İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tck- Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Tarihi Karşıyaka Köprüsü’nün Restorasyon Uygulaması İşi
İlan Tarihi 10.05.2021
İhale K.No 2021/255894
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 21.05.2021 11:00:00
Son Teklif Tarihi 21.05.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2021/255894
İşin Adı : Tarihi Karşıyaka Köprüsü’Nün Restorasyon Uygulaması İşi
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : 152 EVLER MAH. ANKARA YOLU CAD. No:286 16330
b) Telefon ve faks numarası : 2242816000 - 2242816083
c) Elektronik posta adresi : bol14@kgm.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.kgm.gov.tr
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Tarihi Köprü Onarımı (Yaklaşık olarak L=35,00 m.)
b) Yapılacağı Yer : Çanakkale Bayramiç Tarihi Karşıyaka Köprüsü
c) İşe başlama tarihi : İş Yeri Tesliminden itibaren 10 gün içerisinde
ç) İşin süresi : 450
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü – 152 Evler Mah. Ankara Yolu Cad. No:286 16330 Duaçınarı - Yıldırım / Bursa İhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 21.05.2021 - 11:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.5 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 8 inci maddesine göre değerlendirmek üzere İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, uygulama işleri için son onbeş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az %80 (yüzdeseksen)’i oranında gerçekleştirdiği veya %80 (yüzdeseksen)’i oranında denetlediği veya yönettiği iş, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler:

İsteklinin teklif edilen bedelin %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenecektir.

4.3.2. Personel durumuna ilişkin belgeler

1 (Şantiye Şefi)   Rest.Uzm.Y.Mimar/Mimar.                En az 5 yıl deneyimli (1)
1 (Mühendis)           İnş.Yük.Müh/İnş.Müh  En az 5 yıl deneyimli (2)

(1)Restorasyon konusunda yüksek lisans yapmış olması veya miktarı ve oranına bakılmaksızın restorasyon konusunda iş deneyim belgesine sahip olması gerekmektedir.

(2)Tarihi eserlerin restorasyonu konusunda çalışmış olması,      

Yüklenicinin, işin yürütülmesi sırasında çalıştıracağı teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri, yer tesliminden itibaren 5 (Beş) gün içinde idareye sunması zorunludur. Teknik personelin konuda uzmanlığının aranması halinde; mimarlar, mühendisler, şehir plancılar için en az beş yıl deneyimli olmaları zorunlu olup, konuya ilişkin miktarına ve oranına bakılmaksızın iş deneyim belgesi sahibi olması veya ihale ilan tarihinden önce konuda yüksek lisans yapmış olması şartı aranır. Sanat tarihçi, arkeolog, topograf ve istenilecek diğer personelin en az üç yıl deneyimli olmaları yeterlidir. Bu personelin; özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle tevsik edilir. Odası bulunmayan mesleklerde deneyim süresinin belirlenmesinde mezuniyet tarihi esas alınır. Personel belgelendirilmesine ilişkin belgelerin idareye sunulduğu tarih itibariyle geçerli olması yeterlidir.

İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, ‘Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş ve restorasyon uygulama projeleri Koruma Bölge Kurulunca onaylanmış olan esaslı onarım niteliğine haiz taş kemer köprü restorasyon uygulamaları yapmış olmak’ benzer iş olarak kabul edilecektir.

NOT:(*)İsteklilerin; ayrıca benzer iş olarak sunulan köprüye ait;

1- Tescil kararı ile söz konusu köprünün rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin uygun bulunduğuna dair koruma bölge kurulu kararını sunması zorunludur. (Kurul Kararlarının noter veya ilgili kurum tarafından aslı gibidir olarak onaylanmış olan örnekleri de kabul edilecektir.)

2-İş deneyim belgesine konu işin yurt dışında yapılmış olması halinde; yapının tescilli taşınmaz kültür varlığı olduğuna ilişkin tescil kaydının ilgili ülkenin yetkili kurumlarınca yapılmış ve iş deneyime konu işin yapı denetim hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kamu kurumlarınca yürütülmüş olması ve bunların belgelenmesi zorunludur. ( Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 11/06/2018 tarih ve 502795 sayılı oluru ile yürürlüğe giren “Açık ihale usulü ile ihale edilen uygulama işlerinde uygulanacak tip idari şartname”)

 

İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve 800,00-TL  [Sekizyüz] Türk Lirası karşılığı Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği 152 Evler Mah. Ankara Yolu Cad. No:286 16330 Duaçınarı - Yıldırım / Bursa  adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

12 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

14 - İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.

15 - İsteklilerin kendisi veya temsilcilerinin ihale dokümanını ihale tarihinden (ihale tarihi dahil) en az üç gün öncesine kadar satın almaları veya İdarece öngörülmesi halinde EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirmesi zorunludur.

16 - Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şubesi Müdürlüğünün  hesabına (işin adı veya ihale kayıt numarası ile birlikte istekli firmanın unvan bilgilerinin, vergi numarası veya T.C.Kimlik numarasının da sunacağı belgede yazması gerekmektedir.) yatırılacak teminat bedeli, ihaleye teklif veren isteklinin hesabından veya Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şubesi Müdürlüğüne elden yatırılmalıdır. Teminat bedelinin, ihale tarih ve saatinden önce teminat hesabına yatırılması zorunludur ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekmektedir.