İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı
İşin Adı İlimiz İncesu İlçesi Yeni Cami Mahallesi 36 Ada 1 Parselde Bulunan Kilisenin Restorasyonu İşi
İlan Tarihi 18.11.2021
İhale K.No 2021/730214
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 8.12.2021 14:00:00
Son Teklif Tarihi 8.12.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2021/730214
İşin Adı : İlimiz İncesu İlçesi Yeni Cami Mahallesi 36 Ada 1 Parselde Bulunan Kilisenin Restorasyonu İşi
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Tacettin Veli Mahallesi Setenönü Caddesi No:71 Melikgazi/KAYSERİ
b) Telefon ve faks numarası : 03525031378 -
c) Elektronik posta adresi : nk9691@hotmail.com
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Restorasyon İşi
b) Yapılacağı Yer : KAYSERİ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 400 (DörtYüz) takvim günüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Tacettin Veli Mahallesi Setenönü Caddesi No:71 Melikgazi/KAYSERİ
b) Tarihi ve saati : 08.12.2021 - 14:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi.

Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

- Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
- İsteklinin ortak girişim olması halinde İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
 -İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.
İdari şartnamenin 5 inci maddesinde verilmesi halinde, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler
Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.
Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname


Paylaş