İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Bayramiç Köylere Hizmet Götürme Birliği - Köydes
İşin Adı İçme Suyu Terfi Hattı İnşaatı Yapım İşi
İlan Tarihi 05.04.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 8.04.2021 11:00:00
Son Teklif Tarihi 8.04.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay
İHALE İLANI
BAYRAMİÇ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

BAYRAMİÇ HACIBEKİRLER KÖYÜ İÇME SUYU TERFİ HATTI İNŞAATI YAPIM İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.

                                

İhale kayıt numarası*

:  ---

1-İdarenin

 

a) Adresi

Bayramiç Köylere Hizmet Götürme Birliği Camikebir Mahallesi Yağcılar Sokak No: 11 Özel İdare Binası Bayramiç / ÇANAKKALE

 

b) Telefon ve faks numarası

: 0 286 7731032- 0 286 7733810

 

 2-İhale konusu yapım işinin

 

a) Niteliği, türü, miktarı

:  Bayramiç Hacıbekirler Köyü İçme Suyu Terfi Hattı İnşaatı Yapım İşi

 

 

     b) Yapılacağı yer

:  Hacıbekirler Köyü Bayramiç/ÇANAKKALE

 

 

 

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin yapıldığı tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

 

d) İşin süresi

: Yer tesliminden  itibaren 150 (Yüzelli) takvim  günüdür.

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Bayramiç Köylere Hizmet Götürme Birliği Camikebir Mahallesi Yağcılar Sokak No: 11 Özel İdare Hizmet Binası Toplantı Salonu Bayramiç / ÇANAKKALE

b) Tarihi ve saati

 

c) Tekliflerin sunulacağı yer

 

 

d) Son teklif verme tarihi

e) Son teklif verme saati     

08/04/2021   Saat : 11:00

 

: Bayramiç Köylere Hizmet Götürme Birliği Camikebir Mahallesi Yağcılar Sokak No: 11 Özel İdare Binası Bayramiç / ÇANAKKALE

: 08/04/2021

: 10:50

 


4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1-Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi

4.2.1-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /Sanayi Odası Belgesi

4.2.2.1-Tüzel Kişi olması durumunda ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret / Sanayi  Odası veya ilgili meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.2.2.2- Gerçek Kişi olması durumunda ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret / Sanayi  Odası veya ilgili meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.2.3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri

4.2.3.1-Gerçek Kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

4.2.3.2-Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları , üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi

4.2.4-Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu

4.2.5- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat ve geçici teminat mektubu dışındaki teminatların banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuz,

4.2.6-İhale dokümanının satın alındığına dair belge

4.2.7- İhale tarihi itibariyle vergi borcu yoktur.

4.2.8- İhale tarihi itibariyle SGK borcu yoktur.

4.3-İş deneyim belgeleri; Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler : İçme suyu şebekesi,  içme suyu isale hattı yapım işleri

      İsteklinin, son on yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %80’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirdiği veya %80’ si oranında denetlediği ve yahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranında az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

      İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur.

4.4- İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri;

       İnşaat Mühendisliğidir. 

4.5. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

4.6. İstekliler tekliflerini Teklif Birim Fiyat Bedel  üzerinden verecektir. İhale sonucu, toplam bedel üzerinden Teklif Birim Fiyat Sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

4.7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

4.8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

4.9. Teklifler son teklif verme saatine kadar Bayramiç Köylere Hizmet Götürme Birliği Camikebir Mahallesi Yağcılar Sokak No: 11 Özel İdare Binası Bayramiç / ÇANAKKALE adresine verilecektir. iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla  gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

Diğer Hususlar:

4.10- Vekaleten İhaleye katılım halinde, İstekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi istenir.

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6. İhale dokümanı Bayramiç Köylere Hizmet Götürme Birliği Camikebir Mahallesi Yağcılar Sokak No: 11 Özel İdare Binası Bayramiç / ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve 500,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokumanı satın almaları zorunludur.

Diğer Hususlar :

 

  1. Açık ihale usulü ile yapılan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin ihalelerinde, teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir.

 

  1.  İşin proje ve teknik şartnamelerine uygun şekilde yapılması esastır.

 

  1.  İş kapsamında yapılacak imalatlara başlamadan önce kontrol teşkilatının uygun görüşünü ve kullanılan malzeme kalitesini ve ilgili standartları sağlaması zorunludur.
  2. Her türlü izin işlemleri yüklenici tarafından yapılacaktır.
  3.  Teklife ilişkin vergi, nakliye, boru deneyleri ve diğer giderler ile ilgili kurumlardan alınması gereken gerekli izinler ve izin işlemlerine ilişkin her türlü harç, vergi, resim, iş, işlem ve tüm ödemeler yüklenici tarafından yapılacaktır.
  4.  Kurumumuz 4734 sayılı kamu ihale kanuna ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabi olup, Birlik Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.
Yeterlilik