İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğü
İşin Adı Muhtelif Trafo Binalarının Güncellenmesi İnşaat İşi
İlan Tarihi 28.07.2021
İhale K.No 2021/429678
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 6.08.2021 10:30:00
Son Teklif Tarihi 6.08.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/429678

1-İdarenin
a) Adı : TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. SUSURLUK ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : BURSA KARAYOLU ÜZERI 4. KM - 10600 - SUSURLUK/BALIKESİR
c) Telefon ve faks numarası : 2668651940 - 2668652604
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Muhtelif Trafo Binalarının Güncellenmesi İnşaat İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Teknik ve İdari Şartnamede Detaylı Olarak Belirtilmiştir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Susurluk Şeker Fabrikası Trafo Binaları
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 40 (Kırk) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 2 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.08.2021 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

İsteklilerin daha önce yapmış oldukları Trafo Binalarının Güncelleştirilmesi İnşaat işi ve 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’ nde yer alan “Ek-1 Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinin” B) Üst Yapı (Bina) İşlerinden  III. Grup 2. Madde “BI. ve BII. Grubu işlerin dışındaki bina işleri” benzer iştir. 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak Mühendislik veya Mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

48.2.1 İşe başlamadan önce tüm çalışanlara sağlık raporu, iş başı eğitimi yüklenici tarafından verilerek tutanak altına alınacak ve idareye bu tutanaklar teslim edilecektir. 48.2.2 Yüksekte yapılan çalışmalarda çalışanların güvenliği için yaşam halatı hattı çekimesi, paraşüt tipi emniyet kemeri, emniyet halatı, baret, iş ayakkabısı vb. gerekli kişisel koruyucu donanım ile lanyard, halat tutucu, güvenlik bloğu, çatı ankrajı gibi iş için gerekli yüksekte çalışma güvenlik donanımı yüklenici tarafından verilecek ve bunların kullanılması mutlaka yüklenici tarafından sağlanacaktır. Çalışacak işçiler için yüksekte çalışabilir belgesi alınarak idareye verilecektir. Yüksekte çalışabilir belgesi olmayan işçi çatıya çıkmayacaktır.