İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
İşin Adı Buharkent (aydın) Kanalizasyon, Yağmursuyu, İçmesuyu Ve Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
İlan Tarihi 23.05.2022
İhale K.No 2022/449650
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 14.06.2022 14:00:00
Son Teklif Tarihi 14.06.2022
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2022/449650

1-İdarenin
a) Adresi : Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:9/21 (R Blok) 06560 - YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125087702 - 3125087799
c) Elektronik Posta Adresi : yatirimkoordinasyon@ilbank.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Kan., Y.suyu ve AAT: 28.490 m kan. ve y.suyu hattı, 620 adet mua. bacası, 800 ad par. bacası, 4.800 m par. bağ. hattı, 255 adet ızg., 1530 m ızg. bağ. hattı, Qort=2077 m3/gün Kap. Atıksu Arıtma Tesisi İçmesuyu : Ø90- Ø355mm Çap Aralığında PE-100 PN10-PN16 Borular ile ?L=46.402 m Terfi, Tah., Şeb. Ana Boru, Şeb. ve Bağ. Hattı Döş., 1 ad. 4 Gruplu Terfi Mer., 1 ad. V=2000m³, 2 ad. V=300m³ B.A.G.Servis Depoları, 3000 ad. Abone Bağ., Sanat Yapıları, Mekanik, Elektrik İşlerinin Yapılması.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Buharkent (Aydın)
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 750 (YediYüzElli) takvim günüdür.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:9/21 (R Blok) Toplantı Salonu Yenimahalle / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 14.06.2022 - 14:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

a) Yapım işlerinde iş deneyimi değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/III veya  A/IV veya A/XI grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

A/III grubu işler:
1)Petrol ve gaz boru hatları ve şebekeleri
2) Su isale hatları,

A/IV Grubu işler:
1) Kanalizasyon  şebekeleri,
2)Yağmur suyu şebekeleri,
3)İçme ve kullanma suyu şebekeleri
4) Mikrotünel işleri,

A/XI grubu işler,
1)Kanalizasyon Arıtma Tesisleri
2)Atıksu Arıtma Tesisleri
3)Su Arıtma Tesisleri
4)İçmesuyu Arıtma Tesisleri

b) İhale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi, ihale konusu işi de içeren bir iş deneyim belgesi de sunulabilir.

c)Birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, ihale konusu işe benzer nitelikteki işler değerlendirmeye alınır.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümü "İnşaat Mühendisliği" dir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TP:60 PUAN)

Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Kurum tarafından belirlenen yöntemle sınır değer hesaplanacak olup, sınır değer hesabına dahil edilen istekliler arasında sınır değerin üstündeki ilk teklif fiyat sahibi istekli 60 puan alacaktır. Sınır değerin üstündeki isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFsd x 60) / TF formülü ile, sınır değerin altındaki isteklilere ait teklif puanları; TP = (TF x 60) / TFsd formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;

TP: Teklif puanı,

TFsd: Sınır değer hesabına dahil edilen istekliler arasında sınır değerin üstündeki ilk teklif fiyatı sahibi istekli,

TF: İsteklinin teklif fiyatı, 

 ifade eder.

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KP:40 PUAN)

A.2.1 İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı (İKNP) (37 Puan):

İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik puanlaması 37 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik puanlaması konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

A.2.2. Her bir iş kalemi için verilen teklifin, toplam teklif bedeline oranı; o iş kalemi için verilen “Aralık” daki alt ve üst limitlere eşit veya alt ve üst limitler arasına girdiği zaman tabloda verilen puan alınacaktır.

SIRA NO İŞ KALEMİ /
İŞ GRUBU NO
MİNİMUM TEKLİF ORANI MAKSİMUM TEKLİF ORANI PUAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

Buharkent.AAT.01

Buharkent.AAT.02

Buharkent.AAT.03

Buharkent.AAT.04

Buharkent.AAT.05

Buharkent.AAT.06

Buharkent.AAT.07

Buharkent.AAT.08

Buharkent.AAT.09

Buharkent.AAT.10

Buharkent.AAT.11

Buharkent.AAT.12

Buharkent.AAT.13

Buharkent.AAT.14

Buharkent.AAT.15

Buharkent.AAT.16

Buharkent.AAT.17

Buharkent.AAT.18

Buharkent.AAT.19

Buharkent.AAT.20

Buharkent.AAT.21

Buharkent.AAT.22

Buharkent.AAT.23

Buharkent.AAT.24

Buharkent.AAT.25

Buharkent.AAT.26

Buharkent.AAT.27

Buharkent.AAT.28

Buharkent.AAT.29

Buharkent.AAT.30

Buharkent.AAT.31

Buharkent.AAT.32

Buharkent.AAT.33

Buharkent.AAT.34

Buharkent.AAT.35

Buharkent.AAT.36

Buharkent.AAT.37

Buharkent.AAT.38

Buharkent.AAT.39

Buharkent.AAT.40

Buharkent.AAT.41

Buharkent.AAT.42

Buharkent.AAT.43

Buharkent.AAT.44

Buharkent.AAT.45

Buharkent.AAT.46

Buharkent.AAT.47

Buharkent.AAT.48

Buharkent.AAT.49

Buharkent.AAT.50

Buharkent.AAT.51

Buharkent.AAT.52

Buharkent.AAT.53

Buharkent.AAT.54

Buharkent.AAT.55

Buharkent.AAT.56

Buharkent. Mek.01

Buharkent. Mek.02

Buharkent. Mek.03

Buharkent. Mek.04

Buharkent. Mek.05

Buharkent. Mek.06

Buharkent. Mek.07

Buharkent. Mek.08

Buharkent. Mek.09

Buharkent. Mek.10

Buharkent. Mek.11

Buharkent. Mek.12

Buharkent. Mek.13

Buharkent. Mek.14

Buharkent. Mek.15

Buharkent. Mek.16

Buharkent. Mek.17

Buharkent. Mek.18

Buharkent. Mek.19

Buharkent. Mek.20

Buharkent. Mek.21

Buharkent.Elk.01

Buharkent.Elk.02

Buharkent.Elk.03

Buharkent.Elk.04

Buharkent.Elk.05

Buharkent.Elk.06

Buharkent.Elk.07

Buharkent.Elk.08

Buharkent.Elk.09

Buharkent.Elk.10

Buharkent.Elk.11

Buharkent.Elk.12

Buharkent.Elk.13

Buharkent.Elk.14

Buharkent.Elk.15

Buharkent.Elk.16

Buharkent.Elk.17

Buharkent.K.01

Buharkent.K.02

Buharkent.K.03

Buharkent.K.04

Buharkent.K.05

Buharkent.K.06

Buharkent.K.07

Buharkent.K.08

Buharkent.K.09

Buharkent.K.10

Buharkent.K.11

Buharkent.K.12

Buharkent.K.13

Buharkent.K.14

Buharkent.K.15

Buharkent.K.16

Buharkent.K.17

Buharkent.K.18

Buharkent.K.19

Buharkent.K.20

Buharkent.Kan.Elk.01

Buharkent.Y.01

Buharkent.Y.02

Buharkent.Y.03

Buharkent.Y.04

Buharkent.Y.05

Buharkent.Y.06

Buharkent.Y.07

Buharkent.Y.08

Buharkent.Y.09

Buharkent.Y.10

Buharkent.Y.11

Buharkent.Y.12

Buharkent.Y.13

Buharkent.Y.14

Buharkent.Y.15

Buharkent.Y.16

Buharkent.Y.17

Buharkent.Y.18

Buharkent.Y.19

Buharkent.Y.20

Buharkent.Y.21

Buharkent.Y.22

Buharkent.Y.23

Buharkent.Y.24

Buharkent.Y.25

Buharkent.Y.26

Buharkent.Y.27

Buharkent.Y.28

Buharkent.Y.29

Buharkent.Y.30

Buharkent.Y.31

Buharkent.Y.32

Buharkent.Y.33

Buharkent.Y.34

Buharkent.Y.35

Buharkent.Y.36

Buharkent.Y.37

Buharkent.Y.38

Buharkent.Y.39

Buharkent.Y.40

Buharkent.Y.41

Bkent-İçm.İnş-1

Bkent-İçm.İnş-2

Bkent-İçm.İnş-3

Bkent-İçm.İnş-4

Bkent-İçm.İnş-5

Bkent-İçm.İnş-6

Bkent-İçm.İnş-7

Bkent-İçm.İnş-8

Bkent-İçm.İnş-9

Bkent-İçm.İnş-10

Bkent-İçm.İnş-11

Bkent-İçm.İnş-12

Bkent-İçm.İnş-13

Bkent-İçm.İnş-14

Bkent-İçm.İnş-15

Bkent-İçm.İnş-16

Bkent-İçm.İnş-17

Bkent-İçm.İnş-18

Bkent-İçm.İnş-19

Bkent-İçm.İnş-20

Bkent-İçm.İnş-21

Bkent-İçm.İnş-22

Bkent-İçm.İnş-23

Bkent-İçm.İnş-24

Bkent-İçm.İnş-25

Bkent-İçm.İnş-26

Bkent-İçm.İnş-27

Bkent-İçm.İnş-28

Bkent-İçm.İnş-29

Bkent-İçm.İnş-30

Bkent-İçm.İnş-31

Bkent-İçm.İnş-32

Bkent-İçm.İnş-33

Bkent-İçm.İnş-34

Bkent-İçm.İnş-35

Bkent-İçm.İnş-36

Bkent-İçm.İnş-37

Bkent-İçm.İnş-38

Bkent-İçm.İnş-39

Bkent-İçm.İnş-40

Bkent-İçm.İnş-41

Bkent-İçm.Mek-01

Bkent-İçm.Mek-02

Bkent-İçm.Mek-03

Bkent-İçm.Mek-04

Bkent-İçm.Mek-05

Bkent-İçm.Mek-06

Bkent-İçm.Mek-07

Bkent-İçm.Mek-08

Bkent-İçm.Mek-09

Bkent-İçm.Mek-10

Bkent-İçm.Mek-11

Bkent-İçm.Mek-12

Bkent-İçm.Mek-13

Bkent-İçm.Elk-01

Bkent-İçm.Elk-02

Bkent-İçm.Elk-03

Bkent-İçm.Elk-04

Bkent-İçm.Elk-05

Bkent-İçm.Elk-06

Bkent-İçm.Elk-07

Bkent-İçm.Elk-08

Bkent-İçm.Elk-09

Bkent-İçm.Elk-10

Bkent-İçm.Elk-11

Bkent-İçm.Elk-12

0,001570

0,005027

0,007067

0,004025

0,000196

0,008627

0,003267

0,057495

0,009534

0,000686

0,001044

0,002080

0,001454

0,000251

0,000101

0,003550

0,002902

0,004653

0,000396

0,000172

0,000289

0,000194

0,000306

0,000129

0,000180

0,000064

0,001118

0,000024

0,000024

0,000084

0,000197

0,000003

0,000008

0,000009

0,000054

0,000020

0,000078

0,000231

0,000103

0,000709

0,000385

0,000015

0,000082

0,000083

0,000002

0,000115

0,004899

0,000260

0,000704

0,000235

0,000069

0,000221

0,000039

0,000254

0,000276

0,006410

0,007140

0,009028

0,002214

0,007334

0,001417

0,000049

0,004199

0,001043

0,004615

0,004352

0,004887

0,004887

0,004549

0,005521

0,003110

0,003752

0,000057

0,000049

0,007357

0,006356

0,000085

0,002535

0,000557

0,002308

0,002961

0,002847

0,000542

0,000691

0,000098

0,003367

0,003381

0,001281

0,000829

0,001633

0,000586

0,000132

0,000509

0,006112

0,054041

0,006112

0,032003

0,000918

0,001549

0,001722

0,001453

0,011185

0,001474

0,007484

0,000194

0,000340

0,000385

0,000340

0,000328

0,008744

0,002143

0,015441

0,004243

0,001892

0,000370

0,010225

0,009655

0,002504

0,007479

0,016397

0,002700

0,019113

0,011238

0,005522

0,008338

0,004751

0,001765

0,000822

0,000381

0,001147

0,001144

0,000338

0,001555

0,000443

0,000110

0,000237

0,000139

0,000564

0,001470

0,001081

0,000553

0,008545

0,002857

0,000147

0,000884

0,018905

0,000901

0,001188

0,000766

0,000827

0,000386

0,000037

0,000213

0,000272

0,000146

0,000191

0,006961

0,001358

0,000266

0,000290

0,003142

0,000277

0,001285

0,001757

0,000480

0,000813

0,002698

0,000031

0,000352

0,027444

0,005628

0,005621

0,005461

0,009277

0,008673

0,026847

0,003375

0,006361

0,002526

0,001453

0,000207

0,000365

0,000250

0,000480

0,000209

0,000212

0,000153

0,000718

0,000150

0,004571

0,000728

0,000494

0,006928

0,016566

0,002515

0,006064

0,001693

0,002674

0,001083

0,001277

0,000577

0,000358

0,000528

0,000349

0,000991

0,000210

0,000360

0,000105

0,000101

0,000105

0,000135

0,000519

0,002197

0,001603

0,001142

0,000739

0,000733

0,000733

0,000830

0,000739

0,001554

0,000022

0,002158

0,006912

0,012115

0,006901

0,000336

0,014789

0,005601

0,098562

0,016345

0,001176

0,001789

0,003566

0,002493

0,000430

0,000173

0,006086

0,004974

0,007977

0,000679

0,000236

0,000495

0,000332

0,000421

0,000177

0,000248

0,000110

0,001916

0,000042

0,000040

0,000145

0,000337

0,000005

0,000014

0,000016

0,000092

0,000034

0,000134

0,000395

0,000177

0,001216

0,000660

0,000026

0,000141

0,000142

0,000004

0,000159

0,008398

0,000357

0,001206

0,000323

0,000095

0,000304

0,000053

0,000349

0,000380

0,008813

0,010948

0,013843

0,003395

0,011246

0,002173

0,000076

0,006438

0,001600

0,007076

0,006673

0,007494

0,007494

0,006976

0,008466

0,004769

0,005752

0,000087

0,000075

0,011280

0,009746

0,000130

0,003887

0,000854

0,003538

0,004541

0,004366

0,000831

0,001059

0,000150

0,005163

0,005184

0,001964

0,001270

0,002504

0,000898

0,000203

0,000781

0,009372

0,092642

0,010478

0,054862

0,001573

0,002656

0,002952

0,002492

0,019174

0,002527

0,012830

0,000332

0,000583

0,000659

0,000583

0,000562

0,012023

0,002947

0,021231

0,005835

0,002602

0,000567

0,017529

0,016551

0,004292

0,012820

0,028109

0,004628

0,032766

0,019265

0,009467

0,014295

0,008144

0,003026

0,001409

0,000653

0,001966

0,001960

0,000580

0,002665

0,000759

0,000189

0,000406

0,000238

0,000966

0,002520

0,001854

0,000948

0,011749

0,003928

0,000253

0,001215

0,032408

0,001545

0,002036

0,001312

0,001417

0,000662

0,000063

0,000365

0,000466

0,000251

0,000328

0,009571

0,002327

0,000455

0,000497

0,005386

0,000475

0,002203

0,003012

0,000822

0,001393

0,004625

0,000053

0,000603

0,037735

0,007739

0,007729

0,009362

0,015903

0,014867

0,046023

0,005785

0,010904

0,004331

0,002491

0,000354

0,000626

0,000429

0,000824

0,000359

0,000364

0,000263

0,001231

0,000257

0,006286

0,001000

0,000679

0,009526

0,022778

0,003459

0,008338

0,002328

0,004101

0,001660

0,001958

0,000885

0,000549

0,000809

0,000535

0,001520

0,000322

0,000552

0,000160

0,000156

0,000160

0,000207

0,000796

0,003368

0,002458

0,001750

0,001133

0,001125

0,001125

0,001272

0,001133

0,002383

0,000034

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,30

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,30

0,30

0,30

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,20

0,20

0,20

0,15

0,10

0,10

0,15

0,15

0,15

0,15

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,15


İKNP Puanlama hesabında alt ve üst oranlar, virgülden sonra 6 (altı) hane dikkate alınacaktır. 6. haneden sonraki rakamlarda hiçbir şekilde üste yuvarlama yapılmayacak olup, aşağıdaki örneklerde gösterildiği şekilde;

Örnek; 0,1256321 sayısı 0,125632 olarak,

           0,1256329  sayısı 0,125632 olarak,

           0,1256325 sayısı 0,125632 olarak,

           0,0000005  sayısı 0,000000 olarak uygulama yapılacaktır.

A.2.3. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan alamayacaklardır.

A.2.4. İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

A.3. Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) (3 puan):

İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya Özel Sektöre karşı yapmış olduğu işlerden almış olduğu ve ihale ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan veya halen yapımı devam eden (İş durum belgesi düzenlenmiş işler), yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliği esaslarına göre, teklif bedelinin %50’sinden az olmamak üzere tek sözleşmeyle yerine getirilmiş içmesuyu isale hatları inşaatı (İİH) ve/veya içme ve kullanma suyu şebeke inşaatı (İKŞ) ve/veya kanalizasyon ve/veya yağmursuyu şebeke inşaatı (KY) ve/veya atıksu arıtma tesisi inşaatı (AAT) işlerini içeren, noter onaylı veya aslı idarece görülmüş; iş deneyim belgesi (EKAP’a kayıtlı olanlar için onay şartı yoktur) sunması şartıyla, aşağıda belirtilen puanlar verilecektir. (*) (**)

(İİH): “İçmesuyu isale hatları inşaatı”

(İKŞ):“İçme ve kullanma suyu şebeke inşaatı”

(KY):“Kanalizasyon ve/veya yağmursuyu şebeke inşaatı”

(AAT):“Atıksu arıtma tesisi inşaatı”

İçmesuyu isale hatları ve/veya içmesuyu ve kullanma suyu şebeke ve/veya kanalizasyon ve/veya yağmursuyu şebeke ve/veya atıksu arıtma tesisi inşaatı işi İş Deneyimi Belge Sayısı Puan
0 ise 0
1 ve daha fazlası ise 3

puan alacaktır.

 (*) Yeterlilik için sunulan iş deneyim belgesi (İİH) ve/veya (İKŞ) ve/veya (KY) ve/veya (AAT) işlerine ait ise Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) 3 (üç) puan olarak dikkate alınacaktır.

(**) Ancak sunulan iş deneyim belgeleri, (İİH) ve/veya (İKŞ) ve/veya (KY) ve/veya (AAT) işleri yanında diğer iş gruplarındaki işleri de içeriyorsa, hakediş, metraj cetvelleri vb. bilgi ve belgeler ile tevsik etmesi şartıyla (İİH) ve/veya (İKŞ) ve/veya (KY) ve/veya (AAT) işlerine ait kısmının teklif bedelinin %50’sinden az olmamak şartını sağlaması halinde de Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) 3 (üç) puan olarak dikkate alınacaktır.

!  Ortak girişimlerde ise pilot ortağın yukarıda verilen şartı taşıması (*,**) ve özel ortakların her biri için ise teklif bedelinin %30’undan az olmamak üzere tek sözleşmeyle yerine getirilmiş (İİH) ve/veya (İKŞ) ve/veya (KY) ve/veya (AAT) işlerini içeren, noter onaylı veya aslı idarece görülmüş; iş deneyim belgesi (EKAP’a kayıtlı olanlar için onay şartı yoktur), sunulması durumunda Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) 3 (üç) puan olarak dikkate alınacaktır. Özel ortakların yeterlilik için sundukları iş deneyim belgeleri (İİH) ve/veya (İKŞ) ve/veya (KY) ve/veya (AAT) işlerine ait ise Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) hesabında dikkate alınacaktır.

! Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) için sunulan veya dikkate alınan İş Deneyim Belgelerinden İş Denetleme ve/veya İş Yönetme Belgesi sunan İsteklilere TDNP olarak 0(sıfır) puan verilecektir.

! İsteklinin teknik değer nitelik puanı için vereceği iş deneyim belgesi Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği esaslarına göre güncellenerek değerlendirmeye alınacaktır.

Kalite ve teknik değer nitelik puanı (KP), İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı (İKNP), Teknik Değer Nitelik Puanı(TDNP) nın toplamıdır.

KP= İKNP+ TDNP

A.4 Değerlendirme puanı (DP):

Değerlendirme puanı, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

DP = TP + KP

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

C. Puanlama sonucunda eşit puanlı tekliflerden, fiyatı daha düşük olan istekli, ekonomik açıdan avantajlı teklif sayılacaktır.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:9/21 (R Blok) Giriş Kat Evrak Servisi Yenimahalle / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Not: 28 Mart 2013 tarih ve 28601 sayılı Resmi Gazete yayımlandığı üzere; İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünce ihale edilecek; kanalizasyon, içmesuyu, içmesuyu arıtma tesisi, atıksu arıtma tesisi, deniz deşarjı, katı atık tesisi yapım işleri ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.