İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kocaeli Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü
İşin Adı Kocaeli Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Bağlı Tesislerinde Bulunan Asansörlerin İle Trafo, Jeneratör Ve Kompanzasyonların 2022 Yılı Periyodik Bakım Hizmet Alımı İşi
İlan Tarihi 30.11.2021
İhale K.No 2021/778451
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 21.12.2021 10:30:00
Son Teklif Tarihi 21.12.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/778451

1-İdarenin
a) Adı : KOCAELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : 42 Evler Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi Hasan Gemici Spor Salonu Yanı No: 98 İZMİT/KOCAELİ
c) Telefon ve faks numarası : 2622299174-77 - 2622290008
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : KOCAELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLI TESİSLERİNDE BULUNAN ASANSÖRLERİN İLE TRAFO, JENERATÖR VE KOMPANZASYONLARIN 2022 YILI PERİYODİK BAKIM HİZMET ALIMI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
İL MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLI TESİSLERDEKİ 140 ADET ASANSÖRÜN PERİYODİK BAKIMI İLE İŞLETİLMESİ İLE 58 ADET JENERATÖR,65 ADET KOMPANZASYON VE 37 ADET TRAFONUN PERİYODİK BAKIMININ YAPILMASI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TÜM YURT, GENÇLİK MERKEZİ, KAMP VE İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ İLE BAĞLI TESİSLER
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 05.01.2022, işin bitiş tarihi 31.12.2022
d) İşe başlama tarihi : 05.01.2022


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.12.2021 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VİP TOPLANTI SALONU (42 EVLER KÖRFEZ MAHALLESİ SALİM DERVİŞOĞLU CADDESİ HASAN GEMİCİ SPOR SALONU YANI NO:98 İZMİT/KOCAELİ)


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

ASANSÖR İHALESİ İÇİN;

H MODÜL CE BELGESİ,

İSO BELGESİ,

TSE UYGUNLUK ,

TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ,

ÇALIŞANLARIN  USTALIK BELGESİ,

BU İŞİ YAPTIĞINA DAİR İŞ BİTİRME BELGESİ,5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.