İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Bayburt İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü (ihale Ve Satın Alma Biirirmi)
İşin Adı Bayburt Kent Müzesi Projesi Restorasyon Yapım İşi
İlan Tarihi 12.05.2021
İhale K.No 2021/272521
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 7.06.2021 14:30:00
Son Teklif Tarihi 7.06.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2021/272521
İşin Adı : Bayburt Kent Müzesi Projesi Restorasyon Yapım İşi
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Tuzcuzade Mahallesi Vali Nihat Üçyildiz Caddesi Özel İdare İşhanı K:4
b) Telefon ve faks numarası : 4582117284 - 4582116784
c) Elektronik posta adresi : bayozelidare@gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.bayburtozelidare.gov.tr
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1Adet Tescilli Taşınmaza ait Restorasyon yapım işi
b) Yapılacağı Yer : Bayburt Merkez
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Bayburt İl Özel İdaresi Plan,Proje,Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 07.06.2021 - 14:30

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi.

Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

- Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname

- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu

- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

- İsteklinin ortak girişim olması halinde İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

 -İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İdari şartnamenin 5 inci maddesinde verilmesi halinde, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.

Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname

 

 

- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İş deneyim belgeleri

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

- Bu ihalede benzer iş olarak Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/I,Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre  belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve500,00 (BeşyüzTürklirası) karşılığı [aynı adresten/ adresinden] satın alınabilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ İHALE VE SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.