İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kıbrıscık Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
İşin Adı Bolu İli, Kıbrıscık Karaköy Köyü İçme Suyu İsale Hattı Yenileme Yapım İşi
İlan Tarihi 03.05.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 6.05.2021 11:00:00
Son Teklif Tarihi 6.05.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay

KIBRISCIK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

İLLER Bankası Anonim Şirketi, Altyapı Uygulama Daire Başkanlığı ödenekleri Kapsamında;

       Bolu İli, Kıbrıscık Karaköy Köyü İçme Suyu İsale Hattı Yenileme yapım  işi açık ihale  usulü ile

ihale edilecektir.

1-İdarenin

a) Adresi

:Karadoğan Mah. Bolu Cad. No:1 Hükümet    

 Konağı -KIBRISCIK/BOLU

b) Telefon ve faks numarası

:0 374 441 22 10 – 441 22 11

c) Elektronik posta adresi

:-

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:Projesi Bolu İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan; Yapım İşi, İçme Suyu kazı (7.980 m3), kapatma,  13.300 mt boru döşeme, kaynak, drenaj 10 Mt, Kaptaj 1 Adet, Maslak 5 adet, Tahliye 1 adet  90/40 atü,  63/10 PE 7.800 Mt, 75/10 PE 2.500 Mt, 75/16 PE 2.400 Mt, 90/20 PE 600 Mt. Kırıcı kullanımı 1.200 Mt. İçme suyu yenileme işi (Projesine uygun olarak) olup, Birim Fiyat cetveli ektedir.

b) Yapılacağı yer

:Kıbrıscık Karaköy Köyü mevcut içme suyu isale hattı yenileme yapım işi  (Projede belirtilen)

c) İşin süresi

: 120 gün (Yer teslimi  yapıldıktan sonra)

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer

:Kıbrıscık Kaymakamlık Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:06.05.2021 Perşembe Günü Saat 11:00


       

       Teklifler 06.05.2021 Perşembe günü saat:11:00’a kadar Kıbrıscık Özel İdare Müdürlüğü Odası Köylere Hizmet Götürme Birliği yetkililerine istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından, ulaştırılacaktır. Bu saatten sonra müracaat edenler ihaleye iştirak edemeyeceklerdir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

4-  İhaleye katılanların teklifleri kapsamında sunmaları gereken belgelerin yeterlik kriterleri:

a)İhale dokümanında verilen belgeler teklif sahibince ihale zarfına onaylanarak konulacaktır.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi kaydı.

d) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

e)Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Birlik Saymanlığına veya Birlik Saymanlığı hesaplarına  yatırıldığını gösteren makbuzlar,

f) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin bilgi ve/veya belgeler (1 adet eskavatör/kazıcı-kırıcı, 1 adet lastikli kepçe)

k) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

l) İlan tarihinden geriye doğru son 5 (beş )  yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ve İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin kanalizasyon, içme suyu veya sulama suyu, diğer alt yapı boru döşeme işi gölet, kazı vb. işleri yaptığına dair iş deneyim belgesinin sunulması gerekir.

m) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.

n) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunludur.

o) İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

6- Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olarak verilecektir.

7 – İhaleye katılamayacaklar olanlar :

7.1. Konsorsiyumlar ihale teklif veremezler.

7.2. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 11. maddesi kapsamında olanlar.

7.3. 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayılı Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği 12. maddesi kapsamında olanlar.

8 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar:

8.1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 10. maddesi kapsamında olanlar.

8.2. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 17. maddesi kapsamında olanlar.

8.3. 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayılı Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. maddesi kapsamında olanlar.

9-  Birliğimiz 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

9.1. Birlik Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Birliğin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

9.2. İhale komisyonu kararı sonrası, Birlik Başkanı/İhale Yetkilisi verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Birlik bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Birliğin bu işleminden dolayı herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

 

9.3. İhale iptal gerekçesi ihaleye teklif verenlere ayrıca bildirilir.

10 -İhale dokümanı Kıbrıscık Köylere Hizmet Götürme Birliği odasında görülebilir ve 250,00 (ikiyüzelli) TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

11-İstekliler tekliflerini anahtar teslim götürü bedel vereceklerdir ve Bolu İl özel İdaresinin hazırlamış olduğu proje ve şartnamelere göre ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye anahtar teslim götürü bedel sözleşme düzenlenecektir. İşin yer teslimi, kontrol ve kabulleri İl Özel İdaresi teknik personelince yapılacaktır.

12-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir ve inşaat işi için ALL RİSK Sigortası yüklenici tarafından yapılacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

14-Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 takvim günü içinde yer teslimi yapılacaktır.  İşin bitirilme tarihi ( yer tesliminden itibaren 120 gündür.) İş bu süre zarfında kabule hazır hale getirilecektir.

İlan olunur.

Kıbrıscık Köylere Hizmet Götürme Birliği

KIBRISCIK KARAKÖY KÖYÜ                                                                     
İÇME SUYU PROJESi    (İsale Hattı  Yenileme)   

POZ NO

İMALATIN CİNSİ

BRM

Miktarı

Yaklaşık Maliyet

Birim Fiyatı

Tutarı

14.00PZ-2

Dar derin kazı yapılması (1200 m.kaya kazısı)

m3

7980

 

 

14.00PZ

Hendek dolgusu yapılması

m3

7980

 

 

Piyasa

 PE100 63mm SDR 17-10 Atü

mt

7.800

 

 

36.021103

Dış Çapı  63 mm, PE100 BORU VE ÖZEL PARÇA BAŞLARININ ELEKTROFÜZYON KAYNAĞI İLE EKLENMESİ (PN 10 ATÜ) (Manşonlu)

Adet

78

 

 

36.08903

Dış Çapı  63 mm, HER ÇEŞİT PE100 BORULARIN DÖŞENMESİ [BORU, ÖZEL PARÇA,TAŞIMA VE BAŞ BAĞLAMA BEDELLERİ HARİÇ]

m

7.800

 

 

Piyasa

 PE100 75 mm SDR 17-10 Atü

mt

2.500

 

 

36.021103

Dış Çapı  75 mm, PE100 BORU VE ÖZEL PARÇA BAŞLARININ ELEKTROFÜZYON KAYNAĞI İLE EKLENMESİ (PN 10 ATÜ)

Adet

25

 

 

36.08903

Dış Çapı  75 mm, HER ÇEŞİT PE100 BORULARIN DÖŞENMESİ [BORU, ÖZEL PARÇA,TAŞIMA VE BAŞ BAĞLAMA BEDELLERİ HARİÇ]

m

2.500

 

 

Piyasa

 PE100 75 mm SDR 17-16 Atü

mt

2.400

 

 

36.021103

Dış Çapı  75 mm, PE100 BORU VE ÖZEL PARÇA BAŞLARININ ELEKTROFÜZYON KAYNAĞI İLE EKLENMESİ (PN 16 ATÜ)

Adet

24

 

 

36.08903

Dış Çapı  75 mm, HER ÇEŞİT PE100 BORULARIN DÖŞENMESİ [BORU, ÖZEL PARÇA,TAŞIMA VE BAŞ BAĞLAMA BEDELLERİ HARİÇ]

m

2.400

 

 

Piyasa

 PE100 90 mm SDR 17-20 Atü

mt

600

 

 

36.021103

Dış Çapı  90 mm, PE100 BORU VE ÖZEL PARÇA BAŞLARININ ELEKTROFÜZYON KAYNAĞI İLE EKLENMESİ (PN 20 ATÜ)

Adet

6

 

 

36.08903

Dış Çapı  90 mm, HER ÇEŞİT PE100 BORULARIN DÖŞENMESİ [BORU, ÖZEL PARÇA,TAŞIMA VE BAŞ BAĞLAMA BEDELLERİ HARİÇ]

m

600

 

 

36.13276/İB

Çapı 100 mm, OVAL VOLANLI VANALARIN YERLEŞTİRİLMESİ [TSE 457 Föy/1A, DİN3225'E UYGUN İSO 9000 BELGELİ][PN 40 ATÜ VE ÜZERİ]

Adet

1

 

 

Analiz

600mm iç çaplı (et kalınlığı 100mm)yüksekliği 1000mm olan minimum 250 dozlu yerinde yada kalıbında Muayene bacası yapılması,yerine döşenmesi(nakliye dahil)

ad

1

 

 

Analiz

600mm çaplı yüksekliği 100mm olan minimum 250 dozlu demirli baca kapağı yapılması,yerine döşenmesi(nakliye dahil)

ad

1

 

 

Analiz

Çakıl ile drenaj yapılması(elle kazı)

m

10

 

 

Analiz

Kaptaj,Maslak ve Toplama Odası yapımı

ad

6

 

 

Piyasa

 PE100 90 mm SDR 17-10 Atü

mt

300

 

 

36.021103

Dış Çapı  90 mm, PE100 BORU VE ÖZEL PARÇA BAŞLARININ ELEKTROFÜZYON KAYNAĞI İLE EKLENMESİ (PN 10 ATÜ)

Adet

3

 

 

36.08903

Dış Çapı  90 mm, HER ÇEŞİT PE100 BORULARIN DÖŞENMESİ [BORU, ÖZEL PARÇA,TAŞIMA VE BAŞ BAĞLAMA BEDELLERİ HARİÇ]

m

300

 

 

TOPLAM

 


Yeterlilik