İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İl Sağlık Müdürlüğü
İşin Adı 6 Kısım ( Klima, Asansör, Jeneratör, Kompanzasyon Panoları, Hidrofor, Aşı Odası-soğuk Oda) Periyodik Bakım Onarım Hizmet Alımı
İlan Tarihi 20.05.2022
İhale K.No 2022/433604
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 13.06.2022 10:30:00
Son Teklif Tarihi 13.06.2022
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2022/433604

1-İdarenin
a) Adresi : Hüsnü Karakaş Mahallesi 3506 Sokak No: 1 Kepez Devlet Hastanesi Yerleşkesi 07070 KEPEZ/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2423206000 - 2422285047
c) Elektronik Posta Adresi : antalyakhbsatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
6 KISIM ( KLİMA, ASANSÖR, JENERATÖR, KOMPANZASYON PANOLARI, HİDROFOR, AŞI ODASI-SOĞUK ODA) PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimler
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.07.2022, işin bitiş tarihi 30.06.2023


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu- Hüsnü Karakaş Mah. 3506. Sk. No:1 Kepez Devlet Hastanesi Yerleşkesi KEPEZ / ANTALYA
b) Tarihi ve saati : 13.06.2022 - 10:30

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
İstekliler teklif ettikleri kısımlar için aşağıda belirtilen belgeleri teklif zarfında sunacaklardır. 1. Kısım VRF Klima Grubu :TSE-HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi); 2. Kısım Asansör Grubu :Sanayi Sicil Belgesi, TSE-HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi) , Modül B+E veya Modül H Belgesi, ISO 9001 Kalite Belgesi, Marka Tescil Belgesi 3. Kısım Jeneratör Grubu :TSE-HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi); 4. Kısım Kompanzasyon Panoları Grubu : TSE-HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi); 5. Kısım Hidrafor Grubu : TSE-HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi); 6. Kısım Aşı Odası, Soğuk Oda Grubu : TSE-HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi).

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu ve/veya özel sektör için yapılan;

*1. Kısım VRF Klima Grubu için: Isıtma-Soğutma, Havalandırma ve iklemleme Tesisatı İşleri,

 *2. Kısım Asansör Grubu için: Asansör Elektro-Mekanik İşleri ,

*3. Kısım  Jeneratör Grubu için: Elektrik Tesisat , Kesintisiz Güç Kaynağı Tesitat ve Jenaratör Tesisat İşleri,

*4. Kısım Kompanzasyon Panoları Grubu için: Elektrik Şebeke, Kompanzasyon ve Tesis İşleri,

*5. Kısım Hidrafor Grubu için:Hidrafor ve Sıhhi Tesisat İşleri,

*6 Kısım  Aşı Odası, Soğuk Oda Grubu:Isıtma-Soğutma, Havalandırma ve İklemleme Tesisatı İşleri,

benzer iş olarak kabul edilecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Antalya İl Sağlık Müdürlüğü İhale Birimi - Hüsnü Karakaş Mah. 3506. Sk. No:1 Kepez Devlet Hastanesi Yerleşkesi KEPEZ / ANTALYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Sözleşme kapsamında alınacak kesin teminatın süresi 30 (otuz ) aydır.