İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Siirt Üniversitesi Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı
İşin Adı Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi Hizmet Binaları İçin Kesintisiz Güç Kaynağı(ups) Alımı, Mevcut Ups ’ler İçin Akü Ve Ek Parçaları Değişimi İle İzleme Ve Raporlama Sistemi Yapım İşi
İlan Tarihi 17.05.2022
İhale K.No 2022/466597
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 1.06.2022 14:30:00
Son Teklif Tarihi 1.06.2022
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/466597

1-İdarenin
a) Adı : YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SİİRT ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : Siirt Üniversitesi /Rektörlük Binası -A Blok -Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı/ Batman Yolu 10.km Kezer Yerleşkesi SİİRT MERKEZ/SİİRT
c) Telefon ve faks numarası : 4842121111 - 4842231998
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : SİİRT ÜNİVERSİTESİ KEZER YERLEŞKESİ HİZMET BİNALARI İÇİN KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) ALIMI, MEVCUT UPS 'LER İÇİN AKÜ VE EK PARÇALARI DEĞİŞİMİ İLE İZLEME VE RAPORLAMA SİSTEMİ YAPIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Mühendislik Fakültesi A,B,C bloklarına yeni alınacak 3(üç) adet KGK, mevcut olan KGK ler (EK-1) için gerekli olan kuru tip aküler ve ek malzemelerinin nakliye, demontaj, montaj, devreye alma, kalibrasyon ayarlarının yapılması, akü ve ek malzemelerinin depozitolu şekilde alınması ile toplamda 17(onyedi) adet KGK nın (EK-2) periyodik bakım dâhil olup kablolama, izleme ve raporlama sistemi kurulması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 01.06.2022 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi Rektörlük Binası A Blok Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İhale Toplantı salonu

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde belirtilen DIV Grubu (1 KV Altı Elektrik Tesisat Ve Kesintisiz Güç Kaynağı Tesisat İşleri) İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde belirtilen DIV Grubu (1 KV Altı Elektrik Tesisat Ve Kesintisiz Güç Kaynağı Tesisat İşleri) İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Elektrik Mühendisi veya Elektrik-Elektronik Mühendisi 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Paylaş