İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Aralık İlçesi Ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği - Köydes
İşin Adı Nuh Un Bahçesi Projesi Yapım İşi
İlan Tarihi 17.05.2022
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 26.05.2022 14:00:00
Son Teklif Tarihi 26.05.2022
Düzeltilen Maddeler
Detay
ARALIK İLÇESİ VE KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
Nuh’un Bahçesi Projesi Yapım İşi İhalesi 

1- Birliğin (İdarenin)                      

a) Adı ve Adresi

: Aralık Hükümet Konağı Kat: 4 Aralık/IĞDIR  

b) Telefon ve faks numarası

:(0476) 411 26 60

c) Elektronik posta adresi (varsa)

:sevilaykarakus@hotmail.com

2-İhale konusu işin

a)Adı

b) İşin Niteliği, türü ve miktarı       

Nuh’un Bahçesi Projesi Yapım İşi İhalesi

: (1) Adet Yapım İşi

c)Yapım yeri

: Aralık İlçesi Karşıyaka Mahallesi Rüzgâr Erozyonu Önleme Merkezi Bahçesi

ç)İşe başlama tarihi

d)İşin Süresi                                                        

: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) takvim günü içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

:İşe başlama tarihinden itibaren (60) Takvim günüdür.

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer

: Kaymakamlık Toplantı Salonu (Hükümet Konağı 4. Katı) ARALIK IĞDIR

b) Tarihi ve saati

: 26.05.2022 - 14:00


4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler.

4.1.1)Tebligat için adres beyanı; ayrıca varsa irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi

4.1.2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.2.1)Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2.2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, faaliyet belgesi, firma durum belgesi, ihale durum belgesi, iflas konkordato belgesi)

4.1.3)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

4.1.3.1)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4)Şekli ve İçeriği idari şartnamede belirtilen teklif mektubu.

4.1.4.1)İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

4.1.4.2)Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

4.1.4.3)Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

4.1.5)Şekli ve İçeriği idari şartnamede belirtilen geçici teminat.

4.1.5.1)İstekliler teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

4.1.5.2)Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 (otuz) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

4.1.5.3) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların T.C. Ziraat Bankası Aralık Şubesindeki  11753577-5015 nolu hesabına ve Kesin Teminat, Birliğimizin T.C. Ziraat Bankası Aralık Şubesindeki  11753577-5001 nolu  hesaba yatırıldığını gösteren makbuzlar.

4.1.6)Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.7)İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7.1İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.7.2 İhale dokümanı Aralık İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı (Aralık İlçe Özel İdare Hizmet Binası) adresinde görülebilir ve 1.000,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4.1.8)İdari Şartnamenin 9’uncu maddesinin; (c), (ç), (d), (e), (f), (g),(9.2), (9.3) ve (9.4) belirtilen ihaleye katılmayacaklar arasından hiçbirini bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.9) İdari Şartnamenin 9’uncu maddesinin; (a) bendinde belirtilen durumda olunmadığına ilişkin adli sicil belgesi (ortakları, yönetimde yer alanlar, mesul müdürü, yetki verilen diğer temsilciler dahil, adli sicil kayıt belgesi)

4.1.10)İdari Şartnamenin 10’uncu maddesinin (a), (b), (e), (f), (g), (h), (ı), (i) ve (j) bentlerinde ve İdari şartnamenin 11’nci Maddesinde belirtilen (a), (b), (c),(d) ve (e) bentlerinde belirtilen iş ve işlemlerde bulunmayacağına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.11)İdari Şartnamenin 10. Maddesinin (c) ve (d) bentlerinde belirtilen,

1/2

4.1.12)İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş Sosyal Güvenlik prim borcu olmadığına dair belge, (Son bir ay içinde düzenlenmiş)

4.1.13) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge, (Son bir ay içinde düzenlenmiş)

4.1.14)Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

3.1.14.1)İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.1.14.2)İş ortaklığının her bir ortağı tarafından idari şartnamenin 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.1.15)Varsa, alt yükleniciye ilişkin “Alt Taşeron Taahhütnamesi” (İdari Şartnamenin 19. Maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınacaktır.)

4.1.15.1)Alt yüklenici çalıştırılacağı durumlarda, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi.

4.1.16)İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmeyecektir.

4.1.17)İhaleye Sadece Yerli İstekliler Katılabilecektir.

4.1.18)Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına verilecektir. Posta ile veya İadeli Taahhütlü olarak teklif verilmez. Bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Diğer Hususlar

4.1.19) İstekliler İşverenden satın aldıkları ihale dokümanlarından basılı olanların tamamını kaşeleyerek imzalayacak ve teklif dosyalarının ekinde teslim edeceklerdir.

4.1.20)Birlik Encümeni ihale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde ve ihale esnasında bütün teklifleri reddetmede serbesttir.

4.1.21)İhale tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde Iğdır Merkez ve 3 İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlikleri tarafından yapılan ihalelerde yanıltıcı bilgi ve / veya sahte belge verdiği tespit edilenler ile yapmış olduğu işlerle ilgili olarak yer teslimine yanaşmayan, işin bütününü tek alt yükleniciye yaptırmış olan veya onaya tabi işlerde izinsiz alt yüklenici çalıştıran, sözleşmenin izinsiz devrini yapan, izinsiz temlik yapan, süresi bitmiş teminat mektubunun süresini uzatmayan, mücbir sebepler dışında iş programını ciddi boyutta aksatan ve sözleşmeye aykırı davranışlarda bulunduğu tespit edilen isteklilerin teminatı idareye gelir kaydedilir.

4.1.22) Teklif zarflarının sunuluş şekli Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale yönetmeliği ve idari şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlanmalıdır. Aksi takdirde esas ve usullere uygun hazırlanmayan teklif zarfları açılmadan istekli ihaleden elenir.                                  

İlanen Duyurulur.

Yeterlilik