İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tck- Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Çepni Köprüsü Ve Bağlantı Yolları Yapım İşi
İlan Tarihi 04.03.2021
İhale K.No 2021/112229
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 26.03.2021 10:00:00
Son Teklif Tarihi 26.03.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/112229

1-İdarenin
a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-16.BÖLGE SİVAS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : KÜMBET MAH. MUHSIN YAZICIOGLU BULVARI No:39 58020 SİVAS MERKEZ/SİVAS
c) Telefon ve faks numarası : 3462585000 - 3462585087
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Çepni Köprüsü ve Bağlantı Yolları Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Prefabrik Öngerme kirişli (1 adet köprü ve bağlantı yolu yapımı) betonarme köprü
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 58-58 K.K. Nolu (Gemerek-Şarkışla) Ayr. - Sızır - 6. Bl. Hd. İl Yolu, Km: 0+000, 00 - 1+121, 52; Sivas
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 450 (DörtYüzElli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.03.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu / Kümbet Mah. Muhsin YAZICIOĞLU Bulvarı No:39 SİVAS

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

A/I Grubu İşler (Köprüler, Viyadükler,  Alt ve Üst Geçitler, Akedükler yapım işleri)

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı
ELEKTRİK DEPLASE İŞLERİNİN YAPILMASI 0,8925% 1,3685% 0,6
HER TÜRLÜ İNŞAAT TEMELLERİNDE (KÖPRÜ TEMELLERİ HARİÇ) KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRSİZ BETON (C 16/20 HAZIR BETON HARCI İLE) 0,0225% 0,0345% 0,02
KÖPRÜ TEMELLERİNDE KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRSİZ BETON ( C 16/20 HAZIR BETON HARCI İLE) 0,285% 0,437% 0,19
HER TÜRLÜ İNŞAATTA (KİRİŞLİ VE KUTU MENFEZLER, KÖPRÜLER VE BETONARME KAZIK HARİÇ, PLAK VE KOMPOZİT MENFEZLER DAHİL) KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE) 0,1725% 0,2645% 0,12
KÖPRÜLERDE KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE) 9,495% 14,559% 6,33
KÖPRÜLERDE POLİMER BİTÜMLÜ MEMBRAN İLE SU YALITIMI YAPILMASI 0,39% 0,598% 0,26
KÖPRÜLERDE DÖŞEME,KİRİŞ, BAŞLIK KİRİŞİ VE KEMER TAŞIYICI İSKELELERİ 0,3% 0,46% 0,2
FONTTAN; IZGARA,KAPAK,GARGUY YAPILMASI 0,0375% 0,0575% 0,03
KÖPRÜLERDE 0-80 MM.BOYUNA HAREKET KAP.SABİT ANKR.KAUÇUK CONTALI,SICAK HAD. EKSTRÜDE ÖZEL ÇELİK PROF., SU GEÇ.TİP GENL. DERZİ YAP.VE YERİNE KONULMASI 0,3225% 0,4945% 0,22
NEOPREN (LASTİK) MESNET TERTİBATI 0,705% 1,081% 0,47
HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE KURUDA VEYA SU ALTINDA KÖPRÜ TEMELİNİN KAZILMASI (MAKİNE İLE) 3,315% 5,083% 2,21
KÖPRÜLERDE VEYA HEYELANLI BÖLGELERDE ø 120 CM. ÇAPINDA HER BOYDA YERİNDE DÖKME KAZIK YAPILMASI (C 25/30 HAZIR BETON HARCI İLE) 6,0825% 9,3265% 4,06
KÖPRÜLERİN ÖNGERİLMELİ (ÖNÇEKİM-ARTÇEKİM) BOYUNA VE ENİNE KİRİŞLERİNDE HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C 45/55 HAZIR BETON HARCI İLE), PREFABRİK KİRİŞLERİN İŞ BAŞINA NAKLİ VE YERLERİNE KONULMASI 6,6% 10,12% 4,4
OCAK TAŞI İLE İSTİFLİ TAŞ DOLGU YAPILMASI (NAKLİYE DAHİL) 2,3175% 3,5535% 1,55
20 CM KALINLIKTA OCAK TAŞI İLE HARÇLI PERE YAPILMASI VE TAŞ İNŞAAT YÜZLERİNE GÖMME OLUKLU DERZ YAPILMASI(NAKLİYE DAHİL) 0,57% 0,874% 0,38
BETONARME İÇİN İNŞAAT BÜNYESİNE GİREN HER ÇAPTA DÜZ YUVARLAK VE NERVÜRLÜ ÇELİK TEMİNİ, İŞÇİLİĞİ, YÜKLENMESİ, BOŞALTILMASI, İSTİFİ, İŞ YERİNDE TAŞINMASI VE NAKLİ 29,4525% 45,1605% 19,56
KÖPRÜLERDE PROFİLLİ DEMİRDEN YAYA KORKULUĞU YAPILMASI, YERİNE KONULMASI, BOYANMASI VE NAKLİ 0,99% 1,518% 0,66
Ø100 ve Ø150 MM. LİK TÜNEL TİPİ DRENAJ BORUSU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ (NAKLİYE DAHİL) 0,0675% 0,1035% 0,05
YÜKSEK DAYANIMLI ÖNGERME ÇELİĞİNİN TEMİNİ, YÜKLENMESİ, TAŞINMASI, BOŞALTILMASI, İSTİFİ, MUHAFAZASI, İŞÇİLİĞİ VE NAKLİ (TİP 270 K VE 0,6 INCH HALAT) 6,36% 9,752% 4,24
PREKAST CEPHE PANELLERİ YAPILMASI ,YERİNE KONULMASI VE NAKLİ (TOPRAKARME HARİÇ)( C 45/55 HAZIR BETON HARCI İLE)(HER EBAT VE KALINLIKTA) 0,075% 0,115% 0,05
HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE KURUDA VEYA SU ALTINDA DRENAJ, KANALİZASYON HENDEĞİ VE DUVAR TEMELİNİN KAZILMASI(HEYELAN ETMİŞ SAHADA YAPILACAK DRENAJ HENDEĞİ VE DUVAR TEMELİNİN KAZILMASI HARİÇ)(MAKİNE İLE) 0,0225% 0,0345% 0,02
HER CİNS VE KLAS. ZEM. YARMA VE YAN ARİYET KAZISI YAP., KAZININ KUL., DEPOYA YADA DOLGUYA NAKLEDİLİP SERİLEREK SULANIP SIKIŞ.(NEBATİ TOPRAK SIYIRMASINDAN VE ZAYIF ZEMİN KAZISINDAN SONRAKİ SIKIŞMA VE DOLGU İÇİN SU NAK DAH.(MAK. İLE) 0,195% 0,299% 0,13
HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE OCAK ARİYETİ KAZISI YAPILMASI VE KAZININ KULLANILMASI, DOLGUYA NAKLEDİLİP SERİLEREK SULANIP SIKIŞTIRILMASI (DOLGU İÇİN SU NAKLİ DAHİL)(MAKİNE İLE) 3,4275% 5,2555% 2,29
ZAYIF ZEMİNİN (BİTKİSEL TOPRAK VS.) KAZILMASI VE KULLANILMASI, AĞAÇ KESME VE SÖKME İLE KÖK SÖKME (NAKLİYE DAHİL) (MAKİNE İLE) 0,2175% 0,3335% 0,15
HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE REGLAJ (P.G : HER GENİŞLİKTE) 0,0225% 0,0345% 0,02
OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 50 MM. (2") LİK MALZEME İLE PLENT-MİKS ALTTEMEL YAPILMASI (NAKLİYE DAHİL) 0,8775% 1,3455% 0,59
OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 25 MM (1") LİK MALZEME İLE PLENT-MİKS TEMEL YAPILMASI (NAKLİYE DAHİL) 1,2675% 1,9435% 0,85
OCAK TAŞINDAN İSTENİLEN TİPLERDE KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ ASFALT MICIRI TEMİNİ, YIKANMASI VE YOL BOYU DEPOLARINA NAKLİ 0,2175% 0,3335% 0,15
5 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M² ASFALT BETONU AŞINMA TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) (TİP-1), (BİTÜM BEDELİ VE NAKLİ, YAPIŞTIRICININ NAKLİ, TAŞIN KONKASÖRE NAKLİ VE KARIŞIMIN SERİM YERİNE NAKLİ DAHİL) 0,3% 0,46% 0,2
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete'de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir. Bu ilan yayımı tarihinde yürürlüğe girer." hükme göre bu ihale için Sınır Değer Katsayısı (N) = 1,00 olarak belirlenmiştir.