inşaat mahallinde bulunduracağına dair Yapı Araçları Taahhütnamesi vermesi.

 

Taahhütlü olarak İstenen Yapı Araçları

S.No

Cinsi

Adet

Aranan Özellik

1

Kepçe (kazıcı ve yükleyici özellikli)

1

Min.80 Hp

2

Damperli Kamyon

1

En az 14 ton kapasiteli

3

Ekskavatör (Paletli veya lastikli)

1

Min. 20 Tonluk

4

Gerekli trafik işaret ve levhaları ile iş güvenliği işaret ve levhaları

-

 


 

4.3.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işlerYapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğin Resmi Gazete 11.06.2011 tarih ve 27961 sayı eki benzer iş gruplarında belirtilen A-ALTYAPI İŞLERİ I. GRUP (1.Köprüler, 2 Viyadükler) ile benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümleri; İnşaat Mühendisliği (En az 10 yıl deneyimli)

5. İhale dokümanı Biga Kaymakamlığı Biga İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği bürosunda ücretsiz görülebilir ve 1.000,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  (Banka hesap no: Biga Ziraat Bankası TR75 0001 0000 7410 0071 4750 02)

6. Teklifler ihale saatine kadar ihalenin yapılacağı yere verilebilecektir. Başvurular bizzat yapılacak ve posta… vb yollarla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

7. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.

8. İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. (Banka hesap no : Biga Ziraat Bankası TR61 0001 0000 7410 0071 4750 60)

9. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

10Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

11. İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilmeyecektir.

Birliğimiz 4734 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir. İhale, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KHGB İhale Yönetmeliğine tabidirBirlik Encümeni, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgililere ilanen duyurulur.                                                                                                             

                                                                                                              

     

                                                                                                                    Mustafa CAN

             Kaymakam

           Birlik Başkanı

Yeterlilik