İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Gençlik Ve Spor Bakanlığı Yatırım Ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
İşin Adı 2 Paket Spor Tesisleri (mersin Toroslar Spor Salonu, Adana Yüreğir Gençlik Merkezi, Hatay Yayladağı Gençlik Merkezi, Kilis Elbeyli Gençlik Merkezi) Yapım İşi
İlan Tarihi 20.05.2022
İhale K.No 2022/421579
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 30.05.2022 11:00:00
Son Teklif Tarihi 30.05.2022
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2022/421579
İşin Adı : 2 Paket Spor Tesisleri (Mersin Toroslar Spor Salonu, Adana Yüreğir Gençlik Merkezi, Hatay Yayladağı Gençlik Merkezi, Kilis Elbeyli Gençlik Merkezi) Yapım İşi
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Dünya Bankası
1 - İdarenin
a) Adresi : Nasuh AKAR Mah. Süleyman Hacı Abdullahoğlu Cad. 1404.Sok. No:4 Balgat - (Hitit Vergi Dairesi - Vergi No: 393 09 44 018) 06030
b) Telefon ve faks numarası : 3125517266 - 3125516990
c) Elektronik posta adresi : yatirimisletmelergm@gsb.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Betonarme-1
b) Yapılacağı Yer : Adana, Mersin, Hatay, Kilis
c) İşe başlama tarihi : *
ç) İşin süresi : 365 takvim günüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Nasuh AKAR Mah. Süleyman Hacı Abdullahoğlu Cad. 1404.Sok. No:4 Balgat 06030 ÇANKAYA / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 30.05.2022 - 11:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

                                            İHALEYE DAVET (İD)

 T.C.Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel MüdürlüğüAB FRIT II Fonu Bünyesinde KfW Yürütücülüğünde Korunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Gençlik ve Spor Altyapısı ve Aktiviteleriyle Güçlendirilmesi Projesi   (FRIT-KFW-CW-02 )

1. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Alman Kalkınma Bankası (KfW) (bundan böyle "KfW" ya da "Banka" olarak anılacaktır) aracılığı ve yönetimi altında Avrupa Birliğinden, Korunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Gençlik ve Spor Altyapısı ve Aktiviteleriyle Güçlendirilmesi Projesi’nin giderlerine yönelik olarak AB'nin Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında bir hibe almıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığı bahsi geçen hibenin bir kısmını Mersin, Adana, Hatay, Kilis illerinde 4 tesis yapım işinin bir paket altında gerçekleştirileceği sözleşme kapsamındaki harcamalar kullanma arzusundadır.
 2. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, firmaları, aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki Gençlik ve Spor Tesislerinin anahtar teslimi götürü bedel inşaatı işleri için KfW’nın Satınalma Düzenlemeleri Kılavuzu‘nda tarif edilen esas ve usuller doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Procurement ) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.
3. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İstisnalar” başlıklı 3 üncü maddesi (c ) bendi; “Uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir.” hükmüne amirdir.

İnşaat Sözleşme Paketi – (FRIT-KFW-CW-02 )

2. Paket Spor Tesisleri (Mersin Toroslar Spor Salonu, Adana Yüreğir Gençlik Merkezi, Hatay Yayladağı Gençlik Merkezi, Kilis Elbeyli Gençlik Merkezi) illerinde 4 adet tesis ve eklentilerinin anahtar teslimi götürü bedel inşaatı işi tek bir sözleşme paketi altında gerçekleştirilecektir.

S.no İl İlçesi Yapı Sınıfı Ada-Parsel
1 Mersin Toroslar Spor salonu 2789-6
2 Adana Yüreğir Gençlik Merkezi 11855-15
3 Kilis Elbeyli Gençlik Merkezi 1521 Parsel
4 Hatay  Yayladağı Gençlik Merkezi 137/9

4. İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir.

I. İlan tarihinden itibaren geriye doğru son 3 (üç) yıla ait cirosunun, Yİ-ÜFE endeksleri kullanılmak sureti ile 2022 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 80.000.000,00.-TL veya eşdeğeri olması gerekmektedir.
II. Teklif Sahibinin son beş yıllık dönemde geçici kabul işlemleri tamamlanmış, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında, kamu veya özel sektöre hitaben, ana yüklenici, ortak girişim ortağı veya alt yüklenici olarak gerçekleştirdiği, işin yapıldığı Kurum ve Kuruluştan alınan İş Bitirme belgeleri (geçici veya kesin kabul belgeleri) ile (yurt içindeki gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere hitaben gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylanmış olmak zorundadır) ile veya EKAP sisteminden indirilen belgelerle tevsik edilmek koşuluyla, bu ihaleye konu inşaat işleriyle benzer mahiyette ve karmaşıklıkta olacak şekilde tek bir sözleşme kapsamında en az 15.000 m2  (okul,  eğitim tesisi, spor tesisleri veya benzeri temelden çatıya kadar tamamlanan üst yapı inşaatı işini/işlerini şartnameye uygun olarak ve başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır.
III. Teklif sahibinin mevcut minimum nakit kredi limiti/olanaklarının miktarının 17.000.000,00.-TL veya eşdeğeri olması,
IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde, ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet Belgelerinde istenen diğer belgelerin sunulması ve şartların sağlanması gerekmektedir. Ancak, bir ortak girişimin ihale yeterliliğini elde edebilmesi için, Bölüm VII. Teklif Bilgileri Madde 4.5 (a), (b) ve (e) paragraflarındaki asgari kriterleri ortakların herhangi birinin ayrı ayrı veya ortakların müştereken sağlaması; Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin her birinin en az %50’sini karşılaması gerekmektedir. Her halükarda ortakların bir arada tüm kriterleri toplamda %100 yerine getirmiş olmaları gerekmektedir. Bu şartın karşılanamaması, ortak girişimin teklifinin reddedilmesi ile sonuçlanacaktır. Teklif Bilgilerinde aksi belirtilmediği sürece, altyüklenicilerin kaynak ve deneyimleri, İsteklinin yeterlilik kriterlerine uygunluğunun tespitinde göz önüne alınmayacaktır. 
V. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Avrupa Birliği'nden Türkiye'deki Mülteciler İçin AB Mali Yardım Programı (FRIT II) kapsamında Korunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Gençlik ve Spor Altyapısı İle Güçlendirilmesi Projesi’nin giderlerine yönelik olarak almış olduğu hibe” kapsamında bundan önce çıkılan ihalelerde, teklif veren isteklinin münferiden veya ortak girişim olarak hareket ettiği hallerde iş ortaklarından birinin işbu ihale tarihi itibarı ile kazandığı bir ihale ve imzalamış olduğu devam eden sözleşme varsa; söz konusu firmanın veya içinde bulunduğu özel ortaklığın bu iş için yeterli bulunabilmesi için, bu işin ihale dokümanlarında yer alan Bölüm VII. Teklif Bilgileri Madde 4.5 (a), 4.5 (b) ve 4.5 (e) kapsamında daha önce ihalesini/ihalelerini kazandığı gençlik ve spor tesisleri için istenen yeterlilik koşullarına ilaveten bu ihaledeki Bölüm VII. Teklif Bilgileri Madde 4.5 (a), 4.5 (b) ve 4.5 (e) kapsamındaki asgari şartlarının kümülatif toplamını karşılamış olması gerekir. (örn. bu teklif verme prosedürü için nitelikli kabul edilen ve daha önce bir veya daha fazla  sözleşme imzalamış olan bir şirketin Madde 4.5(a) uyarınca. Madde 4.5(a) ciro gereği 120.000.000,00 TL ve bu işin ciro gereği de 80.000.000,00 TL olduğu için bunların toplamı olan 200.000.000,00 TL ciro gereğini karşılaması gerekmekte olup Madde 4.5 (b) ve 4.5 (e) içinde aynı koşullar geçerli olacaktır)
VI. Sözleşme kapsamındaki işin tatminkâr bir şekilde tamamlanması için gerekli olabilecek adet ve tecrübede personel ile tüm ekipman ve donanım, ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır.
VII. İhaleye Ortak Girişim olarak başvurulması halinde Sorumlu (Pilot) ortak da dahil ortak sayısı üçü (3) geçmeyecek ve ortak girişim teklifleriyle birlikte ortak girişim beyannamesi ve ihale davetinde belirtilen diğer belgeler de verilecektir.

5. Teklif sahipleri, ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale şartnamesini Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00- 18:00 arasında sorabilirler ve ihale şartnamesini aşağıdaki Web adresinden (https://yigm.gsb.gov.tr/ ) bedelsiz olarak inceleyebilirler. İhaleye ilgi duyanlar, ihtiyaç duydukları ilave bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00- 18:00 arasında sorabilirler ve ihale şartnamesini aşağıdaki Web adresinden bedelsiz olarak inceleyebilirler. İlgilenenler teklif vermek istedikleri takdirde aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurabilecek ve ilgili ihale şartnamesini ve ihale dokümanlarını 5.000,00- TL karşılığı aynı adresten satın alabileceklerdir. İhale şartnamesi bedeli, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü adına ZİRAAT BANKASI – (1745) ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBE IBAN: TR80 0001 0017 4588 4145 7250 03 IBAN nolu hesabına yatırılacaktır. Başvuru ekine bir örneği web sitemizde bulunan dilekçe eklenecek ve ihale ile ilgili referans numarası FRIT-KFW-CW-02 olarak mutlaka belirtilecektir. Yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.
6. Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacaktır. İhale paketi için teklif dosyaları 3.000.000,00.-TL veya karşılığı aynı tutara gelecek şekilde farklı bir para birimi üzerinden düzenlenmiş geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese en geç 30/05/2022 Pazartesi günü saat (yerel saatle) 11:00’da kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklifler kabul edilmeyecektir.
7. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde, aşağıdaki adreste 30/05/2022 Pazartesi günü saat (yerel saatle) 11:00’da açılacaktır.
8. Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

Nasuh AKAR Mah. Süleyman Hacı Abdullahoğlu Cad. 1404.Sok. No:4 Balgat  06030       ÇANKAYA / ANKARA

Tel: +90 (312) 551 72 66  - Faks: +90 (312) 551 69 90 

E-posta: moysfritII@gsb.gov.tr -  Web: https://yigm.gsb.gov.tr/