İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tck- Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Karayolları 5 (mersin) Bölge Müdürlüğü Trafik Güvenliği Başmühendisliği Bünyesinde Muhtelif Kavşaklarda Bulunan Eski Sinyalizasyon Sistemlerinde Yenileme, Bakım Ve Muhtelif Kavşaklarda Sinyalizasyon Sistemi Yapılması Yapım İşi
İlan Tarihi 20.05.2022
İhale K.No 2022/461088
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 13.06.2022 10:00:00
Son Teklif Tarihi 13.06.2022
Düzeltilen Maddeler İhale İlanının 5. Maddesinde yer alan “ İŞ GRUBU 2 ve İŞ GRUBU 4’ ü oluşturan iş kalemleri aşağıda belirtildiği gibi değiştirilmiştir. Grup Adı : İŞ GRUBU 2 Kısım Adı : muhtelif kavşaklarda bulunan eski sinyalizasyon sistemlerinde yenileme, bakım ve muhtelif kavşaklarda sinyalizasyon sistemi yapılması yapım işi Gruba ait kalemler İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı Trafik Sinyal Denetleyicinin (Kavşak Kontrol Cihazı) Mevcut merkezi sistemine bağlanması (Gerekli donanım ve yazılım dahil) (Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş illerinde Mosaş, İsbak, Maestro merkezi sistemler mevcuttur) 1,79% 2,98% 1,17 GPS Sekronize Flaş Sinyal Lambası Yol Altından Kablo Geçirilmesi (KGM/60.122/A-2) Grup Adı : İŞ GRUBU 4 Kısım Adı : muhtelif kavşaklarda bulunan eski sinyalizasyon sistemlerinde yenileme, bakım ve muhtelif kavşaklarda sinyalizasyon sistemi yapılması yapım işi Gruba ait kalemler İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı Ø 200 LED’ li Taşıt Sinyal Lambası (200 mm. Çaplı Ledli Oto Sinyal Verici Grubu) (5 mm’lik çok LED’li) 1,78% 2,97% 1,17 Ø 300 LED’ li Kırmızı/Sarı Flaş Sinyal Lambası (300 mm. Çaplı Ledli Sinyal Verici) (5 mm’lik çok LED’li) Yaya Butonu Standart Sinyal Verici Direğin Yerinden Sökülmesi Baş Üstü Sinyal Verici Direğin Yerinden Sökülmesi 200 mm. Çaplı Sinyal Verici ile 300 mm Çaplı Sinyal Vericinin Standart Direğine Montajı 300 mm Çaplı Sinyal Vericinin Başüstü Direğine Montajı 300 mm Çaplı Sinyal Verici Grubun Baş Üstü Direğine Montajı Yol Altından Kablo Geçirilmesi (KGM/60.122/A-1) 2X6 NYY Kablo (Montaj Dahil) 2X16 NYY Kablo (Montaj Dahil) ’’ şeklinde değiştirilmiştir. İhale Dokümanını İndir
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/461088

1-İdarenin
a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Karayollari 5.Bölge Müdürlügü G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN
c) Telefon ve faks numarası : 3242413000 - 3242414383
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Karayolları 5 (Mersin) Bölge Müdürlüğü Trafik Güvenliği Başmühendisliği bünyesinde muhtelif kavşaklarda bulunan eski sinyalizasyon sistemlerinde yenileme, bakım ve muhtelif kavşaklarda sinyalizasyon sistemi yapılması yapım işi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Muhtelih Kavşaklarda Sinyalizasyon sistemi yenilemesi, bakımı ve 15 Ad. Sinyalizasyon sistemi yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karayolları 5 (Mersin) Bölge Müdürlüğü Trafik Güvenliği Başmühendisliği bünyesinde muhtelif kavşaklar
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 270 (İkiYüzYetmiş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.06.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları 5.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu / MERSİN


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

İhale Konusu iş 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşleri Benzer İş Gurupları Tebliğinde yer alan "E / 1 Grubu işler" benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Elektrik veya Elektronik Mühendisliği5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
Sinyalizasyon Sistemlerinin Kontrollerinin ve Arızaların yapılması. 13,6% 22,67% 8,99
Trafik Sinyal Denetleyici (Kavşak Kontrol Cihazı) (32 Gruplu, GPS Modül, Endüstriyel tip 3G GSM modem ve Dedektör kartları dahil) 12,18% 20,3% 8,06
Ø 300 LED' li Taşıt Sinyal Lambası (300 mm. Çaplı Ledli Oto Sinyal Verici Grubu) (5 mm'lik çok LED'li) 17,69% 29,48% 11,64
Ø 200 LED' li Yaya Sinyal Lambası (200 mm. Çaplı Ledli Yaya Sinyal Verici Grubu) (5 mm'lik çok LED'li) 6,92% 11,54% 4,62
Ø 300 LED' li Solarlı LED'li Flaş Sinyal Lambası 2,62% 4,37% 1,81
Standart Sinyal Direği Yapılması ve Sıcak daldırma yöntemiyle galvanizlenmesi 2,74% 4,55% 1,88
Başüstü Sinyal Direği Yapılması ve Sıcak daldırma yöntemiyle galvanizlenmesi 4,54% 7,57% 3,07
200 mm Çaplı Sinyal Verici Grubu ile 300 mm Çaplı Sinyal Verici Gruplarının Standart Direğine Montajı 1,9% 3,16% 1,34
14X1,5 NYY Kablo (Montaj Dahil) 3,6% 6% 2,46
10X1,5 NYY Kablo (Montaj Dahil) 2,12% 3,53% 1,48Grup Adı : İŞ GRUBU 1
Kısım Adı : muhtelif kavşaklarda bulunan eski sinyalizasyon sistemlerinde yenileme, bakım ve muhtelif kavşaklarda sinyalizasyon sistemi yapılması yapım işi
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
Sinyal Verici Grubu Veya Sinyal Vericinin Standart Veya Baş Üstü Direğinden Sökülmesi
Kavşak Kontrol Cihazlarının Yerine Konulması (Temel dahil)
Orta Refuj ve Kaldırım Altından Kablo geçirilmesi

1,75% 2,92% 1,15Grup Adı : İŞ GRUBU 2
Kısım Adı : muhtelif kavşaklarda bulunan eski sinyalizasyon sistemlerinde yenileme, bakım ve muhtelif kavşaklarda sinyalizasyon sistemi yapılması yapım işi
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
Trafik Sinyal Denetleyicinin (Kavşak Kontrol Cihazı) Mevcut merkezi sistemine bağlanması (Gerekli donanım ve yazılım dahil) (Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş illerinde Mosaş, İsbak, Maestro merkezi sistemler mevcuttur)
GPS Sekronize Flaş Sinyal Lambası
Yol Altından Kablo Geçirilmesi

1,79% 2,98% 1,17Grup Adı : İŞ GRUBU 3
Kısım Adı : muhtelif kavşaklarda bulunan eski sinyalizasyon sistemlerinde yenileme, bakım ve muhtelif kavşaklarda sinyalizasyon sistemi yapılması yapım işi
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
Manyetik Döngü Dedektör (Loop sensör) yapılması
Standart Sinyal Verici Direğin (Temel Dahil) Yerine Konulması
Başüstü Sinyal Verici Direğin (Temel Dahil) Yerine Konulması

1,77% 2,96% 1,16Grup Adı : İŞ GRUBU 4
Kısım Adı : muhtelif kavşaklarda bulunan eski sinyalizasyon sistemlerinde yenileme, bakım ve muhtelif kavşaklarda sinyalizasyon sistemi yapılması yapım işi
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
Ø 200 LED' li Taşıt Sinyal Lambası (200 mm. Çaplı Ledli Oto Sinyal Verici Grubu) (5 mm'lik çok LED'li)
Ø 300 LED' li Kırmızı/Sarı Flaş Sinyal Lambası (300 mm. Çaplı Ledli Sinyal Verici) (5 mm'lik çok LED'li)
Yaya Butonu
Standart Sinyal Verici Direğin Yerinden Sökülmesi
Baş Üstü Sinyal Verici Direğin Yerinden Sökülmesi
200 mm. Çaplı Sinyal Verici ile 300 mm Çaplı Sinyal Vericinin Standart Direğine Montajı
300 mm Çaplı Sinyal Vericinin Başüstü Direğine Montajı
300 mm Çaplı Sinyal Verici Grubun Baş Üstü Direğine Montajı
Yol Altından Kablo Geçirilmesi
2X6 NYY Kablo (Montaj Dahil)
2X16 NYY Kablo (Montaj Dahil)

1,78% 2,97% 1,17

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir. Resmi Gazete Tarih: 04.12.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29552