İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (türasaş) Sakarya Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Jeneratör Setlerinin Bakım Onarımı (tip4) Alternatör Hariç
İlan Tarihi 02.03.2021
İhale K.No 2021/104755
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 23.03.2021 14:00:00
Son Teklif Tarihi 23.03.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/104755

1-İdarenin
a) Adı : TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ (TÜRASAŞ) SAKARYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Mithatpaşa Mah. Milli Egemenlik Cad. 131 54100 ADAPAZARI/SAKARYA
c) Telefon ve faks numarası : 2642751660 - 2642751679
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : JENERATÖR SETLERİNİN BAKIM ONARIMI (TİP4) ALTERNATÖR HARİÇ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
TOPLAM: 1 VAGON
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : TÜRASAŞ SAKARYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / ADAPAZARI / SAKARYA
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 12.04.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2021
d) İşe başlama tarihi : 12.04.2021


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.03.2021 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü / İhale Komisyon Toplantı Salonu

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

- DİZEL MOTORLARA UYGULANACAK TEMEL PERİYODİK BAKIM İŞLERİ; DOĞRUDAN DİZEL ÜRETİCİSİ FİRMA TARAFINDAN. ÜRETİCİ FİRMANIN YETKİLENDİRDİĞİ YETKİLİ SERVİSLER TARAFINDAN VEYA ISO 9001 BELGESİ İLE TS 11594 HİZMET YETERLİK BELGESİNE SAHİP FİRMALAR TARAFINDAN YAPILACAKTIR. YÜKLENİCİ FİRMALAR BU DURUMU BEYAN EDECEKLERDİR.


Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. İsteklilerden bu bilgilerin tevsik edilmesinin istenilmesi halinde, söz konusu belgelerin, bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarından birinin istenilen belgeye ilişkin bilgiyi belirtmesi yeterlidir.
4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
- TŞ-01.127 NOLU TEKNİK ŞARTNAMENİN 3.1 MADDESİ ALTERNATÖR HARİÇ TİP4 VAGONDA BULUNAN ELEKTROJEN GRUBU BAKIM İŞLEMLERİ YAPTIRILACAKTIR. - TŞ-01.127 NOLU TEKNİK ŞARTNAMENİN 3.3.1 MADDESİNE GÖRE SADECE TİP4 MOTORA AİT YEDEK PARÇA FİYAT LİSTESİ (EK-7) VERİLECEKTİR. - TŞ-01.127 NOLU TEKNİK ŞARTNAMENİN 3.3.2 MADDESİNDE BELİRTİLEN STANDART ALTERNATÖR REVİZYONU KAPSAM DIŞIDIR. - TŞ-01.127 NOLU TEKNİK ŞARTNAMENİN 5.4 MADDESİ FİYAT TEKLİFİ VE HAK EDİŞLERİN DÜZENLENMESİ BELİRTİLEN FİYAT TEKLİFİ TİP4 VAGON ALTERNATÖR HARİÇ FİYAT TEKLİFİ VERİLECEKTİR. FİYAT TEKLİFİ EK-1, EK-3, EK-7 VE KONTROL PANOSU BAKIMIINI KAPSAYACAKTIR. EK-3 OPSİYONEL PARÇALARDAN ALTERNATÖRLERE AİT OLAN ÜRÜNLERE FİYAT TEKLİFİ VERİLMEYEBİLİR. - YÜKLENİCİ FİRMALAR TARAFINDAN TEKNİK ŞARTNAMENİN BÜTÜN MADDELERİ AYNI SIRA NUMARASI İLE TEK TEK CEVAPLANDIRILACAKTIR. VARSA KARŞI ÖNERİLER İLGİLİ MADDE İÇERİSİNDE TEKLİF EDİLECEKTİR. KARŞI ÖNERİLERİN KABUL EDİLİP EDİLMEMESİ TÜRASAŞ SAKARYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN YORUMUNA BAĞLIDIR. ( TŞ-01.127 NOLU TEKNİK ŞARTNAMENİN 3.1 - 3.3.1 - 3.3.2. VE 5.4 MADDESİ YUKARIDA BELİRTİLEN HUSUSLAR DAHİLİNDE UYGULANACAKTIR) - YÜKLENİCİ FİRMALAR AYRICA MUHTEMEL OPSİYONEL BAKIM İŞLERİ İLE İLGİLİ OLARAK EK-3'DE BELİRTİLEN VE OPSİYONEL BAKIM İŞLERİNDE İHTİYAÇ OLABİLECEK PARÇALARLA İLGİLİ FİYAT TEKLİFİ VERECEKLERDİR. TÜRASAŞ SAKARYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN TALEP ETMESİ HALİNDE SÖZ KONUSU İŞ YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAPILACAKTIR. SÖZ KONUSU PARÇALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ İŞÇİLİK ÜCRETİ GENEL İŞÇİLİK ÜCRETİ İÇİNDE DĞERLENDİRİLECEKTİR. DEĞİŞTİRİLEN PARÇANIN EK-3'DE BELİRTİLEN ÜCRETİ HAK EDİŞE İLAVE EDİLECEKTİR.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

- DEMİRYOLU ARAÇLARI İÇİN JENERATÖR SETİ ÜRETMİŞ VEYA JENERATÖR VEYA GÜÇ PAKETİ BAKIM ONARIMI YAPMIŞ OLMAK5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

- İHALE İLANININ 2-Ç MADDESİ AŞAĞIDAKİ GİBİ UYGULANACAKTIR: TERMİN SÜRESİ: JENERATÖR SETLERİN YÜKLENİCİYE TÜRASAŞ SAKARYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDE TESLİM EDİLMESİ İLE BAŞLAR. JENERATÖR SETİN FİRMAYA TESLİM EDİLMESİNDEN SONRA EN GEÇ 60 (ALTMIŞ) GÜN İÇİNDE, TÜRASAŞ SAKARYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLECEKTİR. - İDARİ ŞARTNAMENİN EKİNDE YER ALAN İHTİYAÇ LİSTESİNDE BELİRTİLEN ADET İFADESİ VAGON OLARAK DİKKATE ALINACAKTIR.