İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Aydın Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı
İşin Adı Aydın İli Sultanhisar İlçesi Kavaklı Camii Restorasyonu İşi
İlan Tarihi 14.07.2021
İhale K.No 2021/400546
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 12.08.2021 10:00:00
Son Teklif Tarihi 12.08.2021
Düzeltilen Maddeler İdari Şartnamenin 4.1.(c) maddesi; İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü 4. Kat İhale Birimi İdari Şartnamenin 4.1(ç) maddesi; İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil) : 500,00 TL (Vakıflar Bankası Aydın Şubesi IBAN No: TR72 0001 5001 5800 7305 4493 71) hesaba yatırılacaktır. Olarak yeniden düzenlenmiştir.
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2021/400546
İşin Adı : Aydın İli Sultanhisar İlçesi Kavaklı Camii Restorasyonu İşi
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Efeler Mahallesi Hürriyet Bulvarı 2275 Sokak 17 09100
b) Telefon ve faks numarası : 2562134501 - 2562132233
c) Elektronik posta adresi : yatirimizleme@aydin.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: http//aydin.gov.tr
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Camii Binasının Projesine Göre Onarımı, Elektrik ve Mekanik Tesisatının Yapılması
b) Yapılacağı Yer : Aydın İli Sultanhisar İlçesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5 (beş) gün içerisinde iş yeri teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : 400 (dörtyüz) gündür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı-1. Kat Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 12.08.2021 - 10:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

Madde 7- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
7.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

      a)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

         1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

         2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

      b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.                                  

      c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.     

      ç) Bu Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri.

      d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

      e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

      f) Bu şartnamenin 5 inci maddesinde verilmesi halinde, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler.

      g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belge.

     h)  Bu madde boş bırakılmıştır.

 

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, tüzel kişi ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

        

7.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.2.1 Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2.2 Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2.3 Bu madde boş bırakılmıştır.

 

7.3-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

7.3.1. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %80 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulacaktır. İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan ihalelere ilişkin iş deneyim belgeleri ile ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden önce yapılan ihalelere ilişkin 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz. İş deneyim belgesine konu işin yurt dışında yapılmış olması halinde; yapının tescilli taşınmaz kültür varlığı olduğuna ilişkin tescil kaydının ilgili ülkenin yetkili kurumlarınca yapılmış ve iş deneyime konu işin yapı denetim hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kamu kurumlarınca yürütülmüş olması ve bunların belgelenmesi zorunludur.

 

7.3.2. . Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.3.

Adet  Pozisyonu           Mesleki Ünvanı                                Mesleki Özellikleri

1   Şantiye Şefi     İnşaat Mühendisi veya Mimar    Konusunda en az 5 (beş) yıl deneyimli

1              Mühendis               İnşaat Mühendisi      Konusunda en az 5 (beş) yıl deneyimli

1              Mühendis               Elektrik Mühendisi    Konusunda en az 5 (beş) yıl deneyimli

1              Mühendis               Makine Mühendisi   Konusunda en az 5 (beş) yıl deneyimli 

7.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.  

 

 

7.4- Bu ihalede benzer iş olarak BI Grup Bina İşleri veya 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmazlarda İlgili Koruma Kurulunca Onaylı Tescilli Eski Eser Yapı Onarımı ve Restorasyonu  işleri kabul edilecektir.

İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

7.5 İhaleye teklif verecek olanlar ihale dokümanını EKAP' tan e-imza ile indirmesi zorunludur.

7.6. Sözleşmenin Türü: İstekliler tekliflerini; her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen, birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu; ihale üzerine bırakılan istekli ile herbir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden Teklif Birim Fiyat Sözleşme İmzalanacaktır.

7.7 İhale ile ilgili diğer hususlar idari şartnamede ayrıntılı olarak açıklanmıştır.