İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi, 4943 Ada, 3 Parsel Sayılı Taşınmazın Ticaret Alanı Olarak Yapı Yapmak Şartı İle 25 Yıl Süreyle Yapım Karşılığı Kiralama İşi
İlan Tarihi 26.11.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 15.12.2021 10:00:00
Son Teklif Tarihi 15.12.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay

T.C. VakıflarGenel Müdürlüğü Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, aşağıda nitelikleribelirtilen taşınmaz, Yap-İşlet-Devret modeline göre 2886 sayılı Devlet İhaleKanunu’nun 35/a maddesi hükmüne göre Kapalı Teklif usulü ile İmara UygunTicaret Alanı Olarak yapı yapmak şartı ile yapımkarşılığı uzun süreli kiralanması için ihaleye çıkartılmıştır.

İLİ                                                           : Şanlıurfa

İLÇESİ                                                    : Merkez(Eyyübiye)

MAHALLESİ                                         : Beyşakası

CİNSİ                                                      : Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ(m2)                                :10.909,25 m²

PAFTA NO                                             : -

ADA NO                                                 :4943

PARSEL NO                                           : 3

TAHMİN EDİLEN BEDEL                   :19.189.730,65-TL

GEÇİCİ TEMİNAT                                :575.691,92-TL (Bu bedel tahmin edilen bedelin%3’üdür)

İHALE GÜNÜ                                        : 15.12.2021

İHALE SAATİ                                        : 10:00

      İŞİN ADI                                                 : Şanlıurfa İli, Merkez(Eyyübiye) İlçesi, Beyşakası   Mahallesindebulunan, tapuda 4943Ada, 3 Parsel sayılı, toplam 10.909,25 m² taşınmazın imara uygun ticaret alanıolarak yapı yapmak şartı ile 25 yılsüreyle yapım karşılığı kiralama işi

            VAKIFLAR MECLİSİ KARARI            : 08.11.2021tarihli ve 428 sayılı karar

A) YukarıdaVasıfları Belirtilen Taşınmazın Yapım Karşılığı Kiralanması ile İlgili Olarak;

     Vakıflar Genel Müdürlüğünün 08.11.2021 tarihli ve 428 sayılı Vakıflar Meclisi Kararı’na istinaden,

Asgariolarak istenilen;

1)     Toplam sözleşme süresinin 25 (yirmibeş) yılolarak belirlenmesi,

2)     İşin süresinin ve kira ödemelerinin,sözleşme tarihi itibariyle başlatılması,

3)     Kira bedellerinin; inşaat süresinin 1. Yılıaylık 3,300,00- TL+ (3.300,00-TL x ihaleartış oranında) kira bedeli alınması, 2. ve 3. yıllarda ise aylık kirabedellerinin her yıl bir önceki yılın TÜFE (on iki aylık ortalamalara göredeğişim) oranında arttırılarak belirlenmesi, 4. Yıl aylık 33.000,00 TL+ (33.000,00-TLx ihale artış oranı) kira bedeli alınması, müteakip yıllarda sözleşme süresisonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE oranındaarttırılmasıyla bulunacak miktarın aylık kira bedeli olarak alınması,

4)     Yüklenicisitarafından vakıf taşınmaz ve inşaat üzerine hiçbir suretle haciz, ipotek, teminatvb. yükümlülüklerin konulmaması,

5)     Yüklenicisince tüm masrafları karşılamaküzere; zemin etüt raporları, mimari, statik, mekanik, elektrik ve diğer tümuygulama projelerinin ve hesaplarının idaremize sunulması, imar durumuna aykırıolmamak üzere uygulama projelerinin hazırlanarak, ilgili kurum ve kuruluşlardanonaylatılması, yapı ruhsatının alınması ve inşaatın tamamlanarak binanınişletmeye açılması, inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazınbaşka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafındansağlanması,

6)     İhale sonrası imarda iyileştirme olması,gelir getirici inşaat alanlarında artma olması halinde ihale oranında idarelehine yansıtılması, ekspertiz raporunda belirtilen kullanım dışında fonksiyonyüklenmesi halinde idare tarafından, ihalede oluşan kira bedellerinden azolmamak kaydıyla yeni kira bedellerinin belirlenmesi,

7)     Kamuya terk edilmesi gereken alanın 3194sayılı kanunda belirtilen orana kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi,terk oranının kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde aşan kısmınbedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten İdaremize ödenmesi,

8)     İlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle;sözleşme süresinin bitiminden önce taşınmazın tahliye edilmesi halinde o tarihekadar yapılmış olan tüm masrafların, hakların ve yapılan imalatların peşinenhiçbir hak talep etmeden bedelsiz olarak İdaremize terk ve teberru edilerek tümhak ve yapılan imalatların İdaremize bırakılması,

B) İhale Yukarıda belirtilen tarih ve saatte, KamberiyeMahallesi, Kadri Eroğan Cad., No: 8, Kat: 6, Haliliye/ŞANLIURFA adresinde bulunan  ŞanlıurfaVakıflar Bölge Müdürlüğünde toplanacak olan, İhale Komisyonununhuzurunda yapılacaktır.

C) İhaleyeteklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanlarını, 09.30 -12.00 ile 14.00 -16.00 saatleri arasında; Kamberiye Mahallesi, Kadri Eroğan Cad., No: 8, Kat: 6,Haliliye/ŞANLIURFA adresinde bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, SanatEserleri ve  Yapı İşleri Şube Müdürlüğü’ndegörebilirler ve Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıf Katılım BankasıŞanlıurfa Şubesi nezdindeki TR91 0021 0000 0020 0006 3000 01 IBAN nolu hesabına300,00 TL’nin yatırılarak dekontunibraz edilmesi halinde temin edilebileceklerdir.

D) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

1)Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

2) Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf veSanatkarlar Odası Belgesi,

3) Notertasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

4) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde,istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ilevekilin yine noter tasdikli imza beyannamesi,

5)İhaleye katılmaktan yasaklıolmadığına dair şartnamenin ekli örneğine uygun İhalelerden Yasaklılık DurumFormu,

6) İsteklinin ortak girişim olması halinde ekli örmekteyer alan ortak girişim beyannamesi,

7) İlgili Bankadan alınacak ekli örneğe uygunreferans mektubu (Tahmin edilen bedelin %10' una kadar kullanılmamış nakitkredisi veya teminat kredisi)

8) İlantarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgeyi,

9) İlantarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal GüvenlikKurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgeveya e-Borcu Yoktur Belgesi,

10) Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesi veyaihale üzerinde kalırsa alt yüklenici çalıştırılması ile ilgili taahhütname,

11) Teknik personel taahhütnameleri,

12) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtiryer gördü belgesini,

13) ŞanlıurfaVakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıf Katılım Bankasındaki TR91 0021 00000020 0006 3000 01 IBAN nolu hesabınanakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu veya Şanlıurfa VakıflarBölge Müdürlüğü adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış ekli örneğe uygun geçiciteminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)

14) İstekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesini,

15)İhale şartnamesine ekli örneğe uygunolarak hazırlayacakları teklif mektuplarını koyacakları iç zarfı,

Dış zarf içine koyarak 15/12/2021 günü ihale saati olan 10:00’a kadar Kamberiye Mahallesi, Kadri EroğanCad, No: 8, Kat: 6, Haliliye/ŞANLIURFA bulunan Şanlıurfa Vakıflar BölgeMüdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı’na vermiş olacaklardır.

16) Teklifler ilanda belirtilen gün ve saate kadar, sıranumaralı alındılar karşılığında Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhaleKomisyonu Başkanlığına verilecektir.

17) İhalenin İsteklinin üzerinebırakılması ve sözleşme yapılması ile ilgili her türlü vergi, resim, harç vb.giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.

18) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesindeyazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağısaymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale bozularakgeçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminat irat kaydolunur.

19) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

İLAN OLUNUR.

Yeterlilik