İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Diyarbakır İli Eğil İlçesi Kasım Bey Ve Cafer Bey Türbeleri 2021 Yılı Restorasyon İşi
İlan Tarihi 31.03.2021
İhale K.No 2021/179615
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 12.04.2021 10:00:00
Son Teklif Tarihi 12.04.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2021/179615
İşin Adı : Diyarbakır İli Eğil İlçesi Kasım Bey Ve Cafer Bey Türbeleri 2021 Yılı Restorasyon İşi
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : İNÖNÜ CADDE NO : 45 21300
b) Telefon ve faks numarası : 4122240160 - 4122285266
c) Elektronik posta adresi : diyarbakir@vgm.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: -
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : TESCİLLİ YAPI RESTORASYONU, -2 ADET TESCİLLİ KÜMBET RESTORASYONU
b) Yapılacağı Yer : DİYARBAKIR İLİ EĞİL İLÇESİ KALKAN MAHALLESİ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 150 (yüzelli) takvim günüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : DİYARBAKIR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/SANAT ESERLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Tarihi ve saati : 12.04.2021 - 10:00


Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi.

Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

- Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
- İsteklinin ortak girişim olması halinde İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
 -İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.
İdari şartnamenin 5 inci maddesinde verilmesi halinde, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler
Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.
Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname

 

- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İş deneyim belgeleri

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler

a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.

b) Teknik Personel

İstenilen Teknik Personel sayısı ve niteliği aşağıda yazılmıştır.

Adet

Pozisyonu

Mesleki Unvanı

Mesleki Özellikleri

1

Şantiye Şefi

Mimar /İnş. Müh.

5 yıl mesleki deneyim

 

- Bu ihalede benzer iş olarak 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6.maddesinde belirtilen Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarından 1.grup taşınmazların Esaslı Onarımları (Teşhir tanzim, Çevre düzenlemesi, sokak sağlıklaştırma hariç)' benzer iş olarak kabul edilecektir. İş deneyimi olarak verilen işin; 2863 sayılı yasa ile kültür varlığı olarak tescilli taşınmazın Koruma Bölge Kurulunca uygun görülmüş restorasyon veya revize restorasyon projesi kararının onaylı sureti iş deneyimi ekinde verilecektir.

İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı T.C. VAKIFLAR BANKASI, DİYARBAKIR ŞUBESİ TR060001500158007309668313 Nolu DİYARBAKIR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ hesabına yatırıldığına dair makbuz ibraz edilmesi suretiyle ihale dosyası satın alınabilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DİYARBAKIR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz)  takvim günüdür.

12 – Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

14 – İhalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.

 

DİĞER HUSUSLAR

      İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, “Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği” esasları uygulanacaktır.

47.1.2        Yer teslimini müteakip en geç 2 hafta içerisinde yüklenici yapıların mevcut durumunu gösterir fotoğraf albümü ve şantiye raporu hazırlayarak CD ile birlikte İdareye teslim edecektir. Her hak edişle birlikte, hak edişe esas imalatların onarım öncesi ve onarım sonrası fotoğraflarını gösterir şekilde fotoğraf albümü ve şantiye raporu hazırlayarak CD ile birlikte İdareye teslim edilecektir. Restorasyonun tamamlanmasını müteakip geçici kabul öncesinde onarım öncesi ve onarım sonrasında çekilen tüm fotoğraflardan derlenerek renkli albüm, şantiye raporu ve CD yüklenici tarafından hazırlanacak ve İdareye teslim edilecektir. Onarım öncesi, onarım esnasında ve onarım sonrasında çekilecek tüm fotoğraflarda çekim yerleri ve açılarının aynı olmasına dikkat edilecektir. Fotoğraf çekimleri ve albümlere ilişkin tüm masraflar yükleniciye aittir.

47.1.3        İş süresince gerekli olan veya revizyon gerektiren her türlü proje ve hak ediş metrajlarına esas ataşman çizimleri, yüklenici tarafından hazırlanacak ve kontrol teşkilatının onayına sunulacaktır. İşin sonunda uygulamada yapılan tüm değişiklikleri içeren revize restorasyon projeler yüklenici tarafından hazırlanarak İdareye ve Koruma Bölge kuruluna sunulacaktır. Revize Projeler için ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır.

47.1.4        Onarıma başlamadan önce İdare tarafından verilecek onayla Kontrol teşkilatının belirteceği yere “inşaat tanıtım levhası” konulacaktır.

47.1.5        İş süresince her türlü imalat değişikliği (artış, eksiliş, iptal veya proje değişikliği sonucu zorunlu imalat) için kontrol teşkilatının ve bağlı bulunduğu İdarenin yazılı izniyle hareket edilecektir. İzin verilmeyen hiçbir imalat yapılmayacak, izinsiz yapılan imalatlar için hiçbir surette hak ediş ödemesi yapılmayacaktır.

47.1.6        Teklif birim fiyatlara nakliyeler dahil edilerek fiyat verilecektir. Ayrıca nakliye ödemesi yapılmayacaktır.

47.1.7        İşin şartname ve sözleşmesinde istenen teknik personeller iş programına göre işyerinde bulundurulacaktır. Ayrıca uygulaması sırasında idarece gerekli görülmesi halinde yüklenici tarafından ilave teknik personel çalıştırılacaktır.

.

47.1.9 Yaklaşık maliyette taş sertliği dikkate alınmış olup işlenebilir taş sertlik bedeli ödenmeyecektir.