İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İzmir Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı
İşin Adı Bayraklı İlçesinde Muhtelif Adreslerde Bulunan Binaların Yıkım Ve Molozların Kaldırılması
İlan Tarihi 04.03.2021
İhale K.No 2021/115790
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 12.03.2021 11:00:00
Son Teklif Tarihi 12.03.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2021/115790

1-İdarenin
a) Adresi : 855 SOK. NO:40 KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324551400 - 2324454159
c) Elektronik Posta Adresi : izmiryikob@icisleri.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Yıkım İşi (27 Adet Bina)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : BAYRAKLI-İZMİR
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : 855 SOK. NO:40 KONAK-İZMİR(Yatırım İzleme Müdürlüğü)
b) Tarihi ve saati : 12.03.2021 - 11:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

2 adet orta boy ekskavatör (30 tonluk paletli),  1 adet yüksek erişimli makaslı BOM uzunluğu en az 18 m ekskavatör, 3 adet kamyon (20 m3 lük damperli), 1 adet yükleyici (11-18) ton ağırlıklı, 2 adet arazöz (10 m3 kapasiteli) .Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır. Araçlar, işletmeye veya ihaleye iş ortaklığı girilmesi halinde ortaklardan birine ait olmak zorundadır. Firma parkındaki kiralık araçlar sayılmayacaktır.Firma araç parkında bulunan araçlara dair belgeleri (tescil, ruhsat vb) ihale dosyasına koyacaktır.4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğindeki BIII Grubu işler veya ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliğidir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 855 SOK. NO:40 KONAK-İZMİR(Yatırım İzleme Müdürlüğü) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


46.2.İhale üzerinde kalan isteklinin, kesin teminatı banka teminat mektubu şeklinde getirmesi halinde, kesin teminat mektubunun süresi sözleşmenin imzalanmasından itibaren en az 3 (üç) yıl olacaktır. Kesin teminat süresi içinde kesin kabul yapılamazsa, yüklenici kesin teminatını, en az kesin kabul tutanağının onay tarihine kadar uzatmak mecburiyetindedir. 46.3-İhalelere katılanlara ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan sorgulama süreci takip edilirken; sözleşmeye davet edilen istekliden sözleşme imzalanmadan önce "terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına" ve "sorgulama sonucunda olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde sözleşmenin feshedileceğine, fesih nedeniyle herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunulmayacağına dair taahhütname alınacaktır. 46.4-"Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Primlerinin Hakedişlerden Mahsup Edilmesi ve Ödenmesi ile Kesin Teminatların İadesi Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanacaktır. 46.5-İhale üzerinde kalan istekliden, yaptığı işlerden dolayı çevreye, alt yapı unsurlarına, üçüncü kişilerin kendilerine veya mallarına vb zarar verilmesi ihtimaline karşı nakit 100.000,00.-TL. risk ve sorumluluk (güvence) bedeli alınacaktır. Güvence bedeli sözleşme imzalanmadan önce İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Vakıfbank İzmir Şubesi TR25 0001 5001 5800 7305 4307 20 IBAN nolu hesabına yatırılacaktır. Güvence bedeli yatırılmadığı takdirde sözleşme imzalanmayacaktır. Geçici kabulün yapılmasını müteakip söz konusu güvence bedeli iade edilecektir. Ancak, İdarenin gerekli görmesi halinde güvence bedel İdarenin hesabında emanete alınabilecektir. 46.6-İstenilen araçlar, istekliye veya ihaleye iş ortaklığı girilmesi halinde ortaklardan birine ait olmak zorundadır. Firma parkındaki kiralık araçlar sayılmayacaktır. Firma, araç parkında bulunan araçlara dair belgeleri (tescil, ruhsat vb) ihale dosyasına koyacaktır.