İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Dsi 22. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Giresun-alucra Barajı İkmali
İlan Tarihi 18.05.2022
İhale K.No 2022/476591
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 8.06.2022 10:00:00
Son Teklif Tarihi 8.06.2022
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/476591

1-İdarenin
a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-22.BÖLGE TRABZON DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : DSI 22.Bölge Müdürlügü 61220 Yalıncak Ortahisar/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası : 4623341105 - 4623341110
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Giresun-Alucra Barajı İkmali
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Talvegden yüksekliği 41,00 m, temelden yüksekliği 44,00 m, kret uzunluğu 145,00 m, merkezi kil çekirdekli kaya dolgu tipinde baraj inşaatı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Giresun İli, Alucra sınırları içerisinde olup, Karabörk Deresi üzerinde.
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 600 (AltıYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 08.06.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

19.06.2018 Tarih ve 30453/m Sayılı Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliğinin eki olan yapım işlerinde benzer iş grupları listesinde yer alan (A) VIII. Grup: Barajlar   benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
AÇIKTA KAZI YAPILMASI 0,617% 1,234% 1
YOLLARDA KAZI YAPILMASI, DOLGU ve/veya DEPOYA KONULMASI 0,26% 0,519% 1
OCAK SAHALARINDA GEÇİRİMSİZ DOLGU MALZEMESİNİN KAZILMASI ve GÖLET DOLGUSUNA KONULMASI(KİL) 0,282% 0,565% 1
OCAKTAN/ARİYET SAHASINDAN TEMİN EDİLEN KAYA MALZEMESİ İLE DOLGU YAPILMASI (KAYA) 0,875% 1,751% 2
FİLTRE MALZEMESİ İLE DOLGU YAPILMASI 0,458% 0,917% 2
HER TÜRLÜ ÖLÇÜM, HARİTA, APLİKASYON, UYGULAMA, DETAY PROJELERİ YAPIMI 0,045% 0,091% 1
KRET İÇİN BABA İMALATI ve YERİNE KONULMASI 0,06% 0,12% 1
AÇIKTA HER SINIFTA BETON YAPILMASI 0,91% 1,821% 2
HER SINIFTA BETONARME BETONU YAPILMASI 1,738% 3,476% 3
HER ÇAPTA NERVÜRLÜ BETONARME DONATISININ TEMİNİ, HAZIRLANMASI, YERİNE KONULMASI ve NAKLİ 1,144% 2,287% 2
DEMİR KAPI, KEPENK, MERDİVEN, KORKULUKLAR VE BENZERİ BASİT DEMİR İŞLERİ 0,063% 0,126% 1
MUHTELİF ÇAPTA HER TÜRLÜ PVC ESASLI BORU TEMİN ve YERİNE MONTAJININ YAPILMASI 0,011% 0,023% 1
KAZI VE DOLGU MALZEMESİ NAKLİ 1,334% 2,668% 2
BENTONİT BEDELİ ve NAKLİ 0,42% 0,839% 1
SATHİ KAPLAMA YAPILMASI 1,16% 2,321% 2
PVC SU TUTUCULARIN TEMİNİ ve YERİNE YERLEŞTİRİLMESİ 0,006% 0,011% 1
TAŞ TAHKİMAT YAPILMASI 0,032% 0,064% 1
ALT TEMEL ve TEMEL MALZEMESİ HAZIRLANMASI VE YERİNE KONULMASI 0,171% 0,342% 1
ÇİMENTO BEDELİ ve NAKLİ 6,748% 13,496% 4
PATLAYICI MALZEME KULLANMADAN DEMİRLİ veya DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI 0,02% 0,041% 1
HER TÜRLÜ ZEMİNDE SLURRY TRENCH (GEÇİRİMSİZLİK PERDESİ ) YAPILMASI 29,244% 58,487% 5
Ø 60 CM ÇAPINDA DERİN ZEMİN KARIŞTIRMA (DEEP SOİL MİXİNG) UYGULAMASI İLE KOLON YAPILMASI 10,465% 20,931% 4
ENJEKSİYON DELİĞİ AÇILMASI 0,877% 1,754% 3
ENJEKSİYON YAPILMASI 0,093% 0,185% 1
OCAK/ARİYET TAŞI İLE KARGİR İMALAT YAPILMASI 1,41% 2,82% 3
OTOKORKULUK YAPILMASI 1,395% 2,791% 2
VANA ODASI ENERJİ TEMİNİ ve İÇ TESİSATI YAPIM İŞİ 0,16% 0,32% 1

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

16 Temmuz 2015 Tarihli ve 29418 Sayılı Resmî Gazete ile; Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.