İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tck- Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Antakya-yayladağı-suriye Hdyolu Km:11+000-13+500 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı(plentmiks Alttemel, Plentmiks Temel, Sathi Kaplama (sk)) İnşaatı (ikmal)yapım İşi
İlan Tarihi 04.08.2021
İhale K.No 2021/424093
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 25.08.2021 10:00:00
Son Teklif Tarihi 25.08.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/424093

1-İdarenin
a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Karayollari 5.Bölge Müdürlügü G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN
c) Telefon ve faks numarası : 3242413000 - 3242414383
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Antakya-Yayladağı-Suriye HdYolu Km:11+000-13+500 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı(Plentmiks Alttemel, Plentmiks Temel, Sathi Kaplama (SK)) İnşaatı (İKMAL)Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde nevi ve miktarları belirtilen Antakya-Yayladağı-Suriye HdYolu Km:11+000-13+500 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı(Plentmiks Alttemel, Plentmiks Temel, Sathi Kaplama (SK)) İnşaatı İşlerinin yapımıdır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Antakya-Yayladağı-Suriye HdYolu Km:11+000-13+500 Arası
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.08.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları 5.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu / MERSİN

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde  İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A / V Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı
Her Cins Ve Klastaki Zeminde Yarma Ve Yan Ariyet Kazısı [Gerektiğinde Proje Güzergahı Boyunca Patlatmaya Engel Teşkil Edebilecek Her Türlü (Yerleşim Alanı, Sera, Boru Hattı, Askeri Tesis v.s.) Engel Dikkate Alınarak ve Kırıcı Aparatlı Makine de Kullanılarak] Yapılması ve Kullanılması 8,5% 14% 5,5
Dolgu altlarındaki her cins zayıf (bitkisel toprak vs.) ve oynak (batak ve balçık) zeminlerin kazılması ve kullanılması. 0,09% 0,15% 0,06
Dolguya Gelen Her Cins Ve Klastaki Kazı Malzemesinin Sulanması ve Sıkıştırılması. 0,07% 0,12% 0,05
Her cins ve klastaki zeminde reglaj 0,07% 0,12% 0,05
Dolgu altına ocak taşından makine ile istifsiz taş dolgu yapılması 1,5% 2,5% 1
Uygun Granülometreye Sahip Kırmataş Malzeme İle Sanat Yapıları Ve Köprü Temel Tabanında, Beton Yol Ve Tretuvar Altlarında, Drenaj Hendekleri İle Her Türlü Büz Ve Menfez Yanlarında Kırmataş Dolgu, Kum Şilte Veya Filtre Tabakası Yapılması 2,13% 3,5% 1,5
Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde, kuruda veya suda her türlü sanat yapısı kazısı yapılması (köprü temel kazısı hariç). 5% 8,5% 3,42
Her türlü inşaat temellerinde (köprü temelleri hariç) kuruda veya suda her dozda demirsiz beton (C 20/25 hazır beton harcı ile) 0,7% 1,2% 0,5
Hendeklerin betonla kaplanması (orta refüj ve yarma hendeği) (C 30/37 hazır beton harcı ile) 1,61% 2,5% 1
Kutu menfezlerde kuruda veya suda her doz.demirli beton (C 30/37 hazır beton harcı ile) 2,5% 4,5% 1,5
Prefabrik drenaj bacası yapılması ve yerine konulması(C 30/37 Hazır Beton Harcı İle) 1,13% 2% 0,75
Ocak taşı ile harçlı moloz taş inşaatı.(Hazır Beton Harcı ile) 22% 36,5% 14,5
Ocak Taşı ile istifsiz taş dolgu yapılması 3,73% 6% 2,5
İnşaat bünyesine giren yuvarlak demir ve nervürlü çelik zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliği (Ø50 mm'ye kadar her çaptaki ) 3,5% 6% 2,5
Menfezlerde 6 m.ve daha küçük göz açıklıkları için döşeme, kiriş ve kemer taşıyıcı iskeleleri (Kompozit menfezler hariç) 0,2% 0,3% 0,13
Katran badana 0,14% 0,23% 0,1
PVC su ve enjeksiyon tutucuların temini ve yeraltında veya yerüstündeki yapılarda yerine konulması 0,02% 0,04% 0,02
Ø 200 mm. lik PVC drenaj borusu temini ve yerine döşenmesi 0,5% 0,9% 0,35
Prefabrik beton parke imali ve yerine döşenmesi (8 cm. kalınlıkta) 3,61% 6% 2,4
Her tip ve kesitte pfabrik beton bordür yapılması ve yerine döşenmesi 1,8% 3% 1,2
Ø600 MM Hdpe Esaslı Koruge Boru Döşenmesi (Sn 8, Lastik Conta Ve Boru Bedeli Dahil) 4,5% 7,5% 3
Ø1000 mm iç çaplı 110-115 mm kalınlığında entegre contalı betonarme boru (boru bedeli, conta, baş bağlama ve sızdırmazlık bedeli, İmalat Yerinden Taşıtlara Yüklenmesi ve İşbaşına Nakli dahil) döşenmesi 0,3% 0,5% 0,2
Patlayıcı Madde Kullanmadan Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması 0,1% 0,2% 0,07
Plenmiks Alttemel ve/veya Plenmiks Temel Yapılması. (Kırılmış ve Elenmiş Taş İle) 11% 18,24% 7,5
İstenilen tiplerde konkasörle kırılmış , elenmiş ve yıkanmış asfalt mıcırı temini 0,3% 0,5% 0,2
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir. Resmi Gazete Tarih: 04.12.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29552