İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Özel Kalem (rektörlük) Yükseköğretim Kurumları Akdeniz Üniversitesi
İşin Adı Akdeniz Üniversitesi Kök Hücre Uygulama Ve Araştırma Merkezi Binası İkmal İnşaatı Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi
İlan Tarihi 18.05.2022
İhale K.No 2022/447155
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 30.05.2022 14:00:00
Son Teklif Tarihi 30.05.2022
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2022/447155
İşin Adı : Akdeniz Üniversitesi Kök Hücre Uygulama Ve Araştırma Merkezi Binası İkmal İnşaatı Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Belli İstekliler Arasında İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Dumlupınar Bulvarı Merkez Kampus 07058 Konyaaltı/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2422274462 - 2423101605
c) Elektronik posta adresi : yapiisleri@akdeniz.edu.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: http://www.akdeniz.edu.tr/
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı, Uygulama Projeleri Hazırlanması İşi
b) Yapılacağı Yer : Akdeniz Üniversitesi Merkez Kampus Konyaaltı/ANTALYA
c) Süresi : 90
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 7. Kat Dumlupınar Bulvarı Merkez Kampus 07058 Konyaaltı/ANTALYA
b) Tarihi ve saati : 30.05.2022 - 14:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Adayların aşağıda sayılan belgeleri, ön yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mülga : RG: 25/1/2017-29959

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeler;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, başvuru mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; adayların yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına ilişkin gerekli belgeler sunulur,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

ç) Bu şartnamenin 7.4 ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci, mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

f) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1.İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Adayın yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. Aday tarafından 500.000 TRY (Türk Lirası) 'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

4.4.1. İçerisinde Biyogüvenlik sınıfı 3 ve/veya GMP sınıfı standartlarında laboratuvarların yer aldığı, 18 Ocak 2022 tarih ve 31754 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ"de yer alan Kamu ve Özel Kurumlarda 5.sınıf B grup yapılar içinde yer alan bilimsel araştırma merkezleri, arge binaları, ilaç fabrikalarına ait tam uygulama projeleri yapmış olmak (mimari, mekanik, statik, elektrik, peyzaj, altyapı disiplinlerinin tümü)

4.5.İhaleye yerli istekliler katılabilecektir.

4.6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

4.7. Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

4.7.1. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanının satın almaları zorunludur. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve/veya 500,00 TL (BeşyüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

4.7.2. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500,00 TL (BeşyüzTürkLirası) karşılığı Akdeniz Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ziraat Bankası TR83 0001 0012 3640 5079 305001 IBAN nolu hesaba yatırılarak Akd.Üniv.Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 7.Kat Dumlupınar Bulvarı Merkez Kampüs 07058 Konyaaltı/ANTALYA adresinden satın alınabilir.

4.8. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Akd.Üniv.Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 7.Kat Dumlupınar Bulvarı Merkez Kampüs 07058 Konyaaltı/ANTALYA adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

4.9. İş Ortaklığı ve Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.