İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Dsi 22. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Giresun- Çamoluk Kutluca Göleti Sulaması
İlan Tarihi 02.03.2021
İhale K.No 2020/751715
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 24.03.2021 14:00:00
Son Teklif Tarihi 24.03.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2020/751715

1-İdarenin
a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-22.BÖLGE TRABZON DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : DSI 22.Bölge Müdürlügü 61220 Yalıncak Ortahisar/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası : 4623341105 - 4623341110
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Giresun-Çamoluk Kutluca Göleti Sulaması
b) Niteliği, türü ve miktarı :
89,75ha arazinin borulu sulanması-Çeşitli çap-basınç dayanımında 9.588,00m HDPE100 boru döşenmesi,72 ad.sanat yapısı ile 2.650,00m işl.bakım yolu yapımı,dere-yol geçişi için boruların beton kaplanması,yatay sondaj geçişi yapımı,sul.işletmesi yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Giresun ili Çamoluk ilçesine bağlı Kutluca Köyü
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 1000 (Bin) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.03.2021 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

19.06.2018 Tarih ve 30453/m Sayılı Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliğinin eki olan yapım işlerinde benzer iş grupları listesinde yer alan (A) IX. Grup: Su Yapıları   benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı
Ø110 mm 8 Atü HDPE Boru Temini ve Döşenmesi 0,69% 1,28% 0,5
Ø125 mm 8 Atü HDPE Boru Temini ve Döşenmesi 0,88% 1,64% 0,6
Ø125 mm 10 Atü HDPE Boru Temini ve Döşenmesi 1,61% 2,98% 1,2
Ø125 mm 12.5 Atü HDPE Boru Temini ve Döşenmesi 0,3% 0,55% 0,2
Ø125 mm 16 Atü HDPE Boru Temini ve Döşenmesi 0,67% 1,25% 0,5
Ø140 mm 8 Atü HDPE Boru Temini ve Döşenmesi 0,06% 0,1% 0,1
Ø140 mm 10 Atü HDPE Boru Temini ve Döşenmesi 1,34% 2,5% 1
Ø140 mm 12.5 Atü HDPE Boru Temini ve Döşenmesi 0,24% 0,45% 0,2
Ø160 mm 8 Atü HDPE Boru Temini ve Döşenmesi 0,49% 0,92% 0,4
Ø160 mm 10 Atü HDPE Boru Temini ve Döşenmesi 0,39% 0,72% 0,3
Ø180 mm 16 Atü HDPE Boru Temini ve Döşenmesi 0,72% 1,34% 0,5
Ø200 mm 8 Atü HDPE Boru Temini ve Döşenmesi 0,52% 0,96% 0,4
Ø225 mm 8 Atü HDPE Boru Temini ve Döşenmesi 0,81% 1,51% 0,6
Ø225 mm 10 Atü HDPE Boru Temini ve Döşenmesi 0,81% 1,5% 0,6
Ø250 mm 6 Atü HDPE Boru Temini ve Döşenmesi 0,08% 0,15% 0,1
Ø250 mm 8 Atü HDPE Boru Temini ve Döşenmesi 1,23% 2,28% 0,9
Ø250 mm 10 Atü HDPE Boru Temini ve Döşenmesi 5,98% 11,11% 4,3
Ø250 mm 16 Atü HDPE Boru Temini ve Döşenmesi 0,99% 1,83% 0,7
Ø280 mm 16 Atü HDPE Boru Temini ve Döşenmesi 2,26% 4,2% 1,6
Ø315 mm 8 Atü HDPE Boru Temini ve Döşenmesi 2,7% 5,02% 2
Ø315 mm 10 Atü HDPE Boru Temini ve Döşenmesi 1,31% 2,44% 1
Ø315 mm 12.5 Atü HDPE Boru Temini ve Döşenmesi 10,21% 18,96% 7
Ø315 mm 16 Atü HDPE Boru Temini ve Döşenmesi 5,46% 10,14% 4
Zemin Üstü (Sürgülü Vana) Vantuzlu Yollu Ayrım Yapısı (ABH-Y5 ve Y6-Y6_2 Hatları) 0,38% 0,7% 0,3
Zemin Üstü (Sürgülü Vana) Vantuzlu Yolsuz Ayrım Yapısı -ABH-Y1, ABH-Y4, ABH-Y6 Hatları (120*140*115) 0,6% 1,12% 0,4
Zemin Üstü (Sürgülü Vana) Vantuzlu Yolsuz Ayrım Yapısı -ABH-Y2, ABH-Y3, Y6-Y6_1, ABH-Y7, ABH-Y8 Ayrımları (110*120) 0,82% 1,53% 0,6
A Tipi Tek Çıkışlı Hidrant Yapısı (Yollu-Yolsuz) 2,86% 5,32% 2
A Tipi Tek Çıkışlı Vantuzlu Hidrant Yapısı 3,13% 5,82% 2,2
D Tipi Çift Çıkışlı Hidrant Yapısı 0,29% 0,53% 0,2
A Tipi Tek Çıkışlı + Hat Sonu Tahliyeli Hidrant Yapısı 0,97% 1,79% 0,7
Hdpe-100 Boru Üzerindeki Vantuz Yapısı 0,93% 1,73% 0,7
Tahliye (Cazibeli) + Hat Kapama + Vantuz 0,73% 1,35% 0,5
Cazibeli Ara Tahliye Yapısı 1,41% 2,61% 1
Pompajlı Ara Tahliye Yapısı H<3.5 m. 0,94% 1,75% 0,7
Pompajlı Ara Tahliye Yapısı H>3.5 m. 0,4% 0,74% 0,3
Basınç Düşürücü Vana (Km: 2+778.00 ve 3+180.00 ) 3,04% 5,65% 2,1
Yatay Dirsek İmalatları (Dirsek bedelleri dahil) 0,16% 0,3% 0,1
Dere ve Yol Geçişlerinde Boruların Betonla Kaplanması 0,9% 1,68% 0,7
İşletme Bakım Yolu Yapılması 1,74% 3,22% 1,3
Sulama Tesisinin 24 Ay Süre ile İşletilmesi, Bakım ve Onarımının Yapılması 9,48% 17,6% 6,5
Revize Uygulama Projeleri Yapımı 1,47% 2,74% 1
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

16 Temmuz 2015 Tarihli ve 29418 Sayılı Resmî Gazete ile; Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.