İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İstanbul Vakıflar 1.bölge Müdürlüğü
İşin Adı İstanbul İli, Fatih İlçesi, 2126 Ada 44 Parsel Karadeniz Medreseleri Uygulama (restorasyon) İkmal İşi
İlan Tarihi 26.11.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 8.12.2021 14:00:00
Son Teklif Tarihi 8.12.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay

ÖNYETERLİK İHALE İLANI

İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

 

İstanbul  ili, Fatih ilçesi, 2126 ada 44 parsel Karadeniz Medreseleri Uygulama (Restorasyon) İkmal İşi Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul Ve Esaslar”nın 23.üncü maddesine göre “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü”yle ihale edilecektir.


İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdayer almaktadır:

İhale kayıt numarası

: 2021/772013

1 – İdarenin

 

a) Adresi

:Gümüşsuyu Mah.İnönü Caddesi No:2 Taksim-Beyoğlu-İstanbul

b) Telefon ve faks numarası

:02122518810-02122436459

c) Elektronik posta adresi

:istanbul@vgm.gov.tr

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği ve satın alınacağı adres

:Gümüşsuyu Mah.İnönü Caddesi No:2 Kat:5 İhale Bürosu Taksim-Beyoğlu-İstanbul

2 - Ön yeterlik konusu uygulama işinin;

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:1. Grup Vakıf Kültür Varlığı (Medrese)- 1 Adet

b) Yapılacağı yer

:İstanbul İli, Fatih İlçesi,

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren                        5 (Beş)  gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:Yer tesliminden itibaren 400 (Dörtyüz) takvim günüdür.

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin;

 

a) Yapılacağı yer

:Gümüşsuyu Mah. İnönü Caddesi No:2 Kat:7 İhale Odası Taksim-Beyoğlu-İstanbul

b) Tarihi ve saati

:08.12.2021 saat:14:00


4 - Ön yeterlikdeğerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlikdeğerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesinekatılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatıgereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve SanatkarlarOdası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişiolması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf vesânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihininiçinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişiolması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya SanayiOdasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzelkişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.Ön yeterlikbaşvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imzasirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişiolması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişiolması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veyakurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumugösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret SicilGazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgiliTicaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzelkişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Bu Şartnameekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu.

4.1.4.Vekaleten önyeterliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ön yeterliğe başvurmayailişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.5.Adayın ortakgirişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart formauygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.6.Tüzel kişitarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğinyarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayiodası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminlimali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilantarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son biryıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

 

4.2- Ekonomikve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:(10Puan)

4.2.1. (4.3.1) maddesinde iş deneyim belgesi güncelleştirme tutarıolarak belirlenen 33.214.940-TL’nin % 20'sinden az olmamak üzerefirma tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdiveya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatınıgösteren banka referans mektubu,

 

4.3. Mesleki ve teknikyeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.İş deneyim belgeleri: Yeterlik Kriteri Olarak Sunulması Zorunlu Olan İş DeneyimBelgesi ve puanlaması: (70 puan)

Son on beş yıl içindebedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve ön yeterlik ilk ilantarihi itibarıyla güncelleştirme tutarı 33.214.940-TLden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimbelgesi,

4.3.1.1.İş Deneyim belgesine esas Koruma Bölge KuruluKararı ile son hakediş raporu veya kesin hakediş raporunun ön ve arka kapağıile imalat listelerinin onaylı suretlerinin sunulması zorunludur.

4.3.2. İş deneyim belgeleri: Yeterlik kriteri olaraksunulan iş deneyim belgesi dışındaki en fazla 2 (iki) adet iş deneyimbelgesinin değerlendirilmesi ve puanlanması: (15 puan)

Son on beş yıl içindebedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve ön yeterlik ilk ilantarihi itibarıyla her biriş deneyim belgesinin ilan metninin 4.3.1. maddesinde belirlenen iş deneyimbelgesi güncellenmiş tutarının %20’sindenaz olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin en fazla ikiadet iş deneyim belgesi, ihale dokümanında verilen standart form doldurularakverilmesi,

4.3.3. Firmanınorganizasyon yapısının değerlendirilmesi : (5 puan)

Sözleşme tasarısında yapılan düzenlemeçerçevesinde işin başında sürekli bulundurulması öngörülen ve ön yeterlilik tip şartnamesinin 7.6.6.3. maddesinde belirlendiği şekliyle 1(Bir) adet Mimar ve 1(Bir) Adet İnşaatMühendisi yeterlik kriteri olarak değerlendirilmeyecek olupyalnızca puanlamaya esas alınacaktır.

4.4. Buihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler.

4.4.1. Buihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 2863sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6’ncı maddesindebelirlenen; Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarından ihaleedilen işin asgari grubunu sağlamak şartıyla; camii veya mescit veya türbe veya kümbet veya kilise veya sinagog veyamedrese veya han veya kervansaray veya hamam veya imaret veya külliye veyatekke veya saray yapısı taşınmazların, Kültür ve Tabiat Varlıklarını KorumaYüksek Kurlunun 05.11.1999 tarih ve Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması,Bakım ve Onarımlarına dair 660 sayılı İlke Kararının “I-Müdahale Biçimleri”başlığı altındaki 2-b-Esaslı Onarım (Restorasyon) bendine “Yapının rölöveyedayanan restitüsyon ve / veya restorasyon projeleri ile diğer ilgili belgeleriniçerikleri ve ölçekleri koruma kurulunca belirlenen müdahalelerine” göre yapılanrestorasyonları benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2.Mezuniyet belgeleribenzer işe denk sayılmayacaktır.

-İhaleye sadece yerli isteklilerkatılabilecektir.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi vesatın alınması:

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, Gümüşsuyu Mah.İnönü CaddesiNo:2 Taksim-Beyoğlu-İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü 5.Kat Sanat Eserleri veYapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Bürosu adresinde bedelsiz olarak görülebilirveya İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü adına şartname bedeli olarak Vakıfbank Taksim Şubesi nezdindeki TR940001500158007309657514hesap numarasına, işin adı ile birlikte tüzel veya gerçek kişiliğin ünvanıile vergi numarası belirtilmek suretiyle 200,00 (İkiyüz) TL. yatırılarak alınmışmakbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. Ön yeterlik ihalesinebaşvuruda bulunacak ve ihaleye teklif verecek olanların kendileri veya noteronaylı vekaletnameyi haiz yetkili temsilcileri ön yeterlik ihale tarihinden (08.12.2021) önce satın almaları zorunludur. 

7 - Ön yeterlikbaşvurusu, ön yeterlik değerlendirme tarihi ve saatine kadar, Vakıflar 1.BölgeMüdürlüğü Gümüşsuyu Mah.İnönü Caddesi No:2 Kat:5 İhale BürosuTaksim-Beyoğlu-İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi iadelitaahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8-Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucuyeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilenkriterlere göre sıralanarak listeye alınan 5 (Beş) aday teklif vermeye davetedilecektir.

9 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

10-İdare bütün başvuruların reddedilmesi ve ihalenin iptaledilmesinde serbesttir.

11-Bu ihalede, 31 Ekim 2018 tarih ve 30581 sayılı ResmiGazetede yayımlanan “VakıfKültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları İle Çevre Düzenlemesineİlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar” hükümleri uygulanacaktır.

 

Not: Adaylar, Ön yeterlik dökümanı içerisindeverilen ön yeterlik şartnamesinin 7.6.11. maddesinde “Yeterlik kriteri iş deneyimbelgesi puanlama tablosu (70 puan)”unda puanlamada öngörülen imalat kalemlerineilişkin olarak, bu madde kapsamında sunmuş olduğu iş deneyim belgesinindayanağı hakediş raporu ve eki belgelerde yer alan imalat kalemleri miktarlarını, idare tarafından puanlamatablosunda öngörülen imalatların puanlamasında değerlendirilmek üzere aşağıdabelirtilen şekilde başvuruları kapsamında sunacaklardır.  

 

 

Sıra No

 

İdare tarafından puanlaması yapılması öngörülen İş Kalemleri İmalatları

 

 

Ölçü Birimi

Adayın sunduğu Hakediş Raporunda yapılan imalat miktarı

Yapılan İmalatın Adayın sunduğu Hakediş Raporundaki sıra numarası/numaraları


1-

2-

İLAN OLUNUR

 

Yeterlilik