İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kocaeli Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı
İşin Adı İzmit Halk Eğitim Binası Restorasyonu Uygulama İşi
İlan Tarihi 29.04.2022
İhale K.No 2022/433530
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 26.05.2022 14:30:00
Son Teklif Tarihi 26.05.2022
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2022/433530
İşin Adı : İzmit Halk Eğitim Binası Restorasyonu Uygulama İşi
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Körfez Mah. Ankara Karayolu Cad. No:129 41040
b) Telefon ve faks numarası : 2623005500 - 2623005505
c) Elektronik posta adresi : kocaeli.yikob@icisleri.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ortak/IhaleArama/index.html
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Uygulama İşi, 1.%64,02 - İnşaat, 2. %9,91 – Makina Tesisatı, 3. %26,06 - Elektrik Tesisatı
b) Yapılacağı Yer : Tepecik Mahallesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi No:103 İzmit/KOCAELİ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (On) gün içinde Uygulama İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 420 (Dört Yüz Yirmi) takvim günüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Kocaeli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 26.05.2022 - 14:30

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri

1) Gerçek Kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

b) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu

c) Bu şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Kocaeli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı T.C. Ziraat Bankası Kocaeli Şubesi TR 65 0001 0001 6367 9473 2750 01 Nolu Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı hesabına işin adı ve İKN’ si belirtilerek yatırıldığını gösteren makbuz.

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirtilen iş ortalığı beyannamesi.

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliği %50-%50 ortak olmaları durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belge.

g) Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 2022 Yılında Ön Yeterlik Alan Listesinde olduğunu Belirten Belge

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 İsteklinin teklif ettiği bedelin %10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

4.2.2 İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y)

Sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin toplam cirosunun teklif ettiği bedelin %25'inden, yapım işleri cirosunun ise teklif ettiği bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %100 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulacaktır. İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan ihalelere ilişkin iş deneyim belgeleri ile ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden önce yapılan ihalelere ilişkin 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz. İş deneyim belgesine konu işin yurt dışında yapılmış olması halinde; yapının tescilli taşınmaz kültür varlığı olduğuna ilişkin tescil kaydının ilgili ülkenin yetkili kurumlarınca yapılmış ve iş deneyime konu işin yapı denetim hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kamu kurumlarınca yürütülmüş olması ve bunların belgelenmesi zorunludur.

4.3.2.Bu bent boş bırakılmıştır.

4.3.3. İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personel;

 Teknik Personel Listesi;

1- İnşaat Mühendisi                                                                    1 Adet

2- Mimar                                                                                      1 Adet

3- Makine Mühendisi                                                                  1 Adet

4- Elektrik Mühendisi veya Elektrik-Elektronik Mühendisi     1 Adet

5- Restoratör                                                                                1 Adet

İhale üzerinde kalan isteklinin, teknik personele   dair belgeleri sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (On) gün içinde idareye sunması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan B I grubu işleri kabul edilecektir.

İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale doküman bedeli olarak 1.500,00 TRY(Bin Beş Yüz Türk Lirası) karşılığında, Kocaeli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı T.C. Ziraat Bankası Kocaeli Şubesi TR 65 0001 0001 6367 9473 2750 01 Nolu Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı hesabına, banka şubesinden veya elektronik ortamda işin ihale kayıt numarası bilgilerini belirterek ve ihale doküman bedelinin yatırıldığını gösteren makbuz ile Kocaeli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı- Körfez Mah. Ankara Yolu Cad. No:129 İzmit/KOCAELİ adresinden temin edebilecektir. İhale doküman bedeli Alındı Belgesinin İdarenin yukarıda belirtilen adresinde ilgili personele teslim edilmek suretiyle ihale dokümanı satın alma işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. İlgili banka hesabına bedeli yatırılan ancak idarece doküman satış işlemi gerçekleştirilmeyen istekliler ihale dokümanı satın almış sayılmaz.

 İhale dokümanı, idarenin adresinde bedelsiz olarak görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların kendisi veya noter onaylı vekâletnameyi haiz yetkili temsilcilerinin idarece onaylı ihale dokümanını ihale tarihinden (ihale tarihi dâhil) en az 3 (üç) gün önce satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocaeli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı- Yatırım İzleme Müdürlüğü, Körfez Mah. Ankara Yolu Cad. No:129 İzmit Kocaeli Valilik Yerleşkesi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

14. İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.