İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Hatay İli Arsuz İlçesi, Karaağaç Mahallesi Fahura Mevki 1221, 12, 534 Nolu Parseller Kat Karşılığı İnşaat İşi
İlan Tarihi 13.04.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 28.04.2021 10:00:00
Son Teklif Tarihi 28.04.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay

KAT KARŞILIĞI İHALE İLANI

HATAY VAKIFLAR BÖLGEMÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

                Bölge Müdürlüğümüzce aşağıdanitelikleri belirtilen taşınmaz üzerine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ve Vakıflar Meclisi’nin 22.02.2021 tarih ve 80  sayılıkararı gereğiKat Karşılığı İnşaat yaptırılmak üzere ihale edilecektir.

 

İŞİN ADI                                                :Hatay İliArsuz İlçesi, Karaağaç Mahallesi Fahura Mevki  1221, 12, 534 nolu  parseller Kat Karşılığı İnşaat İşi

İLİ                                                                        : Hatay

İLÇESİ                                                                : Arsuz

MAHALLESİ                                                     : Fahura

PARSELNO                                                     :1221-12-534

YÜZÖLÇÜMÜ                                                   :3 taşınmazın toplam yüzölçümü 113.914 m2  olup yaklaşık 72.611 m2 ham araziproje kapsamına girecek arsaya kat karşılığı inşaat işi 51950 malana uygulanacaktır. Geriye kalankısım yatırım dışında tutulup vakfı adına tescil edilecektir. 

CİNSİ                                                                   : Tarla

MUHAMMEN BEDELİ                               :    88.226.789 TL77 KRŞ

(Seksensekizmilyonikiyüzyirmialtıbinyediyüzseksendokuz TürkLirası  Yetmişyedi Kuruş)

GEÇİCİ TEMİNAT                                           2.646.803 TL 69 KRŞ(İkimilyonaltıyüzkırkaltıbinsekizyüzüç TürkLirası altmışdokuz Kuruş)

İHALETARİHİ VE SAATİ                          : 28/04/2021 Çarşamba  günü saat 10:00

 

      Yukarıda özellikleribelirtilen taşınmaz üzerine;

1-      Her türlümasrafları ile finansmanı yüklenici tarafından karşılanmak üzere sözleşmetarihinden itibaren ilk 1 yıl, imar planı tadilatı taslağının ilgilibelediyesine sunularak, Belediye’nin karar mercilerine onaylatılarak resmiyetkazandırılması, DOP oranının % 30’u aşması durumunda % 30 dan fazlasının rayiçdeğer üzerinden hesaplanarak defaten İdaremize ödenmesi, taşınmazların imarlıparsel haline getirilmesi için ilk yöntem olarak 3194 sayılı İmar Kanunun 18.maddesine göre uygulama yapılması, bu yöntemin gerçekleşememesi durumunda yineaynı kanunun 15. ve 16. maddesine göre işlem yapılması, Kadastro Müdürlüğünesunulmak üzere işlem dosyasının hazırlatılması ve onaylatılması,onaylatıldıktan sonra yeni oluşan imar parsellerin tapularının çıkartılması,Rekreasyon Alanı Nitelikli D Parseli ile proje dışı tutulan alanların vakfı adına tapuya tescil edilmesi, imarplanına göre düzenlenen mevcut mimari avan projesinde belirtilen fonksiyonauygun olarak uygulama projelerinin (mimari, statik, elektrik ve tesisat, çevredüzenleme ve altyapı) hazırlanması, taşınmazların yatırıma hazır halegetirilmesi, taşınmazlar üzerindeki tüm yapıların yıkılması (varsa), enkazın işyerinden uzaklaştırılması, yapılacak yapı ile ilgili gerekli tüm izin, ruhsatve diğer belgelerin Belediye ve diğer tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşlarındantemin edilmesi, uygulama projesinin İdaremize, Belediyeye ve ilgili tüm kamukurum ve kuruluşlarına onaylatılması, sonraki 3 yıl içerisinde konut inşaatınınbitirilerek işin sözleşmenin imzalanmasından sonra toplam 4 yıl içerisinde fenve sanat kurallarına uygun olarak tamamlanması, aksi takdirde sözleşmenin feshedilerek kesin teminatın İdareye gelir kaydedilmesi ve yapılan imalatlarınİdareye bağışlanmış sayılması

2-      Yapılacakbinalardan (87.254.000,00 TL / 208.235.000,00 TL) =%42.50 oranına karşılıkgelen ve avan projede gösterilen; 

E PARSELİNDEN (Tip C 12,13,14,15 Blok ve 5 adet Villa -5 adet ikiz(E3-E4-E5-E6-E7), 1 adet tek villa (D23),

-8işyeri (12.Blok 7 ve 8 bağımsız bölüm-13.Blok 7 ve 8. Bağımsız bölüm 14.Blok 7ve 8. Bağımsız bölüm, 15.Blok 7 ve 8. Bağımsız bölüm),

- 8adet dubleks daire (12.Blok 5 ve 6 bağımsız bölüm-13.Blok 5 ve 6. Bağımsızbölüm 14.Blok 5 ve 6. Bağımsız bölüm, 15.Blok 5 ve 6. Bağımsız bölüm),

- 16adet daire (12.Blok 1-2-3 ve 4 bağımsız bölüm-13.Blok 1-2-3 ve 4 bağımsız bölüm14.Blok 1-2-3 ve 4 bağımsız bölüm, 15.Blok 1-2-3 ve 4 bağımsız bölüm),

         A PARSELİNDEN (Tamamı: Tip A;1,2,3,4,6,7 Blok, Tip B 5. Blok ve Ticari Blok)

-15işyeri (1.Blok 7 ve 8 bağımsız bölüm-2.Blok 7 ve 8. Bağımsız bölüm 3.Blok 7 ve8. Bağımsız bölüm, 4.Blok 7 ve 8. Bağımsız bölüm, 5.Blok 7 ve 8. Bağımsızbölüm, 6.Blok 7 ve 8. Bağımsız bölüm, 7.Blok 7 ve 8. Bağımsız bölüm ve 1 adetTicari Birim,

-14dubleks daire (1.Blok 5 ve 6 bağımsız bölüm-2.Blok 5 ve 6. Bağımsız bölüm3.Blok 5 ve 6. Bağımsız bölüm, 4.Blok 5 ve 6. Bağımsız bölüm, 5.Blok 5 ve 6.Bağımsız bölüm, 6.Blok 5 ve 6. Bağımsız bölüm, 7.Blok 5 ve 6. Bağımsız bölüm)

-28adet daire (1.Blok 1-2-3- ve 4 bağımsız bölüm-2.Blok 1-2-3 ve 4. Bağımsız bölüm3.Blok 1-2-3-ve 4. Bağımsız bölüm, 4.Blok 1-2-3 ve 4. Bağımsız bölüm, 5.Blok1-2-3 ve 4. Bağımsız bölüm, 6.Blok 1-2-3 ve 4. Bağımsız bölüm, 7.Blok 1-2-3 ve4. Bağımsız bölüm)

-Rekreasyonalanı nitelikli (Havuz Kafeterya Aqua Park) D parseli,

 olmak üzere Toplamda 72 adet  konut, 23 adet  ticari ve 1 adet Rekreasyon Alanının (HavuzKafeterya Aqua Park) vakfına  alınması,

3-      634 sayılıyasa gereğince taşınmazın fonksiyonuna uygun yönetim planının Bölge Müdürlüğügözetiminde hazırlanması,

4-       Mimarlar Odası en az bedelhesap cetveline göre belirlenen bedeli geçmemek üzere avan proje bedelininyüklenicisi tarafından def’aten ödenmesi,

5-      İmar durumudeğişikliği veya başka herhangi bir nedenle; ihaleye/sözleşmeye esasprojede/proje öngörüsünde, onaylı sözleşmede yer almayan ilave kat, depo,bağımsız bölüm vb. paylaşıma konu alanların ortaya çıkması ve projededeğişiklik olması halinde; "Yeniden Değerlendirme Ekspertiz Raporu"ile tüm bağımsız bölümlerin piyasa değerleri yeniden belirlenerek ortaya çıkanilave bölümler ihale/sözleşme oranında paylaşılması,

6-      Taşınmazıntapu kaydının beyanlar kısmındaki “2565 Sayılı Kanunun 28. Maddesi GereğiYabancıların Taşınmaz Mal Edinemeyecekleri ve İzin AlınmadıkçaKiralayamayacakları Bölge İçerisinde kalmaktadır” hükmü gereğince işinyüklenicisinin ilgili beyan kapsamında kalması halinde, ilgili kurumdan gerekliizinlerin işin yüklenicisi tarafından alınamaması halinde sözleşmenin fesihedilerek yatırılan teminatın irat kaydedilmesi ve idareden herhangi bir haktalep edilmemesi,

7-      Yüklenicitarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülüklerkonulmaması, ilgili kurum ve kuruluşlarca zemine ilişkin önerilebilecek tahkimve iyileştirme çalışmaları da dahil olmak üzere, tüm iş ve işlemlerin yüklenicitarafından yürütülmesi ve sonuçlandırılması, bunlara ilişkin tüm masraflarınyine yüklenici tarafından karşılanması,

8-      Sözleşmeimzalanma tarihinden itibaren inşaatın tamamlanıp kullanıma açılıncaya kadartaşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenicitarafından sağlanması,

kayıt ve şartlarıyla katkarşılığı inşaat yaptırılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

   9. İhale yukarıda belirtilentarih ve saatte, Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Mustafa Sevgi Caddesi No:2-ANTAKYA/HATAYadresinde bulunan Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 4. katındakiçok amaçlı salonunda toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır.

    10. İhaleye teklif verecekistekliler, ihale dökümanı satış bedeli olan 100 TL yi Hatay Vakıflar BölgeMüdürlüğünün Vakıflar Bankası Antakya Şubesindeki ( Hatay Vakıflar BölgeMüdürlüğü Mazbut Vakıflar ) TR 72 0001 5001 5800 7309 6536 42 nolu hesabına yatırdıktansonra  mesai saati içinde, Şehit MustafaSevgi Caddesi No:2-ANTAKYA adresinde bulunan Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü/Yatırım,Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü’nde görebilirler.

  11. İsteklilerin ihaleyekatılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 5. maddesine göre hazırlayacaklarıtekliflerini aynı şartnamenin 9. maddesi doğrultusunda 28/04/2021 Çarşamba  günü saat 10:00’a kadar sıra numaralıalındılar karşılığında Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale KomisyonuBaşkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir (Verilen tekliflerherhangi bir sebeple geri alınamaz).

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıdasayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmalarıgerekmektedir.

        Dış zarf aşağıdaki belgeleriiçerecektir.

İsteklilerin ihaleyekatılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmalarıgerekir: 

a) Türkiye’de tebligatiçin adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb.bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

b) Kayıtlı olduğu Ticaretve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odasıbelgesi,

              b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleninyapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslekodasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibrazedilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

                b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatgereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya SanayiOdasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicilinekayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesişartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzelkişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki TürkiyeKonsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

          c) Teklif vermeye yetkili olduğunugösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmzaBeyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesişartıyla İdarece onaylanmış sureti,

         c.1. Gerçek kişi olması halinde,Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslınınİdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

         c.2. Tüzel kişi olması halinde;ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzelkişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret SicilGazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin notertasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıylaİdarece onaylanmış sureti,

        d) İstekli adına vekâlet edilmesihalinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariylegeçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imzabeyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdareceonaylanmış sureti,

        e) Ekli örneğe uygun Geçici TeminatMektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

        f)İsteklilerin ortak girişimoluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi(Ek:3)

        g) Tahmin edilen bedelin % 10  kadar kullanılmamış nakit kredisi veyateminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4)(Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanındansonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

     h) Tahmin edilen bedelin % 50 'den az olmamaküzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığındanalınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veyailgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanmaİzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat RuhsatBelgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmeksuretiyle fotokopisi(İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışındayabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılanişlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektifalış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.)

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içindeveya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulüyaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi

h.1.a Bu ihale de benzer iş olarak  Yapım İşleri Benzer İş Tebliği eki  Ek1: Yapım İşlerinde Benzer İş GruplarıListesinin (B) Üst Yapı Bina İşleri 1.Grup,2.Grup ve 3.Grup bina işleri  benzer iş olarak kabul edilecektir. Mühendisve Mimar diploması benzer iş olarak kabul edilmeyecektir. (Resmi Gazetenin27/04/2016 tarih ve 29696 sayılı nüshasında yayımlanan tebliğ)

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarınataahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdareninonayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere)taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz notertasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içindeözel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesindenve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat RuhsatBelgesi,

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergidairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da notertasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdiklisureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresiüzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili SosyalGüvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına  dair belgenin aslı veya noter tasdiklisuretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdiklisuretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerindenalınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronikimza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracıkullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığınadair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:5),

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz

l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünedair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:6),

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b),(c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmışörneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanansuretini vermek zorundadır.

      Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerhtaşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi   görülerek onaylanmış olanlar ile “ibrazedilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabuledilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesindeyer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve BorsalarBirliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen TicaretSicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

Dış zarfın içerisinekonulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaretunvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 28/04/2021 Çarşamba   günüsaat 10:00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.                                                                                                                                                              12.Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmelerkabul edilmeyecektir.   

13. Bu iş için yapılmışolan ilan bedelleri dâhil tüm giderler (vergi, resmi harç, sözleşme giderlerivs.) sözleşme esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir.   ( İlan bedellerine, bu ihalenin ilan bedeline ek olarak 30.03.2021tarihinde yapılan ve yeterli rekabetin gerçekleşmemesi sebebiyle iptal edilenbirinci ihaleye ait resmi, ulusal ve yerel gazete ilan ücreti (35.925,66 TL) vebu ihalenin resmi yerel ve ulusal gazete ilan bedelini istekli,  ödemeyi kabul ve taahhüt  etmiş sayılacaktır.)

                                                                                                                                                                                          İdare,ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

                                                                                              İLANOLUNUR

Yeterlilik