İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Yaşlı Ve Engelli Bakım Merkezi” Yapılmak Üzere Yapım Karşılığı Kiralama
İlan Tarihi 12.08.2022
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 1.09.2022 14:00:00
Son Teklif Tarihi 1.09.2022
Düzeltilen Maddeler
Detay

İLAN

İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

            Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilentaşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklifyöntemi ile VakıflarGenel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 27.06.2022 tarih 316/299 sayılıkararı ve 24.05.2022 tarih 191 no.lu Bakanlık İzni gereği 21 (yirmibir) yılsüreyle yapım karşılığı kiralama ihalesine çıkartılmıştır.

            İli                                : İzmir

İlçesi                           : Bornova

Mahallesi                    : Erzene

Caddesi                       : ..………

Sokağı                         :…………

Vasfı                            : Arsa

Yüzölçümü                 : 1.817,00 m2

Pafta                           :…………

Ada No                       : 8452

Parsel No                    : 1

Malik                          : Vakıflar Genel Müdürlüğü

İşin Süresi                   : 21 yıl

Vakıflar MeclisiKarar Tarih ve No.su : 27.06.2022tarih 316/299 sayılı kararı

                                                                                  

 

            TAHMİNEDİLEN BEDEL                           :          6.461.400,00-TL                   

            (altımilyondörtyüzaltmışbirbindörtyüztürklirası)                                   

            GEÇİCİTEMİNAT                                       :           193.842,00-TL

            (yüzdoksanüçbinsekizyüzkırkikitürklirası)          

            İHALETARİHİ VE SAATİ                         : 1Eylül 2022 Perşembe günü ve saat14:00

 

            İŞİN ADI                                                       :“Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan İzmir İli, Bornova İlçesi, ErzeneMahallesinde bulunan ve tapunun 8452 ada 1 parselinde kayıtlı taşınmazın “Yaşlıve Engelli Bakım Merkezi” yapılmak üzere yapım karşılığı kiralama modeline göre kiralanması işi”

 

            Yukarıdaözellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış Vakıflar Genel Müdürlüğü VakıflarMeclisi’nin 27.06.2022 tarih 316/299 sayılı kararına istinaden;

 

Söz konusu taşınmazın;

 

1-      Sözleşmesüresinin yer teslim tarihinden itibaren; 2 (iki) yıl projelendirme ve inşaatyapım süresi olmak üzere, toplam 21 yıl olması,

2-      Kirabedellerinin;

-İlk yıl (yer teslim tarihinden itibaren) aylık 6.000,00-TL,

-2. yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (on iki aylık ortalaması) oranındaarttırılması,

-3. yıl aylık 57.750,00-TL + önceki 2yılın TÜFE (on iki aylık ortalaması) oranında artış yapılarak kira alınması, 4.yıldan 21. yılın sonuna kadar her yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalaması) oranında arttırılması,

3- Yüklenici tarafından vakıf taşınmazlarüzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler          konulmaması,

 

4-      Sözkonusu taşınmaza ait bir proje mevcut olmadığından, kira bedellerinintespitinde kullanılan Yaşlı ve Engelli Bakım Merkezi için 60 kişiden fazlakontenjan olması durumunda kira bedelinin ilgili parametredeki artış oranındaarttırılması,

5-      Taşınmazdaimar değişikliğine ya da imar durumuna bağlı olarak fonksiyon değişikliğinegidilmesi durumunda, Bölge Müdürlüğü tarafından kira miktarının (ihale sonucuoluşacak kira bedeli alt limit kabul edilmek üzere) yeniden belirlenmesi,

6-      Kamuyaterk edilmesi gereken alanın 3194 sayılı kanunda belirtilen orana kadar olankısmının terk edilmesi, terk oranının kanunda belirtilen oranın üzerinde olmasıhalinde aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defatenİdaremize ödenmesi,

7-      Değerlendirmeyekonu vakıf taşınmazın tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması gerekli olan (Şerh,Beyan vb.) kaldırılması – Gerekmesi halinde (ifraz tevhit, terk, ihdas vb.)işlemlerin yaptırılması- Yapılacak İnşaat ile ilgili olarak, Resmi ve/veya Özelkurum ve kuruluşlardan alınması gereken her türlü (Onay, İzin, Ruhsat vb.)alınması – Yer teslim tarihinden, inşaatın tamamlanarak İdareye teslim tarihinekadar alınması gerekli bütün (Emniyet, Sağlık, Güvenlik vb.) tedbirlerinalınması – Yapılacak bütün harcamaların (Proje, İnşaat, İmalat, tadilat, Vergi,Resim, Harç, Ceza vb.) Yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanmasıve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebindebulunulmaması

 

            Kayıt ve şartlarıyla, “Yaşlı ve Engelli Bakı Merkezi”fonksiyonuyla kullanılmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 27.06.2022tarih 316/299 sayılı kararı ve 24.05.2022 tarih 191  no.lu Bakanlık İzni gereği ; 2 (iki) yılinşaat süresi dâhil toplam 21 (yirmibir) yıl süre ile yapım karşılığı kiraihalesine çıkartılmıştır.

 

            İhaleyeiştirak edecek istekliler;

1- İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Fevzipaşa Bulvarı No:4Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında,Bölge Müdürlüğü’nce oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2- Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde FevzipaşaBulvarı No:4 Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmetbinasında görülüp, 250,00 TL karşılığında temin edilebilir.

3- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6.maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesidoğrultusunda 01.09.2022 tarih ve saat 14.00’a kadar sıra numaralı alındılarkarşılığında İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imzakarşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılanbelgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

 

Dışzarf, iç zarfı ve bu şartnamenin 6.maddesinde istenilen diğer belgeleri içerir:

 

a) Türkiye’de tebligat için adresbeyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren,ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veyaSanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

 

b.1. Gerçek kişi olması halinde,ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgilimeslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareyeibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

 

b.2. Tüzel kişi olmasıhalinde,  mevzuat gereği tüzel kişiliğinsiciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığıyıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgeninaslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti(Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzelkişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye DışişleriBakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

 

c) Teklif vermeye yetkiliolduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden notertasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareyeibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

 

c.1. Gerçek kişi olması halinde,Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslınınİdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

 

c.2. Tüzel kişi olması halinde;ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzelkişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret SicilGazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin notertasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıylaİdarece onaylanmış sureti,

 

d) İstekli adına vekâlet edilmesihalinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariylegeçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imzabeyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdareceonaylanmış sureti,

 

e) Ekli örneğe uygun GeçiciTeminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

 

f)İsteklilerin ortak girişimoluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi(Ek:3)

 

g) Tahmin edilen bedelin %10'unakadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğeuygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapanİdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmişolması gerekmektedir.)

 

h) Tahmin edilen bedelin %50'denaz olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve ŞehircilikBakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlikkarnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devletİhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş DeneyimBelgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterirYapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve ekiİnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareyeibraz edilmek suretiyle fotokopisi,

 

İş deneyimi kriterininuygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhütedilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindekiMerkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.

 

h.1. Müteahhit veya taşeronolarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhütedilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

 

h.2. Yurt içinde kamu kurum vekuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak(İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarıaşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdareninonayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

 

h.3. Müteahhit veya taşeronolarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde iseBelediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve ekiİnşaat Ruhsat Belgesi,

 

h.4. Yapı Müteahhitliği YetkiBelge Numarası

 

İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigalkonuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi(yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgeleresahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt YükleniciTaahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum vekuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartıaranır. İhalenin alt yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde;kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere ilişkin belgeler veİdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noteronaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.3. ve sözleşmenin 10.6.maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir.

 

ı) İlk ilan tarihinden sonrailgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı yada noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarecetasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesiadresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

 

i) İlk ilan tarihinden sonrailgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcuolmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veyaaslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi yada Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelindeprim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarıncadüzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyleteyidi yapılabilen belgeyi sunması,

 

j) İhalelere katılmaktan yasaklıolunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu  (Ek:6),

 

k) İhale dokümanının satınalındığına dair makbuz,

 

l) İhale konusu taşınmazlarınyerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7),

 

m) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığınadair noter onaylı taahhütname (Ek:11)

 

Ortakgirişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i), (j) ve (m)bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılanbelgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareyeibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

 

            Noter onaylı belgelerin aslına uygunolduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisigörülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlamagelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye TicaretSicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde,Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslınınaynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veyabunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

 

            Dışzarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı vesoyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğuyazılarak en geç 01.09.2022 tarih ve saat 14.00’a kadar ihale komisyonubaşkanlığına vermek zorundadırlar.

 

5- Telgraf veyafaksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaattabulunulması durumunda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

6- Bu iş içinyapılmış olan tüm ilan bedelleri ve diğer tüm giderler (ihale karar pulu, damgavergisi vs.) sözleşmeden önce defaten istekli tarafından ödenecektir.

7- 5737 sayılıVakıflar Kanununun 20. Maddesi (Ek-25.03.2020 - 7226/33 md.) uyarınca sözleşme öncesinde işletme dönemine ait ilkyılın altı aylık kira bedeli teminat olarak sadece nakit olarak kabuledilecektir. 

 

İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıpyapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

İLAN OLUNUR

Yeterlilik