İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Çan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
İşin Adı Çan İlçesi Uzunalan Köyü İçme Suyu İsale Hattı İnşaatı Yapım İşi
İlan Tarihi 13.04.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 30.04.2021 11:30:00
Son Teklif Tarihi 30.04.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay

T.C.

ÇAN KAYMAKAMLIĞI

ÇAN İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI


Çan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Tarafından Çan İlçesi Uzunalan Köyü İçme Suyu İsale Hattı İnşaatı Yapım İşi Birlik İhale Yönetmeliğinin 18.maddesi gereği Açık İhale Usulü hükümlerine göre ihale edilecektir.

1-İdarenin

a)Adı ve Adresi

:

Çan Kaymakamlığı Çan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği

Kültür Merkezi Binası K:2  Çan/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası

:

0286 416 31 44 – 0286 416 48 102-İhale konusu yapım işinin

a) İhalenin (İşin) Adı                                         :    Çan İlçesi Uzunalan Köyü İçme Suyu İsale Hattı 

                                                                              İnşaatı Yapım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:                                           

Yapım İşi, İsale Hattı, toplam 3.800 m

c) Yapılacağı yer

:

Çan İlçesi Uzunalan Köyü Çan/ÇANAKKALE

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılacaktır.

e) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Çan Kaymakamlığı

Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantı Salonu Çan/ÇANAKKALE

b) Tarihi ve saati

:

30/04/2021  Cuma günü saat 11:304. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.Tebligat İçin Adres Beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 

(İşin yerine getirilmesi sırasında alınması gerekebilecek her türlü sicil, izin, ruhsat veya benzeri belgeler yüklenici tarafından alınacaktır.)

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.6. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılmayacağına dair taahhütname.

4.1.7. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.8.Tüzel kişi istekli tarafından iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişi tarafından yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına dair taahhütname.

4.1.9. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile tasdikli imza beyannamesi.

4.1.10. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

4.1.11. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

4.1.12. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge.

4.1.13. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş  sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge.

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. ve 12. maddelerinde sayılan durumlar ile 4734 sayılı kanunun 10. ve 12. maddelerinde sayılan durumlarda olmadığına dair taahhütname.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

İsteklinin son Onbeş (15) yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge verilmesi zorunludur.

4.4.İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:

4.4.1. Yüklenicinin işin teknik bakımından sorunsuz yapılması için gerekli teknik personeli bulunduracağına dair teknik personel taahhütnamesi.

          1 Şantiye şefi (İnşaat Mühendisi veya İnşaat Teknikeri)

          1 Topograf veya Harita Teknikeri

4.4.2. Yüklenicinin işin teknik bakımından sorunsuz yapılması için gerekli olabilecek araç alet ve ekipman bulunduracağına dair yapı araçları  taahhütnamesi.

         1 Excavatör

         1 Beko-Loder (Kazıcı Yükleyici)

         1 Traktör

         1 Elektrofizyon Kaynak Makinesi

         1 Jenaratör

4.5. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılabilecek mühendislik veya mimarlık bölümleri:

4.5.01. Benzer işe denk sayılacak işler Resmi Gazetenin 11/06/2011 tarih ve 27961 sayı eki benzer iş gruplarında belirtilen A-IV Grup İşler (İçme-Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri) ile;  benzer işe denk mühendislik veya mimarlık bölümü: İnşaat Mühendisliğidir.


6. İhaleye son teklif verme tarihi 30/04/2021 Cuma günü saati  10:00’dur.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması                       :
7.1.
 İhale dokümanı, Çan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu adresinde görülebilir ve Halk Bankası Çan Şubesi’de bulunan  TR62 0001 2009 6410 0005 0000 16 nolu hesaba 250 TL yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif vereceklerin ihale dökümanı satın alması zorunludur.

8.
 Teklifler, Çan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu adresine bizzat elden teslim edilecekdir. Posta yoluyla v.b. yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyatlı  sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatın süresi 120 günden az olamaz. İhaleyi alan firma sözleşme sırasında teklif edilen toplam bedelin %6 nispetinden az olmamak üzere Kesin Teminat vereceklerdir.(Geçici ve kesin teminatlarını nakit yatıracaklar için:Banka Hesap No:Çan Halk Bankası–TR62 0001 2009 6410 0005 0000 16
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. İhale Dökümanında belirtilmeyen hususlarda ilanda yer verilmeyecektir.
14. Birliğimiz 4734 sayılı kamu ihale kanuna tabi değildir. İhale 28/04/2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan KHGB İhale Yönetmeliğine tabidir. İhale Komisyonu  ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgililere ilanen duyurulur.
                                                                                                          Mustafa GÜRDAL

                                                                                                          Kaymakam

                                                                                                          Birlik Başkanı


Yeterlilik