İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Koski- Konya B.b. Su Kanal İdaresi
İşin Adı Bölge Su Depoları Temizlik Ve Dezenfeksiyonu
İlan Tarihi 04.03.2021
İhale K.No 2021/119036
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 29.03.2021 14:30:00
Son Teklif Tarihi 29.03.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/119036

1-İdarenin
a) Adresi : İhsaniye Mah. Kazım Karabekir Cd. No : 56 42060 Selçuklu/Konya 42060 .. KONYA/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322216100 - 3322354634
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@koski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
225.000 M3 SU DEPOSU TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYONU
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : KONYA İL SINIRI DAHİLİNDEKİ İLÇELERDE YAPILACAKTIR
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 240(İkiYüzKırk) gündür


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ HOROZLUHAN MAH. ALBAYRAK CAD. 38 SELÇUKLU / KONYA
b) Tarihi ve saati : 29.03.2021 - 14:30


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
TS 13287 İŞ YERLERİ İÇME VEYA KULLANMA SUYUDEPOLARINA TEMİZLİK HİZMETİ VEREN YERLER İÇİN KURALLAR YETERLİK BELGESİ
4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
? İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının bulunması ? Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; ? Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından yada ilgili meslek odasından, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge bulunması ? Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge bulunması ? İmza beyannamesi ve imza sirküleri; ? Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bulunması ? Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri bulunması. ? Ortak girişim olması halinde İş Ortaklığı beyannamesi bulunması. ? Adres beyannamesinin bulunması. ? İşi yapacak firma “TS13287 İş Yerleri- İçme veya Kullanma Suyu Depolarına Temizlik Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar” Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

1.İÇME VE KULLANMA SU DEPOLARI TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON İŞLERİ

2. HER TÜRLÜ KLORLU TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ HOROZLUHAN MAH. ALBAYRAK CAD. 38 SELÇUKLU / KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.