İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tarım Ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
İşin Adı Hidrotürk Modelinin Geliştirilmesi Ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması Projesi
İlan Tarihi 29.07.2021
İhale K.No 2021/378043
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 13.08.2021 11:00:00
Son Teklif Tarihi 13.08.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay
 yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası : 2021/378043

1-İdarenin
a) Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı, No: 161, 06800 ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 312 2588802- 312 2076174 - 3122588865
c) Elektronik Posta Adresi : isa.sanci@tarimorman.gov.tr
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1 adet HİDROTÜRK Modelinin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması Projesi Danışmanlık Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Tarım ve Orman Bakanlığı Beştepe Binası/ Ankara
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 900 takvim günüdür


3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 3. Kat. İhale Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 13.08.2021 11:00

Yeterlilik
4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, Ön Yeterlik Şartnamesi ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
250.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 550.000 TRY (Türk Lirası)
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili cironun, 350.000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.

4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beşyıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan 750.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:
Anahtar Teknik Personel
Miktar Mesleki Ünvan Toplam Mesleki Deneyim  Benzer İşlere İlişkin Mesleki Deneyimi
1 Bilgisayar Mühendisi, Yazılım Mühendisi, İnşaat Mühendisi veya Çevre Mühendisi En az 10 yıl En az 5 yıl

Adayın veya isteklinin organizasyon yapısına ilişkin bilgi formları ile kendisi veya yönetici kadrosunun, anahtar teknik personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ve toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi ile özgeçmiş formunun sunulması zorunludur.

Ayrıca Anahtar teknik personelin özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; danışmanlık hizmet işleri ile ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formuyla, ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, son başvuru veya ihale tarihinden bir önceki aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilecektir. İlgili mevzuatı gereği kaydolabileceği bir meslek odası bulunmayan anahtar teknik personel özel sektörde geçen toplam deneyim süresi diploma veya mezuniyet belgesi ile, kamuda geçen toplam deneyim süresi ise hizmet çizelgesi ve/veya diploma ya da mezuniyet belgesi tevsik edilecektir.

İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik ve teknik personelin tamamı değerlendirilir.

Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, adayın bünyesinde çalıştıklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.
Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide bünyesinde çalışamazlar.

Anahtar teknik personel ve teknik personel niteliğine sahip gerçek kişi aday veya istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel ve teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

b) Teknik Personel:
Adet Teknik Personelin Ad-Soyadı Pozisyonu Mesleki Unvanı Niteliği
1   Proje Yürütücüsü

Bilgisayar Mühendisi, Yazılım Mühendisi,

İnşaat Mühendisi,

Çevre Mühendisi
Toplam tecrübesi en az 10 yıl benzer tecrübesi en az 5 yıl olacaktır.
2   Yazılım Geliştirme Uzmanı Bilgisayar Mühendisi, Yazılım Mühendisi Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübeli olacaktır.
1   Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılım Geliştirme Uzmanı

Bilgisayar Mühendisi, Yazılım Mühendisi, Geomatik Mühendisi,

Harita Mühendisi
CBS uygulamaları geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübeli olacaktır.
2   Raporlama ve Uygulama Test Elemanı Fen Bilimleri - Mühendislik Fakülteleri Mezunu Su kaynakları modelleme konusunda en az 2 (iki) yıl tecrübeli olacaktır.
1   Sektörel Su Tahsisi Danışmanı

Çevre Mühendisi,

İnşaat Mühendisi, Hidrojeoloji Mühendisi,

Ziraat Mühendisi
Sektörel Su Tahsisi, Baraj Operasyonları ve Optimizasyon konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübeli olacaktır.
1   Hidrolik Model Danışmanı İnşaat Mühendisi Hidrolik Modelleme, içme suyu şebeke modelleme konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübeli olacaktır.
1   Otomatik Kalibrasyon Danışmanı Çevre Mühendisi, Jeoloji (Hidrojeoloji) Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri, Matematik Bölümü ve Matematik Mühendisi Otomatik kalibrasyon ve/veya model optimizasyonu konusunda en az 5 (beş) yıllık deneyime sahip olacaktır.
1   HİDROTÜRK Çekirdek Kod Danışmanı

İnşaat Mühendisi,

Çevre Mühendisi

Hidroloji ve Su Kalitesi Modelleme konusunda en az 5 (beş) yıllık deneyime sahip olacaktır.
1   Garanti ve Bakım Yazılım Geliştirme Uzmanı

Bilgisayar Mühendisi, Yazılım Mühendisi, Geomatik Mühendisi,

Harita Mühendisi
Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübeli olacaktır.

 


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
- Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı yazılım geliştirme - Su kaynaklarının yönetimine yönelik yazılım geliştirme - Su kaynaklarının modellenmesi konusundan çalışmalar yapılması işleri birlikte veya ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir


5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 10 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. Ön yeterlik dokümanı idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 2. Kat. 204 nolu ofis adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
11. Diğer hususlar: