İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Yapım Veya Onarım Karşılığı Kiralama İhale İlanı
İlan Tarihi 13.04.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 27.04.2021 14:00:00
Son Teklif Tarihi 27.04.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay

T.C.

KÜLTÜR VETURİZM BAKANLIĞI

VAKIFLARGENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

YAPIMVEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İHALE İLANI

 

Mülkiyeti ValideSultan Vakfı'na ait, Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesindebulunan, tapuda 317 ada, 2 parsel olarak kayıtlı ‘‘arsa’’ vasıflı, 1.407,50 m2alanlı taşınmazın VakıflarGenel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 08.03.2021 tarihli ve 21491294-050.01-86sayılı 88 Nolu Kararında belirtilen şartlarçerçevesinde 25 (Yirmibeş) yıl süreyle "dükkan+büro" amaçlı olarakkullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği KapalıTeklif Usulü yapım veya onarım karşılığı kiralama ihalesine çıkartılmıştır.

 

İLİ                                                    

Mersin

İLÇESİ                                              

Akdeniz

MAHALLESİ                        

Nusratiye

SOKAK

-

CİNSİ                                                

Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ           

1.407,50 m2

PAFTA NO.                                       

-

ADA NO.                                           

317

PARSEL NO.                         

2

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAKIFLAR MECLİSİ KARARI

TARİH VE SAYISI

08.03.2021 ve 21491294-050.01-86/88 Nolu Kararı

İHALE USULÜ

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereği kapalı teklif usulü

İŞİN NEVİ VE NİTELİĞİ

Yukarıda özelliği belirtilen taşınmaz Vakıflar Genel Müdürlüğünün 11/03/2021- tarih E-32808994-160.07.02-34153 sayılı yazısı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 08.03.2021 ve 21491294-050.01-86 sayılı 88 Nolu Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde 25 (yirmibeş) yıl süreyle “Dükkan+Büro” inşaatı Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi işi.

İŞİN TAHMİNİ

BEDELİ

5.376.000,00 TL (BeşmilyonüçyüzyetmişaltıbinTürkLirası)

(yapım/onarım (inşaat) maliyeti ile yapım/onarım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.)

GEÇİCİ TEMİNAT

161.280,00 TL (YüzaltmışbirbinikiyüzseksenTürkLirası)

(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’üdür.)

İHALE TARİH VE SAATİ

27/04/2021 Salı - 14:00


 

I- Mülkiyeti ValideSultan Vakfı'na ait, Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesindebulunan, tapuda 317 ada, 2 nolu parsel olarak kayıtlı olan, 1.407,50 m2 alanlıtaşınmazın,

1)            Sözleşmesüresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılmak üzere; (Ancaktaşınmaz yer teslimine mani bir durum olması halinde, yer teslim tarihininhiçbir şekilde sözleşme tarihinden itibaren 6 (altı) ayı geçmemesi,

a)             Sözleşmesüresinin toplam 25 yıl olması,

b)            Kirabedellerinin; ilk yıl için sabitaylık 3.000,00 TL+ (İhale ArtışOranı) uygulandıktan sonra bulunacak bedel, sözleşmenin 2.yılının başından itibaren, aylık “25.000,00 TL(YirmibeşbinTürkLirası) üzerinden ihale sonucu oluşacakaylık kira bedeline (ihale artış oranı uygulanarak bulunacak bedel) + önceki 1(bir) yılın (yapım/onarım inşaat süresi) TÜFE (on iki aylık ortalamalara göredeğişim oranı) artışı eklenerek güncellenen kira bedelinin, aylık kira bedeliolarak alınması;

Müteakip yıllarda,sözleşmenin 3. yılının başından itibaren,sözleşme süresi sonuna kadar (25.yılın sonuna kadar) her yıl bir önceki yılın TÜFE (on iki aylık ortalamalaragöre değişim oranı) artışı eklenerek güncellenen kira bedelinin, aylık kirabedeli olarak alınması;

2)            Sözleşme,yapılmasından itibaren; îlk 1 yıl içerisinde (Yapım (inşaat) süreci) parselüzerindeki betonarmesi tamamlamış mevcut 8 katlı yapının, onaylı mimari projedegösterildiği biçimde fen-sanat kurallarına ve tekniğine uygun olarak tamamlanması,ilgili, kurum-kuruluşlardan kat mülkiyeti tapusu, işletme izin belgesi vb.belgelerin alınması ve tamamlanan yapıların işletmeye açılması, inşaat tamamlanıpişletmeye açılıncaya kadar gelir getirici herhangi bir amaçla kullanılmaması,

3) Yer teslim tarihinden sözleşme süresisonunda (İdareye geri teslim tarihine kadar) alınması gerekli bütün(Emniyet, Sağlık,Güvenlik vb.) tedbirlerin alınması,

4)  Sözleşme imzalandıktan sonra, yüklenicinin talebi, İdarenin ve ilgilidiğer kurum/kuruluşların uygun görmesi kaydıyla, ihale/sözleşme konusu işte yapıkayıt belgesi/imar planı değişikliğine bağlı olarak ya da mevcut imar durumu vevarsa diğer koşulların elverdiği ölçüde proje ve/veya fonksiyon değişikliğiyapılması halinde veya ihaleye/sözleşmeye esas ekspertiz raporunun herhangi birprojeye dayanıp dayanmadığına bakılmaksızın, yapı kayıt belgesi/imar durumudeğişikliği veya başka herhangi bir nedenle, ekspertiz raporunda kirabedellerinin tespitinde kullanılan parametrelerde, öncelikle İdare daha sonrailgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının onayı ile artış öngörülen birdeğişiklik olması halinde, ya da ilgili parametrelerde zorunlu nedenlerleazalma öngören bir değişiklik olması halinde, sözleşmenin ilgili maddesine göreişlem yapılması,

Şartlarıyla “Dükkan+Büro”amaçlı olarak kullanılmak üzere 25 (yirmibeş) yıl süreyle yapım veya onarımkarşılığı kira ihalesine konulmuştur.

II- İhale, yukarıdabelirtilen tarih ve saatte Çınarlı Mahallesi, Ziyapaşa Bulvarı, SerkanApartmanı, No:51/B, Seyhan/Adana adresinde bulunan Adana Vakıflar BölgeMüdürlüğü Hizmet Binasının -2. Katında (ihale salonu) toplanacak olan İhaleKomisyonunca yapılacaktır.

III- İhale dökümanı, VakıflarGenel Müdürlüğü Yatırım ve Emlak Daire Başkanlığı ile yukarıda belirtilen AdanaVakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında, 09:00-16:30 saatleri arasındabedelsiz olarak görülebilir. Çınarlı Mahallesi, Ziyapaşa Bulvarı, SerkanApartmanı, No:51/B, Seyhan/Adana adresindeki Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü 2.kat Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğünden satın alınabilir. İhale Dokümanınınsatış bedeli 250,00 TL  dir.

IV- İhaleyekatılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler örneğine göre hazırlayacaklarıteklifleri ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilenihale tarih ve saatine kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 2.katında bulunanİhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

 Dışzarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri içinaşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: 

                a)Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik postaadresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

                b)Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasıveya ilgili meslek odası belgesi,

                b.1.Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaretve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterirbelgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmışsureti,

                b.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlıbulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisindealınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslınınİdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesibulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğuülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ncaonaylanmış olması gerekir.)

                c)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliğidevam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya daaslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

                c.1.Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imzabeyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdareceonaylanmış sureti,

                c.2.Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleriveya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten sondurumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgelerile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareyeibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

                d)İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacakvekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdiklivekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareyeibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

                e)Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelininyatırıldığına dair makbuz (Teminatmektupları 2886 sayılı Devlet İhale Yasasına göre limit içi ve süresiz olacaktır.Bu özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır.),  

                f)İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak GirişimBeyannamesi(Ek:3)

                g)Tahmin edilen bedelin % 10 'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminatkredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Bankareferans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra-ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

                h)Tahmin edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerliolan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B)grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaalınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklininmüteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına aitİş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdiklisureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, İş deneyimikriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum vekuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşifbedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerindentutarının %50'si değerlendirilir.

                h.1.Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum vekuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş BitirmeBelgesi,

                h.2.Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhidekarşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluksözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulüyaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi,İş Bitirme Belgesi,

                h.3.Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulüyaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İşBitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,

İsteklinin, yukarıda belirtilen belgeleresahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerininbulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilenşartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğeuygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz vediğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktanyasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici kullanacak istekli üzerindekalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilereilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yükleniciarasında yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.3.ve sözleşmenin 10.6 maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir.

                ı)İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcuolmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareyeibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresiBaşkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcuolmadığına dair belge,

                i)İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiyegenelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdiklisuretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarecetasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresiüzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veyaelektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerindendoğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

                j)İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerdenYasaklılık Durum Formu  (Ek:6),

                k)İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

                l)İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun YerGörme Formu (Ek:7),

                Ortakgirişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j)bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılanbelgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareyeibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

      Noter onaylı belgelerin aslına uygunolduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisigörülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlamagelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye TicaretSicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde,Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca“aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesisuretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

V- 2886 Sayılı Devletİhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarakihaleye katılamazlar.   2886 SayılıDevlet İhale Kanununun 83. maddesine göre yasak fiil ve davranışlarındabulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile ihaleüzerine kalıp da İdaremizle sözleşme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar,yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir.

VI- İhaleyekatılabilmek için; İhale Şartnamesinin 6.ncı maddesine göre hazırlayacaklarıtekliflerini, aynı şartnamenin 7.nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilenihale tarih ve saatine kadar Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasının2.katında bulunan İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.  

VII- İsteklilerin başvurudosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan istekli/isteklilerin geçiciteminatları iade edilecektir.

VIII-Teklif dosyası, AdanaVakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasının 2. katında bulunan İhale KomisyonuBaşkanlığına verilecek olup, dosyalar İdareye verildikten sonra dosyaiçerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakıntamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

IX- Telgraf veyafaksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaattabulunulması durumunda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. Teklifverilecek son saate kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

X- Bu işe aityayınlanmış olan tüm ilan bedelleri Sözleşme yapılmadan önce yüklenicitarafından defaten İdaremize yatırılacaktır.

XI- İdare gerekçesinigöstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

TEL       :  0322 4532177                                                                                                   

FAKS     : 0322 4581721                                                                    

E-MAİL : adana@vgm.gov.tr.  İnternetAdresi: www.vgm.gov.tr                                          

 

                                                                                                                                             İLANOLUNUR.                                                            
Yeterlilik