İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tck- Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Hekimhan - Kuluncak Yolu (km:9+600 -10+600, Km:11+000 - 13+000 , Km:24+180 Kuluncak Kavşağı, Km:25+700 - 26+200) Ve Hekimhan Batı Çevre Yolu Km:(0+000 - 1+800) Arası Kesimde Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri Ve Üstyapı İşleri Yapım İşi
İlan Tarihi 27.07.2021
İhale K.No 2021/407159
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 26.08.2021 10:00:00
Son Teklif Tarihi 26.08.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/407159

1-İdarenin
a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-8.BÖLGE ELAZIĞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : T.C.K 8. Bölge Müd. Zübeyde Hanim Cad. Kültür Mah. No: 73 23100 ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ
c) Telefon ve faks numarası : 4242346700 - 4242346788
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : HEKİMHAN - KULUNCAK YOLU (KM:9+600 -10+600, KM:11+000 - 13+000 , KM:24+180 KULUNCAK KAVŞAĞI, KM:25+700 - 26+200) VE HEKİMHAN BATI ÇEVRE YOLU KM:(0+000 - 1+800) ARASI KESİMDE TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI, KÖPRÜ İŞLERİ VE ÜSTYAPI İŞLERİ YAPIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
42 adet (toprak işleri, sanat yapıları, köprü işleri, üstyapı işleri) iş kalemi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : MALATYA - KULUNCAK YOLU VE HEKİMHAN BATI ÇEVRE YOLU
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.08.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Resmi Gazetenin 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı nüshasında yayımlanan “YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ”nin eki "YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI LİSTESİ" nin "(A) ALT YAPI İŞLERİ" başlığı altında yer alan ''I. GRUP: KÖPRÜ VE VİYADÜK İŞLERİ'' veya "V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ ( Altyapı + Üstyapı)" kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İhale konusu benzer işe denk sayılacak Mühendislik Bölümü; İnşaat Mühendisliğidir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı
Her Derinlikte, Her Cins Ve Klastaki Zeminde Kuruda Drenaj, Kanalizasyon Hendeği Ve Duvar Temelinin Kazılması (Makine İle) (Nakli Dahil) 1,2705% 1,9058% 0,79
Her cins ve klastaki zeminde yarma, yan ariyet kazısı yapılması kullanılması ve nakli (herşey dahil) 16,6725% 25,0091% 10,42
Zayıf zeminin (Bitkisel toprak vs.) kazılması ve kullanılması (Nakli dahil) 0,2567% 0,385% 0,16
Her cins ve klastaki zeminde reglaj yapılması (Pg=10 m.) 0,0575% 0,0862% 0,04
Her Derinlikte, Her Cins Ve Klastaki Zeminde Kuruda Kutu Menfez, Gido Mahmuz, Taş Dolgu Ve Tahkimat İşleri Temellerinin Kazılması (Makine İle) (Nakli Dahil) 0,3032% 0,4548% 0,19
Her Türlü İnşaat Temellerinde (Köprü Temelleri Hariç) Kuruda Veya Suda Her Dozda Demirsiz Beton (C16/20 Hazır Beton Harcı İle) 0,1336% 0,2005% 0,08
Hendeklerin Betonla Kaplanması (Orta Refüj Ve Yarma Hendeği) (C30/37 Hazır Beton Harcı İle) 3,3374% 5,006% 2,09
Kutu Menfezlerde Kuruda Veya Suda Her Dozda Demirli Beton (C25/30 Hazır Beton Harcı İle) 2,3893% 3,5839% 1,49
Ocak Taşı İle Moloz Taş İnşaat (Hazır Beton Harcı İle) Herşey Dahil 1,9185% 2,8778% 1,2
Ocak Taşı İle İstifsiz Taş Dolgu (Taş Nakli Dahil) 0,3334% 0,5001% 0,21
Menfezlerde 6 mt. ve daha küçük göz açıklıkları için döşeme, kiriş ve kemer taşıyıcı iskeleleri (Kompozit menfezler hariç) 0,1973% 0,2959% 0,12
Betonarme İçin Her Çapta Nervürlü Çelik Temini Ve İşçiliği (Zati Bedeli, Yüklenmesi, Taşınması, Boşaltılması, İstifi ve Nakli Dahil) 3,4528% 5,1792% 2,16
Ø 400 Mm Anma Çaplı Koruge Drenaj Boruları Yüksek Yoğunluklu Polietilen (Hdpe) Ve Polipropilen (Pp) Esaslı (Ts En 13476-1) (Sn 8) (Bedeli, İşçiliği Ve Nakli Dahil) 0,0439% 0,0658% 0,03
Katran badana 0,193% 0,2895% 0,12
Moloz Ve Çaplanmış Moloz Taş İnşaat Yüzlerine Gömme Oluklu Derz Yapılması (Herşey Dahil) 0,0692% 0,1037% 0,04
Sanat Yapıları Ve Köprü Temel Tabanına, Beton Yol Ve Tretuvar Altlarına Kırmataş Tabakası Serilmesi Ve Drenaj Hendekleri İle Her Türlü Büz Yanlarında Kırmataş Dolgu Yapılması (Nakli Dahil) 1,9881% 2,9822% 1,24
Ø200 mm Tünel Tipi Drenaj Borusu Temini ve Döşenmesi (Temel Betonu ve Nakilleri Dahil) 0,6606% 0,9908% 0,41
Her Türlü İnşaatta(Kirişli Ve Kutu Menfezler Hariç, Plak Ve Kompozit Menfezler Dahil) Kuruda Ve Suda Her Dozda Demirli Beton(C30/37 Hazır Beton Harcı İle) 1,7983% 2,6975% 1,12
Prefabrik Beton Bordür İmali Ve Yerine Döşenmesi(0.15x0.30) (Nakliye Dahil) 0,1225% 0,1838% 0,08
Refüjlerde, Bordürle Çevrili Refüjlerde, Eşanjörlerde Ve Düz Sahalarda Bitkisel Toprak Tabakası Teşkili (Ocak Veya Depo Malzemesinden)( Herşey Dahil) 0,0967% 0,1451% 0,06
Her Derinlikte, Her Cins Ve Klastaki Zeminde Kuruda Köprü Temel Kazısı Yapılması (Makine İle)( Nakliyeler Dahil) 0,6776% 1,0163% 0,42
Ocak Taşı ile İstifli Taş dolgu Yapılması (Nakliyeler dahil) 0,5573% 0,8359% 0,35
Köprülerde Ve Heyelanli Bölgelerde Ø 120 Cm Çapinda Her Boyda Yerinde Dökme Kazik Yapilmasi ( 25/30Hazir Beton Harci İle) (Nakliye Dahil) 2,0039% 3,0059% 1,25
Köprü Temellerinde Kuruda Veya Suda Her Dozda Demirsiz Beton (C16/20 Hazır Beton Harcı İle) 0,1789% 0,2684% 0,11
Köprülerde Kuruda Veya Suda Her Dozda Demirli Beton (C 30/37 Hazir Beton Harci İle) ( Öngerilmeli (Önçekim-Artçekim) Kirişli Köprülerin Döşeme Betonları Dahil) 5,4784% 8,2175% 3,42
Köprülerin Öngerilmeli (Önçekim-Artçekim) Boyuna Ve Enine Kirişlerinde Her Dozda Demirli Beton (C 45/55 Hazır Beton Harcı İle)(Kirişlerin Nakli Ve Yerine Konulması Dahil) 3,1924% 4,7886% 2
Prekast Cephe Panelleri Yapılması Ve Yerine Konulması (Toprakarme Hariç) (C 30/37 Hazır Beton Harcı İle) (Her Ebat Ve Kalınlıkta)(Herşey Dahil) 0,1392% 0,2088% 0,09
Köprülerde Polimer Bitümlü Membran ile Su yalıtım Yapılması 0,2185% 0,3277% 0,14
Köprülerde Döşeme, Kiriş, Başlik Kirişi Ve Kemer Taşıyıcı İskeleleri (Kompozit Köprüler Hariç) 0,2944% 0,4417% 0,18
Profilli Demirden Korkuluk Yapılması Ve Yerine Konulması (Herşey Dahil) 0,493% 0,7395% 0,31
Menfez - Köprülerde Galvanizli Sac Levha İşleri 0,7521% 1,1281% 0,47
Fonttan; Izgara, Kapak, Garguy Yapılması 0,0138% 0,0207% 0,01
Köprülerde 0-80 Mm. Boyuna Hareket Kapasiteli, Sabit Ankrajli, Kauçuk Contali, Sıcak Haddelenmiş Veya Ekstrüde Özel Çelik Profilli, Su Geçirmez Tip Genleşme Derzi Yapılması Ve Yerine Konulması 0,2303% 0,3454% 0,14
Yüksek Dayanımlı Öngerme Çeliğinin Temini, Yüklenmesi,Taşınması, Boşaltılması, İstifi, Muhafazası Ve İşçiliği (Her Tip Ve Çapta Tel,Demet,Çubuk) 3,1537% 4,7306% 1,97
Neopn (Lastik) Mesnet Tertibatı (İçi Çelik Fretli) 0,1362% 0,2042% 0,09
Köprülerde 150 Mm. Çapında Pvc Boru Temini Ve Döşenmesi 0,0427% 0,064% 0,03
Dikişli Galvanizli Çelik Boru 5" (Bina İçi Vidalı) 0,0355% 0,0533% 0,02
H2 Engelleme Düzeyine Sahip Tek Taraflı Otokorkuluk Sistemi Yapılması Ve Montajı (İndirme Bölgeleri Ve/Veya Geçiş Elemanları Dahil)(Malzeme Ve Nakliye Bedeli Dahil) 0,2475% 0,3712% 0,15
Her Çapta Nervürlü Çeliğin; Zati Bedeli.Yüklenmesi,Taşınması,Boşaltılması,İstifi ve İşciliği 16,4732% 24,7098% 10,3
Ocak Taşından istenilen Tiplerde Konkansörle kırılmış ve elenmiş asfalt mıcırı temini, yıkanması ve nakli 0,4293% 0,644% 0,27
Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile Plent-Miks alttemel yapılması(Herşey Dahil) 4,9077% 7,3615% 3,07
Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile Plent-Miks Temel yapılması (Herşey Dahil) 5,0494% 7,5742% 3,16
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

N:1 RESMİ GAZETENİN 4 ARALIK 2015 TARİH VE 29552 SAYILI NUSHASINDA YAYINLANMIŞTIR