İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Dsi 21. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Aydın-karacasu Güzelköy-çamköy Yüs Sulaması
İlan Tarihi 04.03.2021
İhale K.No 2020/750832
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 1.04.2021 15:30:00
Son Teklif Tarihi 1.04.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2020/750832

1-İdarenin
a) Adı : T.C TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-DSİ 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : DSİ 21. Bölge Müdürlüğü İzmir Karayolu 5. Km Kuyulu Mevkii 09020 EFELER/AYDIN
c) Telefon ve faks numarası : 2562193920 - 2562193908
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Aydın-Karacasu Güzelköy-Çamköy YÜS Sulaması
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Aydın İli Karacasu İlçesinde Esençay Regülatörünün sol sahiline inşa edilecek su alma yapısından alınacak su ile Bahçeköy ve Çamköy mahallelerine ait 166 ha'lık tarım arazisinde HDPE borulu sulama şebekesi ve şebeke sanat yapıları yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : AYDIN İli Karacasu İlçesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 400 (DörtYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 31.03.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DSİ 21. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu İzmir Karayolu 5. Km Kuyulu Mevkii-Efeler/AYDIN

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliğinin eki olan yapım işlerinde benzer iş grupları listesinde yer alan A/IX Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliğidir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı
Ø 200mm Anma Çapında 6 Atm PE100 boruların temini ve döşenmesi 0,46% 0,86% 0,5
Ø 180mm Anma Çapında 6 Atm PE100 boruların temini ve döşenmesi 0,11% 0,21% 0,5
Ø 160mm Anma Çapında 6 Atm PE100 boruların temini ve döşenmesi 0,28% 0,52% 0,5
Ø 140mm Anma Çapında 6 Atm PE100 boruların temini ve döşenmesi 0,07% 0,13% 0,5
Ø 125mm Anma Çapında 6 Atm PE100 boruların temini ve döşenmesi 0,08% 0,16% 0,5
Ø 110mm Anma Çapında 6 Atm PE100 boruların temini ve döşenmesi 0,78% 1,44% 0,5
Ø 250mm Anma Çapında 6 Atm PE100 boruların temini ve döşenmesi 0,93% 1,73% 0,5
Ø 250mm Anma Çapında 8 Atm PE100 boruların temini ve döşenmesi 0,56% 1,04% 0,5
Ø280mm Anma Çapında 6 Atm PE100 boruların temini ve döşenmesi 0,21% 0,38% 0,5
Ø280mm Anma Çapında 10 Atm PE100 boruların temini ve döşenmesi 0,18% 0,34% 0,5
Ø315mm Anma Çapında 6 Atm PE100 boruların temini ve döşenmesi 0,68% 1,26% 0,5
Ø315mm Anma Çapında 12.5 Atm PE100 boruların temini ve döşenmesi 0,96% 1,78% 1
Ø355mm Anma Çapında 6 Atm PE100 boruların temini ve döşenmesi 0,16% 0,3% 0,5
Ø400mm Anma Çapında 6 Atm PE100 boruların temini ve döşenmesi 1,7% 3,15% 1
Ø450mm Anma Çapında 6 Atm PE100 boruların temini ve döşenmesi 2,52% 4,69% 1,5
Ø500mm Anma Çapında 6 Atm PE100 boruların temini ve döşenmesi 1,78% 3,3% 1
Ø500mm Anma Çapında 12.5 Atm PE100 boruların temini ve döşenmesi 5,63% 10,45% 3
Ø 560mm Anma Çapında 6 Atm PE100 boruların temini ve döşenmesi 14,1% 26,19% 9
Ø 560mm Anma Çapında 10 Atm PE100 boruların temini ve döşenmesi 7,21% 13,39% 4
Ø 560mm Anma Çapında 12.5 Atm PE100 boruların temini ve döşenmesi 4,77% 8,86% 2,5
Ø630mm Anma Çapında 6 Atm PE100 boruların temini ve döşenmesi 13,93% 25,86% 8
Başlangıç Su Alma Priz Yapısı Yapılması 0,97% 1,8% 1
Tip-8 Projelerine Uygun Olarak; Hat Kapama Vanası Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi 2,27% 4,21% 1,5
Tip-4 Projelerine Uygun Olarak; Hat Kapama Vanası Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi 0,51% 0,94% 0,5
Tip-3 Projelerine Uygun Olarak; Hat Kapama Vanası Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi 0,29% 0,53% 0,5
Tip-2 Hat Ayrım Projesine Uygun Olarak; Hat Ayrım yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi 0,39% 0,73% 0,5
Tip-6 Hat Ayrım Projesine Uygun Olarak; Hat Ayrım yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi 0,16% 0,29% 0,5
Hava Vanaları ile diğer Mekanik aksamın Temini ve Yerine Yerleştirilmesi, Koruma Yapısının Yapılması 1,31% 2,44% 1
Boru Hatları Üzerinde Pompajlı Ara Tahliye, Vanası ile diğer Mekanik aksamın Temini ve Yerine Yerleştirilmesi, Koruma Yapısının Yapılması 0,45% 0,83% 0,5
Boru Hatları Üzerinde Cazibeli Ara Tahliye, Vanası ile diğer Mekanik aksamın Temini ve Yerine Yerleştirilmesi, Koruma Yapısının Yapılması 1,29% 2,4% 1
"H" Tipi Tek Çıkışlı Su Alma Vanası TİP-1 ile diğer Mekanik aksamın Temini ve Yerine Yerleştirilmesi, Koruma Yapısının Yapılması 1,4% 2,59% 1
"H" Tipi Çift Çıkışlı Su Alma Vanası TİP-3 ile diğer Mekanik aksamın Temini ve Yerine Yerleştirilmesi, Koruma Yapısının Yapılması 0,63% 1,17% 0,5
"H" Tipi Tek Çıkışlı Ø50-200 Hava Vanalı Su Alma Vanası Tip 5 ile diğer Mekanik aksamın Temini ve Yerine Yerleştirilmesi, Koruma Yapısının Yapılması 0,31% 0,58% 0,5
"H" Tipi Çift Çıkışlı Ø50-200 Hava Vanalı Su Alma VanasıTip 9 ile diğer Mekanik aksamın Temini ve Yerine Yerleştirilmesi, Koruma Yapısının Yapılması 0,24% 0,45% 0,5
"H" Tipi Tek Çıkışlı Ø50-200 Hava Vanalı Hatsonu Su Alma Vanası Tip 13 ile diğer Mekanik aksamın Temini ve Yerine Yerleştirilmesi, Koruma Yapısının Yapılması 0,28% 0,51% 0,5
İşletme Bakım Yolu Yapılması 0,52% 0,97% 0,5
HDPE Boru Hatları ÜzerindeHer Tipte Yatay ve Düşey Dirsek Tespit Kitlesinin Yapılması 0,03% 0,05% 0,5
Yatay Sondaj ile Karayolu Geçiş İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi 1,33% 2,48% 1
"H" Tipi Çift Çıkışlı Hatsonu Tahliye Vanalı Su Alma Vanası TİP-22 ile diğer Mekanik aksamın Temini ve Yerine Yerleştirilmesi, Koruma Yapısının Yapılması 0,26% 0,48% 0,5
"H" Tipi Tek Çıkışlı Hatsonu Tahliye Vanalı Su Alma Vanası TİP-21 ile diğer Mekanik aksamın Temini ve Yerine Yerleştirilmesi, Koruma Yapısının Yapılması 0,28% 0,52% 0,5
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1,00 16.07.2015 Tarihli ve 29418 Sayılı Resmî Gazete ile; Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği?ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.