İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İsbak İstanbul Bilişim Ve Akıllı Kent Teknolojileri A.ş.
İşin Adı Ulaşım Sistemleri Kontrol Yönetim Ve Denetim Merkezlerinin İşletilmesi
İlan Tarihi 18.05.2022
İhale K.No 2022/485128
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 26.05.2022 13:30:00
Son Teklif Tarihi 26.05.2022
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2022/485128
İşin Adı : Ulaşım Sistemleri Kontrol Yönetim Ve Denetim Merkezlerinin İşletilmesi
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : SEYRANTEPE MAH. CENDERE CADDESİ NO:56 34418 KAĞITHANE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2123019000 - 2122942906
c) Elektronik posta adresi : isbak@hs03.kep.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.isbak.com.tr
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalemden Oluşan Ulaşım Sistemleri Kontrol Yönetim ve Denetim Merkezlerinin İşletilmesi İşi
b) Yapılacağı Yer : İdarenin Belirleyeceği Yer/Yerler
c) Süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 3 (üç) aydır.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : İSBAK - SEYRANTEPE MAH. CENDERE CADDESİ NO:56 KAĞITHANE/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 26.05.2022 - 13:30

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

Yeterlik Değerlendirmesinin:

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

c) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dâhil): 250 TRY+KDV (İkiyüzelli Türk Lirası)

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mülga : RG: 25/1/2017-29959

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır. EKAP'a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve teklif cetveli,

ç)Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

h) İhale dokümanı satış bedelinin ödendiğine dair dekont

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 26.09.2022 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

İhalenin kayıt numarası ve işin adı ile birlikte doküman bedeli ve/veya geçici teminat bedeli yatırmak için hesap bilgileri:

İSBAK İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş, Ziraat Bankası, Şişli/İstanbul Kurumsal Şubesi, IBAN No: TR590001002247018153425026