İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Uşak Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
İşin Adı Kaşbelen Köyü Soyunma Odası Yapım İşi
İlan Tarihi 05.04.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 8.04.2021 14:30:00
Son Teklif Tarihi 8.04.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay

MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

2020 Yılı Kaşbelen Köyü Soyunma Odası Yapım İşi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1-İdarenin

Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

a) Birliğin adı ve adresi

: Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği – Ünalan Mah. Atatürk Bulvarı No:102 UŞAK (İl Özel İdare Genel Sekreterliği A Blok 1. Kat)

b) telefon ve faks numarası

: 0 276 227 39 28- 0 276 223 80 14

2-İhale konusu İşin

a) niteliği, türü ve miktarı

: Soyunma Odası Yapım İşi

b) İşin Yapılacağı yer

: Merkez Kaşbelen Köyü

c)İşe başlama ve işi bitirme tarihi

:Yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 60 (Altmış)  takvim günüdür. Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 10(on) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

:

a) yapılacağı yer

: İl Özel İdare İş Merkezi İl Encümeni Toplantı Salonu UŞAK (Fatih Cad. Durak Mah. No:2 Kat:5 UŞAK)

b) tarihi ve saati

08/04/2021-Perşembe günü  

Saa14:30’da


4- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

4.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.

b) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya meslek odası belgesi.(İhale tarihinin içerisinde bulunduğu yıla ait olacaktır.)

c) Teklif veremeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

     1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

     2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden bir ay öncesine kadar düzenlenmiş belgenin aslı.

e) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden bir ay öncesine kadar düzenlenmiş, belgenin aslı.

f) Şartname ile birlikte örneği verilen teklif mektubu.

g) Şartnamede belirlenen geçici teminat.

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

ı) Ortak girişim olması halinde,  (b), (c), (i) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

i) İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinde sayılan a), b), c), d), e), g) ve ı)  durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname. İhale üzerinde kalan istekli daha sonra bu belgelerin aslını veya noterce onaylanmış birer örneğini İdareye teslim edecektir. Ancak istekliler mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ile vergi borcu olmadığına dair belgeleri teklifleri kapsamında sunacaktır.

j) İhale dokümanını satın almayanlar ihaleye giremezler.

4.2- İstekliler ihaleye ilişkin olarak istenilen belgelerin aslına uygunluğunu ihale saatinden önce İdarenin yetkili personeli tarafından “İdarece aslı görülmüştür.” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen örneklerini, teklif mektubunu, işin şartnamesinde belirtilen teknik personel bildirimi, Yapı Araçları taahhütnamesi ile işin şartnamesinde belirtilen iş deneyim belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ile birlikte işin şartnamesinin 18 nci maddesinde belirtildiği şekilde en geç ihale saatine kadar İdareye ibraz edeceklerdir.

4.3- İşin projesi, ihale sonucuna göre ihaleyi alacak olan firmaya verilecektir.

4.4-İş Deneyim Belgesi: 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ”de yer alan Benzer İş Gruplarından (B) Grubu Üst Yapı (Bina) Grubu İşlerden III. Grup İşler benzer iş olarak değerlendirilecektir. Ayrıca ihale kapsamında iş deneyim belgesi yerine “İnşaat Mühendisi” veya “Mimar” diplomaları da geçerli olacaktır.

İş deneyim belgelerinin noter onaylı sureti veya asılları görevli personele tasdik ettirilmek zorundadır.

5-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5.1- İhale konusu işin tamamı ya da bir kısmı alt yükleniciye yaptırılamaz.

5.2- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

6- İhale Dokümanları ve Açıklamalar: İhale dökümanı Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği sekreterliği odasında görülebilir ve 300,00 TL (Üçyüz TL), bedelle Ziraat Bankası Uşak Şubesindeki TR95 0001 0002 5636  3813 1250 02 nolu hesaba yatırılacaktır. İhale dokümanını satın almayanlar ihaleye katılamazlar.

7-Teklifler 08.04.2021 tarih ve saat 11:00’e kadar alındı belgesi karşılığı Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliğine teslim edilecektir.

8- Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9- İstekliler tekliflerini anahtar teslim vereceklerdir.

10- İhale dokümanını satın aldığına dair belge,

11- İsteklilerin teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere işinde adını belirtmek kaydıyla geçici teminat vereceklerdir. Teminatlar Banka teminatı veya Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinin T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesinde bulunan TR95 0001 0002 5636  3813 1250 02 nolu vadesiz hesaba yatırılacak Makbuzla, banka teminatını veya makbuzu ihale dokümanları ile birlikte vereceklerdir.

12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 30 takvim günüdür.

13- Bu iş için avans verilmeyecektir.

14- Yüklenicinin hakedişi bu Sözleşmenin eki olan Yapım İşleri Teknik Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, hak edişiniz hazırlanarak kanuni kesintiler de yapılarak Spor Toto Teşkilatı Başkanlığına gönderilecek olup, Spor Toto Teşkilatı Ödeneği Birlik hesabına aktarılması halinde ilgili firmaya hakedişi ödenecektir. Birlik Başkanı uygun görürse ara hak ediş yapılacaktır.

15- Birliğimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerin tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

16- İdare 28.04.2007 tarih 26506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale yönetmeliğine tabiidir. İhale aşamasında bu yönetmelikte belirtilen hükümler uygulanır.

17- Teklifler KDV hariç olarak verilecektir.

     İlan Olunur.

Bekir ABACI
Vali Yardımcısı  
Birlik Başkanı

                                                                                                                                                           

                                                                                             

                                                                                              

Yeterlilik