İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Zonguldak Belediyesi İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
İşin Adı Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi Revizyon-ilave İmar Planları Ve Mikrobölgeleme Etüd Yapımı
İlan Tarihi 26.04.2021
İhale K.No 2021/237163
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 5.05.2021 11:00:00
Son Teklif Tarihi 5.05.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay
yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası : 2021/237163

1-İdarenin
a) Adresi : TERAKKİ MAHALLESİ ACILIK CADDESİ 1 67100 BELEDİYE BULVARI ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 3722596793 - 3722596768
c) Elektronik Posta Adresi : imar@zonguldak.bel.tr
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Zonguldak İli Merkez İlçesi yaklaşık 2500 Hektarlık alana ''Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi ve Uygulama Rehberi,İmar Planına esas Mikrobölgeleme Etüd ve 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Revizyon-İlave Nazım uygulama İmar Planları yapımı işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Zonguldak ili Merkez İlçe
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 270 takvim günüdür


3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : Zonguldak Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Terakki Mah.Acılık Cad. Belediye Bulvarı No:1 67100 Merkez-ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati : 05.05.2021 11:00


Yeterlilik
4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, Ön Yeterlik Şartnamesi ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 1.000.000 TRY (Türk Lirası)
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili cironun, 700.000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.

4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beşyıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan 1.400.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:
POZİSYON ADET ASGARİ TOPLAM DENEYİM ( YIL )

ASGARİ BENZER DENEYİM ( YIL )

''Şehir Plancısı'' veya Şehir ve Bölge Plancısı'' veya ''Kent Plancısı'' 1 10 5
Mimar 1 5 3

 

b) Teknik Personel:
No

Adı Soyadı

Ünvanı Diploma Tarih ve No Ortak/Ücretli/Taahhüt Önerilen Pozisyon
1   Proje Koordinatörü    

''Şehir Plancısı'' veya Şehir ve Bölge Plancısı'' veya ''Kent Plancısı''

2   ''Şehir Plancısı'' veya Şehir ve Bölge Plancısı'' veya ''Kent Plancısı''     ''Şehir Plancısı'' veya Şehir ve Bölge Plancısı'' veya ''Kent Plancısı''
3   Mimar     Mimar
4  

Peyzaj Mimarı

   

Peyzaj Mimarı

5  

Jeoloji Mühendisi

   

Jeoloji Mühendisi

6   Harita Mühendisi     Harita Mühendisi
7   Harita Mühendisi     Harita Mühendisi

 


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
a) Altyapı, üstyapı veya parsel bazında jeolojik-jeoteknik (zemin) etüt çalışmaları, b) İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt veya Mikrobölgeleme etüt çalışmaları c) Revizyon imar planı yapılması d) Kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlanması işi Yukarıda belirtilen işler birlikte veya her biri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından en az 3, en fazla 10 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. Ön yeterlik dokümanı idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Zonguldak Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kalemi Terakki Mah.Acılık Cad. Belediye Bulvarı No:1 67100 Merkez-ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
11. Diğer hususlar: