İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Ankara Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı
İşin Adı Ayaş Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Yapım İşi
İlan Tarihi 10.05.2021
İhale K.No 2021/253965
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 3.06.2021 11:00:00
Son Teklif Tarihi 3.06.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay
yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası : 2021/253965

1-İdarenin
a) Adresi : varlık tanzimat 67 YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123066767 - 3123066712
c) Elektronik Posta Adresi : ssemihdogan@hotmail.com
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı; halihazır harita güncellemesi ve kentsel sit alanında 1/500 ölçekli halihazır harita yapımı;3.8 ha?lık kısmında jeolojik-jeoteknik etüd raporlarının yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Ankara ili, Ayaş ilçesi
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 210 takvim günüdür


3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tanzimat Caddesi No:67 Varlık Mahallesi Yeni Mahalle-ANKARA
b) Tarihi ve saati : 27.05.2021 11:00

Yeterlilik
4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge:

Adaylar kamu kurumları nezdinde gerçekleştirdikleri taşınmaz kültür varlıkları işlerine ilişkin en az bir iş için sit bütününde yapılmış; koruma amaçlı nazım imar planı veya koruma amaçlı uygulama imar planı veya revizyon koruma amaçlı imar planına ait  bir adet Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca veya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca planın uygun bulunduğunu bildiren kurul kararını sunmak zorundadırlar. 


4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, Ön Yeterlik Şartnamesi ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
110.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 300.000 TRY (Türk Lirası)
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili cironun, 200.000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.

4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beşyıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan 380.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:

Anahtar Teknik Personel

Pozisyon 

Adet      

 Deneyim süresi 

(yıl)

Şehir Plancısı” veya “Şehir ve Bölge Plancısı” veya “Kent Plancısı  (1) (10)

 

   (1) (Değişik:16/07/2011-27996 R.G./5 md.) İhale konusu işin niteliğine göre, istenilen  personelin sayısı ve nitelikleri ön yeterlik şartnamesinde, ihale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin sayısı ve nitelikleri ise idari şartnamede düzenlenir. Ayrıca, adayın veya isteklinin organizasyon yapısına ilişkin bilgi formları ile kendisi veya yönetici kadrosunun, anahtar teknik personelin ve teknik personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ve toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi ile özgeçmiş formunun istenilmesi zorunludur.

(2) Teknik personelin ve yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin sayısı ve meslek alanları ile mesleki deneyiminin, ihale konusu işin niteliğine uygun şekilde belirlenmesi ve bu personelin, ihale konusu işin uzmanı olması zorunludur. (Ek:16/07/2011-27996 R.G./5 md.)

(3)  Anahtar teknik personel ve teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; danışmanlık hizmet işleri ile ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formuyla, ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, son başvuru veya ihale tarihinden bir önceki aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir. İlgili mevzuatı gereği kaydolabileceği bir meslek odası bulunmayan teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi diploma veya mezuniyet belgesi ile, kamuda geçen toplam deneyim süresi ise hizmet çizelgesi ve/veya diploma ya da mezuniyet belgesi tevsik edilir.

(4) Bir ihalede anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasında teknik personel olarak istihdam edilebilir.

(5) (Değişik: 03/07/2009-27277 R.G. / 6 md.) İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik ve teknik personelin tamamı değerlendirilir.

(6) (Değişik: 03/07/2009-27277 R.G. / 6 md.) Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, adayın bünyesinde çalıştıklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler. İsteklinin teknik personel olarak bildirdiği kişiler ise ihale konusu işte çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.

(7) (Değişik: 03/07/2009-27277 R.G. / 6 md.) Anahtar teknik personel ve teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişi bünyesinde çalışamazlar.

(8) (Değişik: 03/07/2009-27277 R.G. / 6 md.) Anahtar teknik personel ve teknik personel niteliğine sahip gerçek kişi aday veya istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel ve teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

b) Teknik Personel:

Aşağıda Meslek-Adet-Deneyim Süresi belirtilen niteliklerde anahtar teknik personel öngörülmektedir. 

Pozisyon adet       Deneyim süresi (Yıl)
Şehir Plancısı” veya “Şehir ve Bölge Plancısı” veya “Kent Plancısı 10 yıl 

 

Danışmanın, sorumlu müdür dahil istihdam edeceği Anahtar Teknik Personelin her birinin adı, unvanı, iş tanımı, asgari niteliği ve toplam deneyim süresi :

1- ………………………………………… (Şehir Plancısı) (….)

 

Ayrıca; Bu ihalede aşağıda belirtilen özelliklerde Teknik Personel öngörülmektedir:

İhale konusu iş 4734 sayılı kanunun 48. maddesi kapsamında “Danışmanlık Hizmet Alımı” işi olduğundan, “Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik” gereği aşağıda “Pozisyon – Adet – Deneyim Süresi” belirtilen niteliklerde TEKNİK PERSONEL öngörülmektedir.

 

 

Pozisyon adet          Deneyim süresi (YIL)
Şehir Plancısı” veya “Şehir ve Bölge Plancısı” veya “Kent Plancısı”  (1) 5 yıl
Mimar*                               (1) 5 yıl
Sosyolog (1) 5 yıl
Sanat Tarihçisi (1) 5 yıl
Peyzaj Mimarı (1) 5 yıl

*İstenen mimarın Lisansüstü eğitimini üniversitelerin restorasyon bölümlerinde tamamlamış olup, restorasyon uzmanı veya Y.Mimar unvanlı olması zorunludur.

 

İhale konusu işin niteliği esas alınarak belirlenen ve yukarıda “Pozisyon – Adet – Deneyim Süresi” belirtilen TEKNİK PERSONEL için aşağıda belirtilen belgeler sözleşmenin imzalanmasının ardından sözleşmede belirtilen işe başlama tarihinden önce İdareye sunulmak zorundadır.

                 1-Personel bilgileri özet tablosu 
                 2-Diploma (Mezuniyet Belgesi)
                 3-İlgili adına prim ödendiğini gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu belgesi (isteklinin bünyesinde çalışıyor olması halinde)
                 4-Özgeçmiş formu
                 5-İlgili meslek odası üye kayıt belgesi
                 6-Noter Onaylı İmza Beyannamesi

            Teknik personelin, sözleşme imzalanmadan önce işe alınmış olması ve sözleşme imzalanırken ilgilinin bünyesinde çalışıyor olması esastır. “Teknik Personel”in sözleşme tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde çalışıyor olması halinde ilgili adına prim ödendiğini gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu belgeleri beyan edilir, “Teknik Personel”in üniversite bünyesinde çalışıyor olması halinde ise sözleşme tarihi itibarıyla üniversite ile yapılan sözleşme ve/veya fakülte yönetim kurulu kararının beyan edilmesi esastır.

            Anahtar teknik personel ve/veya teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; danışmanlık hizmet işleri ile ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formuyla tevsik edilir.

İlgili mevzuatı gereği kaydolabileceği bir meslek odası bulunmayan teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi diploma veya mezuniyet belgesi ile kamuda geçen toplam deneyim süresi ise hizmet çizelgesi ve/veya diploma ya da mezuniyet belgesi tevsik edilir. 

Teknik personel olarak bildirilen kişiler, isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve ihale konusu işte isteklinin teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler. Bu nedenle; Özgeçmiş formunda; «Görev yaptığı süre boyunca başka bir gerçek veya tüzel kişi bünyesinde çalışmayacağı » hususunun özellikle belirtilmesi zorunludur.

            Yukarıda yazılı belgeleri süresi içerisinde (sözleşmenin imzalanmasının ardından sözleşmede belirtilen işe başlama tarihinden önce) idareye getirmeyen yüklenicinin sözleşmesi fesh edilir ve kesin teminatı gelir kaydedilir. 

          İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait teknik personelin tamamı değerlendirilir.

          Bu niteliklere sahip gerçek kişi istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. Gerçek kişi istekliler hariç, bu kişilerin tüzel kişilikteki görev ve/veya ortaklık süreleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilir.

Bu kriterler doğrultusunda çalışacak olan Teknik Personelin her birinin adı, unvanı, iş tanımı, asgari niteliği ve toplam deneyim süresi :

1- ………………………………………………………………        (Ş. Plancısı)            (..)
2- …………………………………………………………………… (Y.Mimar)               (..)
3- ………………………………………………………………… (Sosyolog)                 (..)
4- ……………………………………………………………     (Sanat Tarihçisi)            (..)
5- …………………………………………………………....…  (Peyzaj Mimarı)           (..)

 

 

 


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu kurumuna yapılmış olan; taşınmaz kültür varlıkları işine ilişkin sit bütününde yapılmış Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı/Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı/Revizyon Koruma Amaçlı Nazım veya Uygulama İmar Planı veya Nazım İmar Planı/Uygulama İmar Planı/Revizyon Nazım veya Uygulama İmar Planı veya Çevre Düzeni Planı veya tek bir sözleşme kapsamında tamamlanan Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı, Halihazır Harita ve Jeolojik-Jeoteknik Etüt


5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 10 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. Ön yeterlik dokümanı idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tanzimat Caddesi No:67 Varlık Mahallesi Yeni Mahalle-ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
11. Diğer hususlar: