İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Türkiye Elektrik İletim A.ş Genel Müdürlüğü(teiaş) 2. Bölge Müdürlüğü Bursa
İşin Adı Muhtelif Enerji İletim Hatlarında Muhtelif İyileştirme Ve Direk İlavesi Tesisi
İlan Tarihi 07.12.2021
İhale K.No 2021/795275
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.12.2021 10:00:00
Son Teklif Tarihi 22.12.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay

İhaleye Teklif Verilmemesi Sebebiyle İhale İptal Edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2021/795275

1-İdarenin
a) Adresi : Organize San. Böl. Sari Cad. 16140 NİLÜFER/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2242431330 - 2242435023
c) Elektronik Posta Adresi : 2grupmd@teias.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
3 Adet Enerji İletim Hattında Direk İlavesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Bursa
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim günüdür.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 2.Bölge Müd.Organize San.Bölgesi Sarı Cad. Nilüfer /BURSA
b) Tarihi ve saati : 22.12.2021 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşleri Genel Tebliğinde yer alan D/I ve D/III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Makine Mühendisliği veya İnşaat Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

 

Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Değerlendirme; “fiyat puanlaması” ile “kalite ve teknik nitelik puanlaması” (fiyat dışı unsur puanlaması) olmak üzere iki bölümde yapılacaktır.

A- Fiyat Puanı (FP) (56 PUAN)

Geçerli teklif veren İstekliler için fiyat puanlaması 56 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Geçerli teklifler içinde en düşük teklif fiyatına sahip istekli 56 tam puan alacak olup, diğer isteklilere ait fiyat puanı; FPist = (TFmin / TFist) x 56 formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan FPist değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

 

Bu formülde;

FPist    : İsteklinin fiyat puanını,

TFmin : Geçerli teklifler içinde en düşük teklif fiyatını,

TFist    : İsteklinin teklif fiyatını

ifade eder.

B- Fiyat Dışı Unsur Puanı (FDUP) (44 Puan) = (40+3+1)

B-1 Kalite ve Teknik Nitelik Puanı  (KTNP) (40 PUAN)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite ve teknik nitelik (fiyat dışı unsur) puanlaması toplamda 40 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak hususlar aşağıda belirtilmektedir.

Sınırlandırılmış Teklif Bedeli Puanı Değerlendirmesi

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan sınırlandırılmış teklif bedeli puanlaması, belirlenen iş kalemleri için toplam 40 puan üzerinden yapılacaktır.

Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için, isteklinin teklif ettiği toplam bedelin isteklinin teklifinin genel toplam bedeline oranı hesaplanacak ve bu oran İdarece belirlenmiş ALT SINIR ile ÜST SINIR değerlerine eşit veya bu değerler arasında kalıyorsa tabloda belirtilen tam puanlar verilecektir. Söz konusu iş kalemleri için tespit edilen oranlar, tabloda belirtilen alt ve üst sınır aralığının dışındıysa o iş kalemi için istekliye 0 (sıfır) puan verilecektir.

Hesap sonucu bulunan değer, o iş kalemine ait alt ve üst sınırlar için virgülden sonra kullanılan basamak sayısına kadar yuvarlanacaktır. (Örnek: Alt sınırı 0,002 ve üst sınırı 0,004 olan bir iş kalemi için hesap sonucu bulunan değer 0,0023456789 olsun; alt ve üst sınırda virgülden sonra 3 basamak olduğundan, bu değer 0,002’ye yuvarlanacaktır.) Bir iş grubu içerisinde yer alan iş kalemleri için tespit edilen oranlardan herhangi biri dahi tabloda belirtilen alt ve üst sınır aralığının dışındıysa, o iş kalemini içeren iş grubu için istekliye 0 (sıfır) puan verilecektir.

KALİTE VE TEKNİK NİTELİK PUANI DEĞERLENDİRMESİNE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE PUANLAMAYA ESAS ORANLAR AŞAĞIDAKİ TABLO’DA VERİLMEKTEDİR:

Grup No İş Kalemi No ve Adı

İsteklinin İş Kalemi İçin Teklif Ettiği Toplam Bedelin İsteklinin Teklifinin Genel Toplam Bedeline Oranı

ALT SINIRI (%)
İsteklinin İş Kalemi İçin Teklif Ettiği Toplam Bedelin İsteklinin Teklifinin Genel Toplam Bedeline Oranı ÜST SINIRI (%) Kalite ve Teknik Nitelik Puanı  (KTNP)
1

A.1)MEVCUT OPGW KORUMA TELİNİN DEMONTAJI

 

A.2)TİP 88 OPGW KORUMA TELİ TEMİNİ VE TEL ÇEKİMİ 

1,195

 

 

5,185

 

1,702

 

 

7,384

5
2

A.3)OPGW KORUMA İLETKENİ ASKI TAKIMI

A.4) OPGW KORUMA İLETKENİ ÖZEL ASKI TAKIMI

A.5)OPGW KORUMA İLETKENİ GERGİ TAKIMI

A.6)OPGW KORUMA TELİ EK KUTUSU

A.7)OPGW KORUMA TELİ EK VE ÖLÇÜMLERİNİN YAPILMASI

A.8)MEVCUT TOPRAK KULELELRİNİN DEMONTAJI

A.9)YENİ İMALAT TOPRAK KULELERİNİN TEMİNİ VE MONTAJI

0,425

0,240

 

 

 

0,248

 

 

 

0,120

 

 

 

0,207

 

 

 

0,372

 

 

 

 

2,672

0,605

 

 

 

0,342

 

 

 

0,353

 

 

 

0,171

 

 

 

0,294

 

 

 

0,530

 

 

 

 

3,806
4
3

A.10)ÇELİK KORUMA İLETKENİ GERGİ TAKIMI

A.11)HAVA İKAZ KÜRESİ BOYANMIŞ HALDE

A.12)TİP 88 OPGW KORUMA TELİ İÇİN PENDULUM DAMPER TEMİNİ VE MONTAJI (ZIRH ÇUBUĞU DAHİL)

A.13)70 mm2 ÇELİK KORUMA TELİ İÇİN PENDULUM DAMPER TEMİNİ VE MONTAJI

0,105

 

0,708

 

1,594

 

 

1,703

0,149

 

1,009

 

2,270

 

 

2,426
4
4

B.1)FAZ İLETKENİ DEMONTAJI (HAT UZUNLUĞU)

B.2)FAZ İLETKENİ TEMİNİ VE TEL ÇEKİMİ (HAT UZUNLUĞU)

2,007

 

22,207

2,859

 

31,628
6
5

B.3)477 MCM ÇİFT GERGİ TAKIMI (100 kN KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖR DAHİL)

 

B.4)477 MCM ÇİFT ASKI TAKIMI (100 kN KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖR DAHİL)

B.5)DİREK TOPRAK KULESİ BOYAMASI(MALZEME DAHİL)

0,719

 

4,290

 

1,079

1,024

 

6,110

 

1,536

5
6 C.1) GALVANİZLİ DEMİR DİREK 19,396 27,482 6
7

C.2)FAZ VE KORUMA İLETKENLERİNİN AKTARILMASI (HAT UZUNLUĞU)

 

C.3)1272 MCM ÇİFT GERGİ TAKIMI(KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖR(TİP A) VEYA 13 ÜNİTE 146 mm BOY, 440 mm KREPAJ SİS TİPİ CAM İZOLATÖR DAHİL)

 

C.4)OPGW İLETKENİ GERGİ TAKIMI (TEK TARAFLI)(ZIRH ÇUBUĞU DAHİL)

 

C.5)OPGW İLETKENİ ASKI TAKIMI (TEK TARAFLI)(ZIRH ÇUBUĞU DAHİL)

1,187

 

 

1,731

 

 

0,832

 

0,253

1,690

 

 

2,466

 

 

1,185

 

0,361

4
8

C.6)DİREK YERİNDE ZEMİN ETÜDÜ YAPILMASI

 

C.7) 2FE1 TİPİ İYİ ZEMİN DİREK TEMELİ

 

C.8)MEVCUT TOPRAK KULELERİNİN DEMONTAJI

 

C.9)YENİ İMALAT TOPRAK KULELERİNİN TEMİNİ VE MONTAJI

 

C.10)OPGW KORUMA TELİ ÖLÇÜMLERİNİN YAPILMASI

 

C.11)IPS (INTERPHASE SPACER)DAMPER MONTAJI

0,189

 

3,089

0,349

 

1,549

 

0,236

 

8,714

0,269

 

4,399

0,497

 

2,206

 

0,336

 

12,410
6
Kalite ve Teknik Nitelik Toplam Puanı  (KTNP) 40

B-2.1 Sicil Puanı 1 (SP1) (3 PUAN)

Bu puanın uygulanmasında;

Teşekkülümüz 2. Bölge Müdürlüğü’ne karşı yüklenimde bulunulan ihale ilan tarihinden itibaren son beş yıldaki yapım işlerinin geçici kabulü yapılmış (Geçici Kabul İtibar Tarihi dikkate alınacak) ve süre uzatım çalışması sonuçlanmış işlerdeki toplam gecikme cezası kesilen gün sayısının işlerin süre uzatımı verilmiş yapım süreleri (sözleşmesindeki yapım süresi + süre uzatımı değerlendirmesi sonucu verilen süre) toplamına oranının yüzdesi dikkate alınarak belirlenecektir.

ST= S1+S2+S3+.....+Sn

GT=G1+G2+G3+.....+Gn

S: Her bir sözleşmenin süre uzatımı verilmiş yapım süresi,

G: Her bir sözleşmede gecikme cezası kesilen gün sayısı,

Y= (GT/ST)*100

Gecikme  Yüzdesi Puanı

? 1

1 < Y ? 2

2 < Y ? 3

3 < Y ? 4

4 < Y ? 5

5 < Y ? 6

6 < Y ? 7

7 < Y ? 8

8 < Y ? 9

9 < Y ? 10

10 < Y ? 15

15 < Y ? 20

20 < Y ? 25

25 < Y ? 30

30 < Y ? 35

35 < Y ? 40

40 < Y ? 45

45 < Y ? 50

50 < Y ? 60

60 < Y ? 70

70 < Y ? 85

85 < Y ? 90

90 < Y ? 100

100 < Y

3

2,8

2,6

2,4

2,2

2

1,8

1,6

1,4

1,2

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

0


İsteklinin İş Ortaklığı veya Konsorsiyum olması durumunda, puan hesabında her bir ortağın (konsorsiyum ise konsorsiyumu oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin) Teşekkülümüz 2. Bölge Müdürlüğü’ne karşı yüklenimde bulunulan ve ihale ilan tarihinden itibaren son beş yıldaki yapım işlerinin geçici kabülü yapılmış (Geçici Kabul İtibar Tarihi dikkate alınacak) ve süre uzatım çalışması sonuçlanmış işlerdeki toplam gecikme cezası kesilen gün sayısının işlerin süre uzatımı verilmiş yapım süreleri (sözleşmesindeki yapım süresi + süre uzatımı değerlendirmesi sonucu verilen süre) toplamına oranının yüzdesi dikkate alınacaktır. Kısaca, bu isteklinin değerlendirmeye esas puanı belirlenirken, her ortağın (konsorsiyum ise konsorsiyumu oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin) tekil olarak yürüttüğü işlerdeki gecikme yüzdelerinin toplam değeri baz alınacaktır.

Örnek :

İş ortaklığının 2 ortak olması halinde;

A ortağının ihale ilan tarihinden itibaren son beş yıldaki yapım işlerinin geçici kabulü yapılmış ve süre uzatım çalışması sonuçlanmış işlerindeki,

toplam gecikme cezası kesilen gün sayısı toplamı: 200

işlerin süre uzatımı verilmiş yapım süreleri: 1000

B ortağının ihale ilan tarihinden itibaren son beş yıldaki yapım işlerinin geçici kabulü yapılmış ve süre uzatım çalışması sonuçlanmış işlerindeki,

toplam gecikme cezası kesilen gün sayısı toplamı: 400

işlerin süre uzatımı verilmiş yapım süreleri: 1600

A&B iş ortaklığının;

Gecikme Yüzdesi : ((200/1000) + (400/1600))*100 =  45

SP1 puanı: 0,4 puan olarak değerlendirmeye alınacaktır.

Geçmişte İş Ortaklığı veya Konsorsiyum içerisinde bulunan herhangi bir ortağın (konsorsiyum ise konsorsiyumu oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin) tekil olarak istekli olması durumunda, geçmişte iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak yürütülen işteki (ortaklık yapısına bakılmaksızın), toplam gecikme cezası kesilen gün sayısının işin süre uzatımı verilmiş yapım süreleri (sözleşmesindeki yapım süresi + süre uzatımı değerlendirmesi sonucu verilen süre) toplamına oranının yüzdesi dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.

Teşekkülümüz 2. Bölge Müdürlüğü’nde gecikme cezası uygulanmayan isteklilere tam puan verilir.

B-2.2 Sicil Puanı 2 (SP 2) (1 PUAN)

İsteklinin Teşekkülümüz 2. Bölge Müdürlüğü’ne karşı yükleniminde bulunan ihale ilan tarihi itibari ile geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 3 yıl içinde devir ettiği yapım işleri üzerinden puanlama yapılacaktır.

İsteklinin fesih veya devir edilen işi varsa 0 puan,

İsteklinin fesih veya devir edilen işi yoksa 1 puan,

olarak hesaplanır.

İsteklinin iş ortağı veya konsorsiyum olması durumunda;

Ortak girişimlerde herhangi bir ortağın (konsorsiyum ise konsorsiyumu oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin)  Teşekkülümüz 2.Bölge Müdürlüğü’ne karşı yüklenimde bulunulan, ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 3 yıl içinde devir ettiği iş olması durumunda söz konusu ortak girişimin Sicil Puanı 0 Puan olarak hesaplanacaktır.

Teşekkülümüz 2. Bölge Müdürlüğü’nde fesih veya devir işlemi bulunmayan isteklilere tam puan verilir.

B-3 Fiyat Dışı Unsur Puanı;

Kalite ve Teknik Nitelik Puanı ve Sicil Puanı toplamıdır.

FDUP = KTNP + SP

SP = SP1 + SP2

C-Toplam Puan (TP)

Toplam Puan, Fiyat Puanı ile Fiyat Dışı Unsur Puanlarının toplamıdır.

TP = FP + FDUP

35.2.. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

35.3. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde, teklif fiyatı daha düşük (fiyat puanı daha yüksek) olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 2. Bölge Müdürlüğü Muhaberat Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.