İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İl Sağlık Müdürlüğü
İşin Adı Dizel Jeneratör Periyodik Bakım Onarım Hizmet Alımı
İlan Tarihi 24.09.2021
İhale K.No 2021/567262
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 15.10.2021 10:00:00
Son Teklif Tarihi 15.10.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/567262

1-İdarenin
a) Adı : TOKAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Hoca Ahmet Mah. Mesrur Gürgenç Cad. No:4 MERKEZ/TOKAT
c) Telefon ve faks numarası : 3562121107 - 3562144027
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : DİZEL JENERATÖR PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :
23 Adet Dizel Jeneratör 1 Yıllık Periyodik Bakım ve Onarım Hizmet Alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Tokat İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı İlçe Sağlık Müdürlükleri, İlçe Entegre Hastaneleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonlarında ve diğer Tesislerinde ve Ek'te verilen Dağılım Listesinde bulunan Sağlık Birimleri
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2022, işin bitiş tarihi 31.12.2022
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2022


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.10.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Hoca Ahmet Mah. Mesrur Gürgenç Caddesi No:4 Kat:3 Satın Alma Birimi TOKAT


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
a)-TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Satış sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifle birlikte beyan edecektir. b)-Firma Aynı İşi benzer kuruluşlarda yaptığını referans bilgilerini teklifle birlikte beyan edecektir. c)-Yüklenici firma sözleşme aşamasında yedek parça fiyatlarını idareye sunacaktır. Yedek parça fiyat listesinde yer almayan malzemeler için herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.