İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Merzifon Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği - Köydes
İşin Adı Merzifon Çobanören Köyü İçme Sondajı Açılması İşi
İlan Tarihi 27.04.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 6.05.2021 14:00:00
Son Teklif Tarihi 6.05.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay

28.04.2007 gün ve 26506 sayılı resmi gazetede yayınlanan K.H.Götürme Birlikleri İhale yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin

a) Adresi

:

Cami Cedit Mah. Atatürk Cad. Özel İdare İş Hanı Kat:2 No:10 Merzifon/AMASYA

b) Telefon ve faks no

:

358 514 1279

c) Elektronik Posta

:

merzifonbirlik@hotmail.com2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği Türü- Miktarı

:

İçme Suyu Sondajı Açılması İşi

b) Yapılacağı yer

:

Amasya Merzifon Çobanören Köyü

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme akabinde yapılan yer teslimine binaen 5 gün içinde.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Cami Cedit Mah. Atatürk Cad. Özel İdare İş Hanı Kat:2 No:10 Merzifon/AMASYA

b) Tarihi ve saati

:

06.05.2021  -  Perşembe Günü Saat: 14.00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Şekli ve İçeriği İhale dokümanı ile verilen Tebligat için adres beyanı,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ilgili Meslek Odası Belgesi,

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıt belgesi.

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Firma adına teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi / İmza Sirküsü.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenerek yükleniciye verilen Birim Fiyat teklif mektubu ve Teklif Cetveli.

Teklif Cetvelinin İhale Dokümanı ile verilen Excel dosyasında hazırlanarak verilmesi zorunludur.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Geçici teminat.

4.1.4.1 Şekli ve İçeriği şartnamede belirtilen geçici teminat (Teklif Edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere geçici teminat mektubunun veya nakit teminat alındı makbuzunun başvuru dosyasına konulması.).  Nakit teminatlar Merzifon K.H.G.Birliği nin Merzifon Ziraat Bankasında bulunan TR50 0001 0000 32 137 386 54 5001 numaralı hesabına yatırılacaktır.

4.1.5. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. İş ortaklığı (Ortak Girişim) oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaktır.  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığını oluşturan her bir ortağın İdari Şartname 7.1. (m) bendinde yer alan belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur.


4.1.6. Vekâleten İhaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.7. Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış İhalelerden yasaklı olmadığını gösterir İhale Durum Belgesi.

4.1.8. Tüzel Kişiliğe haiz adayların Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Şirket sahipleri Pay/Hisse Durum Belgesi.

4.1.9. İhale doküman bedeli Merzifon K.H.G. Birliği nin Merzifon Ziraat Bankasında bulunan TR50 0001 0000 32 137 386 54 5001 numaralı hesabına yatırılacak ve banka dekontu ihale dosyası içinde idareye sunulacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belge istenmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1İş deneyim belgeleri:

İsteklinin son on beş (15) yıl içinde, Kamu sektöründe bedel içeren tek sözleşme kapsamında Geçici kabulü kabulü yapılan en az %50’si oranında gerçekleştirdiği, %80 i oranında denetlediği veya yönettiği, %80’ni oranında Tamamladığı idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren İş Bitirme Belgesini sunması zorunludur.  İş ortaklıklarında pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının % 80 ‘ini, diğer ortakların her birinin ise, istenilen asgari iş deneyim tutarının %20 unu sağlaması gerekir.

4.3.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak işler ile mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.3.2.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler;

İçme ve Sulama Sondajı açılması işleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

4.3.2.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Jeofizik, Jeoloji, Hidrojeoloji ve Jeodezi Mühendisliği veya Yüksek Mühendislikleri.

4.4.1. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

 1. Anahtar Teknik Personel İstenilmemektedir.
 1. Teknik Personel: Aşağıda belirtilmesi halinde ihale dokümanı ile örneği verilen “Teknik Personel Taahhütnamesini” teklif dosyası içinde idareye sunulması zorunludur.

Adet

Pozisyonu

Mesleki Unvanı

Mesleki Özellikleri

1

Şantiye Şefi

Sondör

Asgari 3 Yıl Deneyimli


4.4.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler: Aşağıda belirtilmesi halinde, ihale dokümanında örneği verilen “Yapı Araçları Taahhütnamesini” teklif dosyası içinde idareye sunulması zorunludur.

Adet

Araç

Mülkiyeti

1

Sondaj Makinesi

Kendi/Kiralama 1. İhale Birlik yönetmeliği 18. Maddesi gereğince Açık İhale usulü ile yapılacaktır.
 2. İhaleye Yerli istekliler katılabilir. İdare tarafından verilen Teklif Mektubunda belirtildiğinden, belge istenmez.
 3. Tekliflerin Sunulması: İdari Şartnamenin 23. Maddesinde belirtildiği şekilde yapılır.
 4. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300,00.-TL karşılığı satın alınabilir. Ayrıca ihale dosya bedelinin idareye ödenmesi halinde ihale dökümanı yüklenici e posta yolu ile gönderilebilir.

 1. İhale Başvuru dosyası ihale günü; İhale tarih ve saatine kadar ihalenin yapılacağı adrese teslim edilir, Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
 2.  İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. Kısmi Teklif verilemez.
 3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında süre belirtilmelidir. Teklif geçerlilik süresi 30 (otuz) Gündür, Bu süre, teklif geçerlilik süresinin bitimi tarihinden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.  
 4. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 5. Merzifon Köylere Hizmet Götürme Birliği İçişleri Bakanlığınca Birlikler için çıkarılan 28.04.2007 gün ve 26506 sayılı resmi gazetede yayınlanan ihale yönetmeliğine tabidir.
 6. İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılamaz.
 7. Teklif mektubunda verilen adres ve iletişim bilgileri tebligat adresi olarak kabul edilecektir.
 8. İhale Dokümanı kapsamında teslim edilecek belge ve dokümanın istenilen formatta verilmesi zorunludur.
 9. İhale komisyonunun kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.
 10. Birlik İhale Yönetmeliği 31.3. Maddesi gereği ayrıca yazılı teklif alınabileceğinden isteklilerin şahsen veya vekâleten katılımı gerekmektedir.
 11. Kurumumuzca yapılan ihalelerde, ihaleye katılan firmaların güvenlik araştırmaları yapılacak olup, İllegal yapılarla bağlantısı olduğu tespit edilen firmalar Birlik İhale Yönetmeliği 12. Madde uyarınca değerlendirme dışı bırakılacak ve gerekli işlemler kanunlar çerçevesinde devam ettirilecektir.

İLAN OLUR

Gürkan DEMİRKALE

Kaymakam

Birlik Başkanı

Yeterlilik