İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
İşin Adı Sarıcan ( Elazığ) Paket Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
İlan Tarihi 17.05.2022
İhale K.No 2022/444565
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 1.06.2022 10:30:00
Son Teklif Tarihi 1.06.2022
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/444565

1-İdarenin
a) Adı : İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:9/21 (R Blok) 06560 YENİMAHALLE/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3125087702 - 3125087799
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Sarıcan (Elazığ) Paket Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Qort=200 m3/gün kapasiteli paket atıksu arıtma tesisi inşaatı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sarıcan (Elazığ)
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 210 (İkiYüzOn) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 01.06.2022 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:9/21 (R Blok) Toplantı Salonu Yenimahalle / ANKARA


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

a) Yapım işlerinde iş deneyimi değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/XI grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

A/XI grubu işler,
1)Kanalizasyon Arıtma Tesisleri
2)Atıksu Arıtma Tesisleri
3)Su Arıtma Tesisleri
4)İçmesuyu Arıtma Tesisleri

b) İhale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi, ihale konusu işi de içeren bir iş deneyim belgesi de sunulabilir.

c) Birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, ihale konusu işe benzer nitelikteki işler değerlendirmeye alınır.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümü "İnşaat Mühendisliği" dir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:60
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 37 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
T101 Giriş By-pass Yapısı İnşaatı Yapılması 0,5181% 0,8881% 1
T102 Ön Çöktürme Haznesi, T103/1 Dengeleme Haznesi ve T103/2 Çıkış Hattı Dağıtım-Manevra Odası İmalatı Yapılması 9,7449% 16,7056% 1
T104/1 Paket Atıksu Arıtma Ünitesi Kaidesi Yapılması 1,1016% 1,8884% 1
T105 Çamur Depolama Yapısı İmalatının Yapılması 1,1759% 2,0158% 1
T106 Çıkış Debimetre Yapısı İmalatının Yapılması 0,4372% 0,7495% 1
B101 Güvenlik Kabini İnşaatı Yapılması 0,2715% 0,4654% 1
Basınç Kırıcı Vana Odası İnşaatının Yapılması 0,428% 0,7336% 1
R1 ve R2 No'lu Muayene Bacalarının İmalatının Yapılması 0,6475% 1,11% 1
Çevre Koruma Duvarı İnşaatı Yapılması 5,47% 9,3772% 1
Tesis Çevresi Çevre Duvarı Üstüne Panel Çit İnşaatı Yapılması 0,3897% 0,5358% 1
Tesis Giriş Kapısı Yapılması 0,2121% 0,2917% 1
Tesis İçi Parke Yol İnşaatı Yapılması 0,5281% 0,9053% 1
Prefabrik Beton Bordür İmali ve Yerine Döşenmesi 0,1275% 0,1754% 1
Beton Oluk Taşı Döşenmesi 0,085% 0,1169% 1
Ø40 mm PE100 PN 10 Boru Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) 0,069% 0,1182% 1
Ø75 mm PE100 PN 10 Boru Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) 0,0349% 0,0598% 1
Ø75 mm PE100 PN 10 Boru ile İçmesuyu Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) 0,544% 0,9325% 1
Ø100 mm Paslanmaz Çelik Boru Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) 0,1533% 0,2628% 1
Ø125 mm Paslanmaz Çelik Boru Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) 0,2771% 0,4751% 1
Ø300 mm Çaplı, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Muflu Beton Boru ile Şevli Kazı Yapılarak Tesis İçi Hat Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) 0,3898% 0,6683% 1
Çim ve Çiçek Ekimi (Çim tohumu bedeli dahil, Çiçek bedeli hariç) 0,1224% 0,1683% 1
İşletme Personeli Eğitimi 0,109% 0,1498% 1
İşletme Talimatnamesi Hazırlanması 0,1505% 0,2069% 1
Tesisin 12 Aylık İşletilmesi ve Bakımı (Enerji Bedeli Hariç) 1,3075% 1,7978% 1
Atıksu Paket Arıtma Tesisi (200 m3/gün kapasiteli) Mekanik, Enstrüman, Elektrik İşleri Temini ve Montajı 17,7362% 27,1955% 1
T101 Giriş By-pass Yapısı Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı 0,4823% 0,7395% 1
T102 Ön Çöktürme Havuzu Yapısı Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı 1,6297% 2,4989% 1
T103 Dengeleme Havuzu Yapısı Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı 0,9539% 1,4626% 1
Basınç Kırıcı Vana Odası Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı 0,3944% 0,6048% 1
Enerji Nakil Hattı 13,1726% 20,198% 1
Güç Trafosu 0,3199% 0,4906% 1
Dizel-Jeneratör Grubu 1,1088% 1,7001% 1
Paket Atıksu Arıtma Tesisi Elektrik İşleri (TRAG-AG Dağıtım Jeneratör Transfer Panosu, Kompanzasyon Panosu, Güç, Kumanda ve Sinyal Kabloları, Topraklama Tesisatı, Kablolama Tesisatı, CCTV Sistemi, Saha Aydınlatma, Paratoner Tesisatı, Enstrümantasyon) 3,4972% 5,3624% 1
Gaz Algılama ve Güvenlik Sistemi 1,241% 1,9028% 1
Sürekli Enerji Kullanımı Bağlantı (Abonelik+Güvence) Bedeli 0,0412% 0,0632% 1
İşletme Enerji Tüketim Bedeli (Geçici kabul talep bildirim tarihinden geçici kabul gününe kadar harcanan bedel) 0,6714% 1,0295% 1
12 Aylık İşletme Enerji Tüketim Bedeli 8,057% 12,354% 1Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:Var/Yok Durumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 3 )
Aşağıda belirlenen kriterin "Var" seçilmesi halinde mi, "Yok" seçilmesi halinde mi puan alınacağı belirlenmiş olup; istekli tarafından belirlenen kritere ilişkin "Var" veya "Yok" seçimlerinden biri yapılabilecek ve seçimin puan alınacağı belirtilen seçimle örtüşmesi durumunda istekliye belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı:Teknik Değer Nitelik Puanı (Fiyat Dışı Unsur Puanı-2/FDUP-2) Not: Fiyat dışı unsur ayrıntıları teknik şartname dokümanları arasında yer almaktadır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Nispi Değeri:Var olanlara puan uygulanacak

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı
Unsur Puanı
Teknik Değer Nitelik Puanı (Fiyat Dışı Unsur Puanı-2/FDUP-2) Not: Fiyat dışı unsur ayrıntıları teknik şartname dokümanları arasında yer almaktadır. 3

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Not: 28 Mart 2013 tarih ve 28601 sayılı Resmi Gazete yayımlandığı üzere; İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünce ihale edilecek; kanalizasyon, içmesuyu, içmesuyu arıtma tesisi, atıksu arıtma tesisi, deniz deşarjı, katı atık tesisi yapım işleri ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir. Not: Fiyat dışı unsur ayrıntıları teknik şartname dokümanları arasında yer almaktadır.