İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Dsi 4. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Konya Hadim Göynükkışla Göleti Sulaması
İlan Tarihi 04.03.2021
İhale K.No 2021/105748
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 1.04.2021 10:30:00
Son Teklif Tarihi 1.04.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/105748

1-İdarenin
a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-4.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Konevi Mah. Feritpaşa Cad. No: 3 Anıt Alanı 42040 MERAM/KONYA
c) Telefon ve faks numarası : 3323220191 - 3323209953
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Konya Hadim Göynükkışla Göleti Sulaması
b) Niteliği, türü ve miktarı :
33.245 metre Sulama Şebekesi ve Üzerindeki Sanat Yapıları
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Konya ili Hadim ilçesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 550 (BeşYüzElli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 01.04.2021 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DSİ 4. Bölge Müdürlüğü - Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü (İdarenin adresi ile aynı)

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”`nde yer alan  AIII grubu işler (Boru ve İletim Hattı İşleri) veya AIV grubu işler (İçme-Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri) veya A/IX grubu işler (Su Yapıları), benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı
Ø630 mm Anma Çapında 6 ATM Basınç Dayanımlı HDPE 100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi 6,5% 12% 5,5
Ø110 mm Anma Çapında 8 ATM Basınç Dayanımlı HDPE 100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi 1,1% 2% 1
Ø355 mm Anma Çapında 8 ATM Basınç Dayanımlı HDPE 100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi 0,75% 1,5% 1
Ø400 mm Anma Çapında 8 ATM Basınç Dayanımlı HDPE 100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi 1% 2% 1
Ø630 mm Anma Çapında 8 ATM Basınç Dayanımlı HDPE 100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi 9,5% 18% 8,5
Ø400 mm Anma Çapında 10 ATM Basınç Dayanımlı HDPE 100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi 1,25% 2,25% 1
Ø450 mm Anma Çapında 10 ATM Basınç Dayanımlı HDPE 100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi 1,5% 3% 1
Ø630 mm Anma Çapında 10 ATM Basınç Dayanımlı HDPE 100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi 5% 10% 4,5
Ø500 mm Anma Çapında 12,5 ATM Basınç Dayanımlı HDPE 100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi 1% 2% 1
Ø630 mm Anma Çapında 12,5 ATM Basınç Dayanımlı HDPE 100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi 9% 17% 8
Ø630 mm Anma Çapında 16 ATM Basınç Dayanımlı HDPE 100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi 2% 4% 2
"Su Alma Vanası Tip-1" Koruma Yapısının İmalatı, Her Türlü Mekanik Aksamın Temini, Su Alma Vanasının (Hidrant) Temini Ve Yerleştirilmesi 2% 4% 2
Tip-4 Ve/Veya Tip-6 Hat Kapama Vanası Yapısının İnşaatı Ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini Ve Yerine Yerleştirilmesi 1% 2% 1
İletim Hattı Km:4+280.00'daki Basınç Kırıcı Yapısının İnşaatı Ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini Ve Yerine Yerleştirilmesi 1,2% 2,2% 1
İletim Hattı Km:5+109.40'daki Basınç Kırıcı Yapısının İnşaatı Ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini Ve Yerine Yerleştirilmesi 1,2% 2,2% 1
Y2 Boru Hattı Km:0+140.44'deki Basınç Kırıcı Yapısının İnşaatı Ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini Ve Yerine Yerleştirilmesi 1% 2% 1
Y2 Boru Hattı Km:0+852.98'deki Basınç Kırıcı Yapısının İnşaatı Ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini Ve Yerine Yerleştirilmesi 0,75% 1,5% 0,5
Y3 Boru Hattı Km:0+491.58'deki Basınç Kırıcı Yapısının İnşaatı Ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini Ve Yerine Yerleştirilmesi 0,75% 1,5% 0,5
Y3 Boru Hattı Km:1+271.22'deki Basınç Kırıcı Yapısının İnşaatı Ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini Ve Yerine Yerleştirilmesi 0,75% 1,5% 0,5
Y4 Boru Hattı Km:0+212.84'deki Basınç Kırıcı Yapısının İnşaatı Ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini Ve Yerine Yerleştirilmesi 1% 2% 1
Y4 Boru Hattı Km:1+227.18'deki Basınç Kırıcı Yapısının İnşaatı Ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini Ve Yerine Yerleştirilmesi 1% 2% 1
İletim Hattında Her Genişlikte Stabilize Ham Servis Yolu Yapılması (Yeni Yol Yapılması) 7% 13% 6
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete: "Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği?ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir. İlan olunur."