İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
İşin Adı Çıldır (ardahan) Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatı
İlan Tarihi 16.05.2022
İhale K.No 2022/448882
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 8.06.2022 10:30:00
Son Teklif Tarihi 8.06.2022
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/448882

1-İdarenin
a) Adı : İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:9/21 (R Blok) 06560 YENİMAHALLE/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3125087702 - 3125087799
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Çıldır (ARDAHAN) Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
b) Niteliği, türü ve miktarı :
22.648 metre kanalizasyon ve yağmursuyu hattı, 639 adet muayene bacası, 600 adet parsel bacası, 4.200 metre parsel bağlantı hattı, 71 adet giriş ağzı bacası, 710 metre ızgara bağlantı hattı, 3 adet deşarj yapısı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Çıldır (Ardahan)
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 500 (BeşYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 08.06.2022 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:9/21 (R Blok) Toplantı Salonu Yenimahalle / ANKARA


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

a) Yapım işlerinde iş deneyimi değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan  A/III veya  A/IV grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

A/III grubu işler:
1)Petrol ve gaz boru hatları ve şebekeleri
2) Su isale hatları,

A/IV Grubu işler:
1) Kanalizasyon  şebekeleri,
2)Yağmur suyu şebekeleri,
3)İçme ve kullanma suyu şebekeleri
4) Mikrotünel işleri,

b) İhale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi, ihale konusu işi de içeren bir iş deneyim belgesi de sunulabilir.

c)Birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, ihale konusu işe benzer nitelikteki işler değerlendirmeye alınır.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümü "İnşaat Mühendisliği" dir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:60
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 37 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
Ø200 mm Çaplı, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Muflu Beton Boru ile Çelik Pano İksa Kullanılarak Kanalizasyon Hattı Yapılması (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) 2,2802% 3,9088% 0,8
Ø200 mm Çaplı, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Muflu Beton Boru ile Çelik Pano İksa Kullanılarak Kanalizasyon Hattı Yapılması (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Boru Çevresi Bitüm ile Yalıtımlı) 2,5972% 4,4524% 0,8
Ø200 mm Çaplı, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Muflu Beton Boru ile İlbank A.Ş. Çelik İksa Kutusu Kullanılarak Kanalizasyon Hattı Yapılması (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) 18,9339% 32,4581% 0,8
Ø200 mm Çaplı, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Muflu Beton Boru ile Çelik Pano İksa Kullanılarak Kanalizasyon Hattı Yapılması (Hendek dolgusu kırma taş malzeme ile) 2,8782% 4,9341% 0,8
Ø200 mm Çaplı, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Muflu Beton Boru ile İlbank A.Ş. Çelik İksa Kutusu Kullanılarak Kanalizasyon Hattı Yapılması (Hendek dolgusu kırma taş malzeme ile) 5,8203% 9,9777% 0,8
Ø200 mm Çaplı, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Muflu Beton Boru ile İlbank A.Ş. Çelik İksa Kutusu Kullanılarak Kanalizasyon Hattı Yapılması (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Boru Çevresi Bitüm ile Yalıtımlı) 0,3105% 0,5322% 0,8
Ø300 mm Çaplı, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Muflu Beton Boru ile Çelik Pano İksa Kullanılarak Kanalizasyon Hattı Yapılması (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Boru Çevresi Bitüm ile Yalıtımlı) 3,263% 5,5937% 0,8
Ø300 mm Çaplı, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Muflu Beton Boru ile İlbank A.Ş. Çelik İksa Kutusu Kullanılarak Kanalizasyon Hattı Yapılması (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) 1,6916% 2,8998% 0,8
Ø300 mm Çaplı, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Muflu Beton Boru ile Çelik Pano İksa Kullanılarak Kanalizasyon Hattı Yapılması (Hendek dolgusu kırma taş malzeme ile)(Boru Çevresi Bitüm ile Yalıtımlı) 1,238% 2,1222% 0,8
Çıkış Çapı Ø200 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Entegre Contalı Kanalizasyon Muayene Bacası İmalatlarının Çelik Pano İksa Kullanılarak Yapılması (Temel dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) 0,7395% 1,2677% 0,8
Çıkış Çapı Ø200 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Entegre Contalı Kanalizasyon Muayene Bacası İmalatlarının Çelik Pano İksa Kullanılarak Yapılması (Temel dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) (Baca Elemanları Bitüm ile Yalıtımlı) 0,5812% 0,9964% 0,8
Çıkış Çapı Ø200 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Entegre Contalı Kanalizasyon Muayene Bacası İmalatlarının İlbank A.Ş. Çelik İksa Kutusu Kullanılarak Yapılması (Temel dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) 6,6026% 11,3187% 0,8
Çıkış Çapı Ø200 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Entegre Contalı Kanalizasyon Muayene Bacası İmalatlarının Çelik Pano İksa Kullanılarak Yapılması (Temel dolgusu kırma taş malzeme ile) 0,7053% 1,2091% 0,8
Çıkış Çapı Ø200 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Entegre Contalı Kanalizasyon Muayene Bacası İmalatlarının İlbank A.Ş. Çelik İksa Kutusu Kullanılarak Yapılması (Temel dolgusu kırma taş malzeme ile) 1,5825% 2,7128% 0,8
Çıkış Çapı Ø200 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Entegre Contalı Kanalizasyon Muayene Bacası İmalatlarının İlbank A.Ş. Çelik İksa Kutusu Kullanılarak Yapılması (Temel dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) (Baca Elemanları Bitüm ile Yalıtımlı) 0,0859% 0,1473% 0,8
Çıkış Çapı Ø300 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Entegre Contalı Kanalizasyon Muayene Bacası İmalatlarının Çelik Pano İksa Kullanılarak Yapılması (Temel dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) (Baca Elemanları Bitüm ile Yalıtımlı) 0,731% 1,2532% 0,8
Çıkış Çapı Ø300 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Entegre Contalı Kanalizasyon Muayene Bacası İmalatlarının İlbank A.Ş. Çelik İksa Kutusu Kullanılarak Yapılması (Temel dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) 0,4262% 0,7306% 0,8
Çıkış Çapı Ø300 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Entegre Contalı Kanalizasyon Muayene Bacası İmalatlarının Çelik Pano İksa Kullanılarak Yapılması (Temel dolgusu kırma taş malzeme ile) (Baca Elemanları Bitüm ile Yalıtımlı) 0,2694% 0,4618% 0,8
Betonarme Gömlek İçerisinde Ø200 mm Çapında HDPE Koruge (SN8) Boru ile Çelik Pano İksa Kullanılarak Dere Geçişi Yapılması 0,0869% 0,1195% 0,4
Betonarme Gömlek İçerisinde Ø200 mm Çapında HDPE Koruge (SN8) Boru ile İlbank A.Ş. Çelik İksa Kutusu Kullanılarak Dere Geçişi Yapılması 0,1581% 0,2174% 0,4
Betonarme Gömlek İçerisinde Ø300 mm Çapında HDPE Koruge (SN8) Boru ile İlbank A.Ş. Çelik İksa Kutusu Kullanılarak Dere Geçişi Yapılması 0,6787% 0,9332% 0,4
Betonarme Gömlek İçerisinde Ø300 mm Çapında HDPE Koruge (SN8) Boru ile Çelik Pano İksa Kullanılarak Dere Geçişi Yapılması (Betonarme Gömlek Çevresi Bitüm ile Yalıtımlı) 0,1939% 0,2666% 0,4
Yatay Delgi Metodu ile Zemin Altından Karayolu-Demiryolunun Yapısal Özelliğini Bozmadan Ø400 mm. Çapında Çelik Borunun Geçirilmesi ve İçerisine Ø200 mm Çapında HDPE Koruge (SN8) Boru Döşenmesi (Boru Bedeli Dahil) 1,5671% 2,1547% 0,5
Buhar Kürlü Dairesel Prefabrik Parsel Bacası İmalatının Yapılması (Temel dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) 5,5074% 7,5726% 0,8
Buhar Kürlü Dairesel Prefabrik Parsel Bacası İmalatının Yapılması (Temel dolgusu kırma taş malzeme ile) 1,657% 2,2784% 0,8
Ø150 mm Çaplı Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Muflu Beton Boru İle Parsel Bağlantısı Yapılması (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) 1,8514% 2,5456% 0,8
Ø150 mm Çaplı Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Muflu Beton Boru İle Parsel Bağlantısı Yapılması (Hendek dolgusu kırma taş malzeme ile) 0,5867% 0,8067% 0,8
Ø300 mm Çaplı, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Muflu Beton Boru ile İlbank A.Ş. Çelik İksa Kutusu Kullanılarak Yağmursuyu Hattı Yapılması (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) 0,3275% 0,5615% 0,8
Ø300 mm Çaplı, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Muflu Beton Boru ile İlbank A.Ş. Çelik İksa Kutusu Kullanılarak Yağmursuyu Hattı Yapılması (Hendek dolgusu kırma taş malzeme ile) 1,0593% 1,816% 0,8
Ø400 mm Çaplı, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Muflu Beton Boru ile İlbank A.Ş. Çelik İksa Kutusu Kullanılarak Yağmursuyu Hattı Yapılması (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) 0,3194% 0,5476% 0,8
Ø400 mm Çaplı, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Muflu Beton Boru ile İlbank A.Ş. Çelik İksa Kutusu Kullanılarak Yağmursuyu Hattı Yapılması (Hendek dolgusu kırma taş malzeme ile) 0,9625% 1,65% 0,8
Ø500 mm Çaplı, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Muflu Beton Boru ile Çelik Pano İksa Kullanılarak Yağmursuyu Hattı Yapılması (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) 0,4478% 0,7676% 0,8
Ø500 mm Çaplı, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Muflu Beton Boru ile İlbank A.Ş. Çelik İksa Kutusu Kullanılarak Yağmursuyu Hattı Yapılması (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) 0,363% 0,6224% 0,8
Ø500 mm Çaplı, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Muflu Beton Boru ile İlbank A.Ş. Çelik İksa Kutusu Kullanılarak Yağmursuyu Hattı Yapılması (Hendek dolgusu kırma taş malzeme ile) 0,1536% 0,2633% 0,8
Ø600 mm Çaplı, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Muflu Betonarme Boru ile Çelik Pano İksa Kullanılarak Yağmursuyu Hattı Yapılması (Hendek dolgusu kırma taş malzeme ile) 1,2345% 2,1163% 0,8
Ø600 mm Çaplı, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Muflu Betonarme Boru ile İlbank A.Ş. Çelik İksa Kutusu Kullanılarak Yağmursuyu Hattı Yapılması (Hendek dolgusu kırma taş malzeme ile) 0,8221% 1,4094% 0,8
Çıkış Çapı Ø400 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Entegre Contalı Yağmursuyu Muayene Bacası İmalatlarının İlbank A.Ş. Çelik İksa Kutusu Kullanılarak Yapılması (Temel dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) 0,1087% 0,1864% 0,8
Çıkış Çapı Ø400 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Entegre Contalı Yağmursuyu Muayene Bacası İmalatlarının İlbank A.Ş. Çelik İksa Kutusu Kullanılarak Yapılması (Temel dolgusu kırma taş malzeme ile) 0,2167% 0,3714% 0,8
Çıkış Çapı Ø500 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Entegre Contalı Yağmursuyu Muayene Bacası İmalatlarının Çelik Pano İksa Kullanılarak Yapılması (Temel dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) 0,087% 0,1491% 0,8
Çıkış Çapı Ø600 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Entegre Contalı Yağmursuyu Muayene Bacası İmalatlarının Çelik Pano İksa Kullanılarak Yapılması (Temel dolgusu kırma taş malzeme ile) 0,184% 0,3155% 0,8
Çıkış Çapı Ø600 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Entegre ContalıYağmursuyu Muayene Bacası İmalatlarının İlbank A.Ş. Çelik İksa Kutusu Kullanılarak Yapılması (Temel dolgusu kırma taş malzeme ile) 0,0962% 0,1649% 0,8
Çıkış Çapı Ø300 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Entegre Contalı Sığ (h<1,82m) Yağmursuyu Muayene Bacası İmalatlarının İlbank A.Ş. Çelik İksa Kutusu Kullanılarak Yapılması (Temel dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) 0,113% 0,1937% 0,8
Çıkış Çapı Ø300 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Entegre Contalı Sığ (h<1,82m) Yağmursuyu Muayene Bacası İmalatlarının İlbank A.Ş. Çelik İksa Kutusu Kullanılarak Yapılması (Temel dolgusu kırmataş malzeme ile) 0,2673% 0,4582% 0,8
Çıkış Çapı Ø500 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Entegre Contalı Sığ (h<2,04m) Yağmursuyu Muayene Bacası İmalatlarının Çelik Pano İksa Kullanılarak Yapılması (Temel dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) 0,0425% 0,0728% 0,8
Çıkış Çapı Ø500 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Entegre Contalı Sığ (h<2,04m) Yağmursuyu Muayene Bacası İmalatlarının İlbank A.Ş. Çelik İksa Kutusu Kullanılarak Yapılması (Temel dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) 0,1038% 0,1779% 0,8
Çıkış Çapı Ø500 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Entegre Contalı Sığ (h<2,04m) Yağmursuyu Muayene Bacası İmalatlarının İlbank A.Ş. Çelik İksa Kutusu Kullanılarak Yapılması (Temel dolgusu kırmataş malzeme ile) 0,0392% 0,0673% 0,8
Yağmursuyu Giriş Ağzı Bacası İmalatının Yapılması (Tek Izgara Dahil, Temel Dolgusu Kırmataş Malzeme ile) 0,954% 1,3118% 0,5
Ø200 mm Çaplı Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Muflu Beton Boru İle Izgara Bağlantısı Yapılması 0,5474% 0,7527% 0,5
Deşarj Yapısı İmalatının Yapılması 0,1268% 0,1743% 0,5
Gaz Algılama ve Güvenlik Sistemi 0,1496% 0,2294% 0,6Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:Var/Yok Durumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 3 )
Aşağıda belirlenen kriterin "Var" seçilmesi halinde mi, "Yok" seçilmesi halinde mi puan alınacağı belirlenmiş olup; istekli tarafından belirlenen kritere ilişkin "Var" veya "Yok" seçimlerinden biri yapılabilecek ve seçimin puan alınacağı belirtilen seçimle örtüşmesi durumunda istekliye belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı:Teknik Değer Nitelik Puanı (Fiyat Dışı Unsur Puanı-2/FDUP-2) Not: Fiyat Dışı Unsur Ayrıntıları teknik şartname dokümanları arasında yer almaktadır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Nispi Değeri:Var olanlara puan uygulanacak

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı
Unsur Puanı
Teknik Değer Nitelik Puanı (Fiyat Dışı Unsur Puanı-2/FDUP-2) Not: Fiyat Dışı Unsur Ayrıntıları teknik şartname dokümanları arasında yer almaktadır. 3

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Not: 28 Mart 2013 tarih ve 28601 sayılı Resmi Gazete yayımlandığı üzere; İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünce ihale edilecek; kanalizasyon, içmesuyu, içmesuyu arıtma tesisi, atıksu arıtma tesisi, deniz deşarjı, katı atık tesisi yapım işleri ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir. Not: Fiyat dışı unsur ayrıntıları teknik şartname dokümanları arasında yer almaktadır.