İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tck- Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Karayolları 14(bursa) Bölge Müdürlüğü Devlet Ve İl Yolları Üzerinde Trafik Can Ve Mal Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Muhtelif Kesimlerdeki Köprü Ve Köprü Korkuluklarında Bakım Ve Onarım Yapılması İşi
İlan Tarihi 11.05.2021
İhale K.No 2021/265933
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 26.05.2021 11:00:00
Son Teklif Tarihi 26.05.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/265933

1-İdarenin
a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-14.BÖLGE BURSA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : 152 EVLER MAH. ANKARA YOLU CAD. No:286 16330 DUAÇINARI YILDIRIM/BURSA
c) Telefon ve faks numarası : 2242816000 - 2242816083
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Karayolları 14(Bursa) Bölge Müdürlüğü Devlet ve İl Yolları Üzerinde Trafik Can ve Mal Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Muhtelif Kesimlerdeki Köprü ve Köprü Korkuluklarında Bakım ve Onarım Yapılması İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Takriben 31 Adet Köprünün ve Köprü Korkuluklarında Bakım ve Onarım Yapılması İşi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karayolları 14. (Bursa) Bölge Müdürlüğü Devlet ve İl Yolları
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.05.2021 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : 152.Evler Mah. Ankara Yolu Cad.No:286 Duaçınarı-Yıldırım / BURSA (Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü)- İhale Salonu

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

A 1 Grubu İşler (Köprü ve Viyadük İşleri)

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisi5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı
Köprü civarında kayadan başka her cins ve klastaki zeminin kazılması ve kullanılması 0,08% 0,12% 0,1
Köprülerde kuruda veya suda her dozda demirli beton(C40/50 beton harcı ile) 4,25% 6,51% 2,83
Köprülerde döşeme kiriş, başlık kirişi, ve kemer taşıyıcı iskeleleri 2,97% 4,56% 2
Betonarme İçin Q8-12 mm'lik ince nervürlü çelik temini ve işçiliği(Nakliye Dahil M=100 KM) 0,88% 1,36% 0,59
Betonarme İçin Q14-32 mm'lik kalın nervürlü çelik temini ve işçiliği(Nakliye Dahil M=100 KM) 0,86% 1,31% 0,57
Profilli Demir Ve Saçlarla ''Kirişler, Başlıklar, Bağlantılar'' İşçiliği (Malzeme Dahil)(Nakliye Dahil M=100 Km)(Projesi Dahil) 4,57% 7,01% 3
Profil demirden korkuluk yapılması ve yerine konulması(Malzeme Dahil, Nakliye Dahil, M=100 KM)(Eski korkuluğun sökülmesi dahil) 14,2% 21,78% 9,5
Demir imalatın iki kat antipas,iki kat sentetik boya ile boyanması 22,57% 34,6% 15
Baklava Desenli Saç Döşeme Yapılması ve Yerine Konulması(Mevcut Kiriş, Bölme Merdiven ve Taşıyıcı Üzerine)(7 mm kalınlıkta ) 0,64% 0,98% 0,43
Beton yüzeylerin tamir harcı ile onarılması 23,26% 35,66% 15,5
Beton Yüzeylerde Epoksi Enjeksiyon İle Çatlak Tamiri 0,72% 1,1% 0,48
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Kamu İhale Genel Tebliğinin Sınır Değer Tespiti ve Aşırı Düşük Teklifler başlıklı 45.maddesinin; 45.1.1.2. alt bendi gereğince, Sınır Değer Katsayısının Altyapı İşlerinde N= 1,00 olarak uygulanması, Resmi Gazetenin 4 Aralık 2015 tarihli ve 29552 sayılı nüshasında yayınlanarak 4 Aralık 2015 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.