İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Batman Köylere Hizmet Götürme Birliği - Köydes
İşin Adı Batman K.h.g.b. Batman Merkez Kesmeköprü Köyü Tarımsal Uygulama Bahçesi İçme Suyu Tesisi Yapım İşi
İlan Tarihi 07.04.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 14.04.2021 14:00:00
Son Teklif Tarihi 14.04.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay

İHALE İLANI

Batman İli Köylere Hizmet Götürme Birliğince Aşağıda Bilgileri verilen işin, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesine göre Açık İhale Usulü (Kapalı Teklif -Pazarlık Usulü) ile Yaptırılacaktır.

 

 

İhale Konusu İşin Adı  :  Batman Merkez Kesmeköprü Köyü Tarımsal Uygulama Bahçesi İçme Suyu Tesisi Yapım İşi

İhale Tarihi – Saati       : 14/04/2021  -  14:00

 

İhalenin Türü – Usulü   :  Yapım işi - Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.Maddesi Açık İhale Usulü

 

1. İdarenin

 

 

a ) Adresi

:

Batman Valiliği E  Blok  -- BATMAN

 

 

b)Telefon - Faks Numarası

:

(0.488 ) 2138927   - (0488) 213 51 13

 

 

c)ElektronikPosta Adresi

:

batmankhgb@gmail.com  --  www.batman.gov.tr


 

 

 2. İhale konusu yapım işinin

 

 

a ) Niteliği ve Miktarı

:

 Yapım işi - Yapılacak olan işlerin metrajı ihale dokümanlarında belirtilmiştir.

 

 

 b ) İşin Yapılacağı Yer

:

Batman Merkez Kesmeköprü Köyü Tarımsal Uygulama Bahçesi İçme Suyu Tesisi Yapım İşi

 

 

 

c  c) İşe Başlama Tarihi

:

 Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 7 gün içinde yer teslimi yapılarak işlere başlanacaktır

 

 

 d ) İşin Süresi

:

 45 (Kırkbeş) Takvim Günüdür.


 

3. İhalenin

 

a ) Yapılacağı Yer

:

 Batman İli Köylere Hizmet Götürme Birliği,  Batman Valiliği Toplantı Salonu  E-Blok   BATMAN

 

b ) Tarihi – Saati

:

       14/04/2021 – Günü  Saat  : 14:00


 

 

  c) Tekliflerin sunulacağı yer                             : Batman İli Köylere Hizmet Götürme  Birliği

    İhale İçin Son Teklif verme Tarihi ve Saati     : 14/04/2021 Günü Saat  14:00’a kadar

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. Bu Madde boş bırakılmıştır.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.


4.1.10. İhaleye katılacak olan isteklinin ihale tarihi veya öncesine (Nisan ayı tarihli) ait olmak üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. Maddesine göre alınan, bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu ve bağlı bulunduğu Vergi Dairesine vergi borcunun, olmadığına dair belgelerin ihale dosyasında sunulması zorunludur. (6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında alınan borcu bulunmadığına dair yazının ihale dosyası içerisinde sunulması halinde firma belge eksikliği nedeniyle değerlendirmeye alınmayacaktır.)


 


 

 

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İş deneyim belgeleri:

 

           İsteklinin iş deneyimi olarak tek sözleşmede olmak üzere;

           İsteklinin son onbeş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirildiği veya % 70’i oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin verilmesi zorunludur.

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak

A-IV.GRUP İÇME KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ

1- Kanalizasyon Şebekeleri

2- Yağmur suyu Şebekeleri

3- İçme ve Kullanma Suyu Şebekeleri kabul edilecektir.

4.3.1. İş deneyim belgeleri yerine diplomalarını kullanarak ihaleye katılmak isteyen isteklilerin; İnşaat Mühendisi olması gerekmektedir. İnşaat Mühendisliği bölümlerinden mezun olduklarını belgeleyen isteklilerin diplomalarının aslı veya Noter onaylı suretlerini sunmaları halinde iş deneyim belgesi aranmaz.

(Diplomaların iş deneyim belgesi yerine değerlendirilebilmesi talebi için isteklinin ihale komisyonuna yazılı talebi ve beyanı şarttır.)

4.3.2.İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler:


 

 4.3.2.İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler:

          a) Teknik Personel İstenilen teknik personel sayısı ve niteliği aşağıda yazılmıştır.

          b ) İstenilen teknik personel sayısı ve niteliği aşağıda yazılmıştır.

Sıra

Mesleki Unvanı

Mesleki Özellikleri

Adet

1

İnşaat Mühendisi

İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak,

zorundadır.

            (En az 2 yıllık İnşaat Mühendisi)

1


          İstekliler tarafından yukarıda belirtilen Teknik Personeli istihdam edeceğine dair taahhütnamenin ihale dosyası içerisinde verilmesi zorunludur. (İhale sonucunda işi alacak olan yüklenici firma veya şahıs sözleşme imzalamadan önce Teknik Personel Taahhütnamesini noter onaylı olarak idareye sunmak zorundadır.)

4.3.3.Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:

İhale konusu yapım işleri için asgari olarak aşağıda belirtilen makine ve ekipmanın temin edilmesi istenmektedir.

Sıra no                  Makine, Ekipman cinsi                                              Gerekli Minimum Adet

   1-                        Traktör Kepçe                                                                      1 Adet

            Bu işin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman sayısı ve

niteliği yukarıda belirtilmiş olup, bu makine ve ekipmanlar işin başlamasından bitimine

kadar iş başında bulunduracağına dair Yapı Araçları Taahhütnamesi verilmesi zorunludur. (İhale sonucunda işi alacak olan yüklenici firma veya şahıs sözleşme imzalamadan önce Yapı Araçları Taahhütnamesini noter onaylı olarak idareye sunmak zorundadır)

 

 

 

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6. Teklifler ihale dokümanında belirtilen tarih ve son teklif verme saatine kadar Batman İli Köylere Hizmet Götürme Birliği adresine verilecektir. Posta vasıtasıyla gönderilecek olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

8. İstekliler teklif ettikleri bedelin  % 3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9-İhale dokümanı Batman İli Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde görülebilir ve 2.000,00.-TL (ikibinTL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.

11. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

Batman İli Köyler Hizmet Götürme Birliği 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabi ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ancak yasak fiil ve davranışlar yönünden 4735 sayılı yasa hükümleri uygulanacaktır.

 

 


 

                                                                                                                       Tuğba POLAT

                                                                                                            Vali Yardımcısı

                                                                                                                        Birlik Başkanı

Yeterlilik