İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Dsi 3. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Eskişehir-sivrihisar Yukarıkepen Göleti Planlama Raporu Yapımı
İlan Tarihi 14.09.2022
İhale K.No 2022/865525
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 18.10.2022 15:00:00
Son Teklif Tarihi 18.10.2022
Düzeltilen Maddeler
Detay
yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası : 2022/865525

1-İdarenin
a) Adresi : Kırmızıtoprak Mahallesi Taşköprü Caddesi, DSİ Sok. No:2 26020 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 2222111100 - 2222111110
c) Elektronik Posta Adresi : dsi3@dsi.gov.tr
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Eskişehir ili, Sivrihisar ilçesi, Yukarıkepen köyünün yaklaşık 1.7 km güneydoğusunda, Kepen deresi üzerinde planlanan Yukarıkepen Göletinden faydalanmak suretiyle Tarım arazilerinin sulanmasına yönelik 1 adet Planlama Raporu hazırlanması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Eskişehir
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 300 takvim günüdür


3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : Dsi 3. Bölge Müdürlüğü Taşköprü Cad. Dsi Sok. 26020 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 18.10.2022 15:00


Yeterlilik
4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, başvuru mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelere/kuruculara ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı adaylar tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
110.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 280.000 TRY (Türk Lirası)
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili cironun, 180.000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.

4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 420.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:
ADET POZİSYON MESLEKİ UNVAN MESLEKİ DENEYİM BENZER DENEYİM
1 Proje Müdürü(Anahtar Teknik Personel) İnşaat Mühendisi

En az 10 yıl

En az 5 yıl
1 Proje Mühendisi(Anahtar Teknik Personel) İnşaat Mühendisi En az 5 yıl En az 5 yıl

İşin uzmanı olması gereken Proje Müdürü ihale konusu benzer işe uygun en az 1 projede çalışmış olması gerekir. Ayrıca, adayın veya isteklinin organizasyon yapısına ilişkin bilgi formları ile kendisi veya yönetici kadrosunun, anahtar teknik personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ve toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi ile özgeçmiş formunun sunulması zorunludur. İlgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, son başvuru veya ihale tarihinden bir önceki aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir. Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasında teknik personel olarak istihdam edilebilir. Personel olarak bildirilen kişiler, adayın bünyesinde çalıştıklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler. İstekliler tarafından ön yeterlik dosyasında Anahtar Teknik Personel Bilgileri Özet Tablosunun (Standart Form-KİK035.0/D) sunulması gerekmektedir. Teknik personele (Ziraat, Meteoroloji ve Jeoloji Mühendisleri ) ait belgelerin ön yeterlik aşamasında sunulması zorunlu değildir. İsteklilerin (Standart Form-KİK035.0/D) tablosunda proje müdürünü ve proje mühendisini kesinlikle belirtmesi gerekmektedir. 

NOT: Sözleşme tasarısından ve ilanda detayları verilen teknik personel (Ziraat, Meteoroloji ve Jeoloji Mühendisleri) için ihale aşamasında taahhüt verilebilir. Taahhüt olarak sunulan kişiler, ihale konusu işte çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler. İhale uhdesinde kalan istekli taahhüt olarak sunduğu teknik personele ait belgeleri (personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ve toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi ile özgeçmiş formu) sözleşme esnasında İdareye sunmakla ve onayını almakla yükümlüdür. İhale aşamasında, istekliler tarafından Teknik Personel Bilgileri Özet Tablosunun ( Standart Form-KİK035.1/D) sunulması gerekmektedir.

b) Teknik Personel:
ADET AD,SOYAD İŞİN TANIMI UNVAN ASGARİ NİTELİĞİ ÇALIŞMA SÜRESİ
1   Proje Müdürü İnşaat Mühendisi En az 10 yıl İşin kabulu yapılana kadar
1  

Proje Mühendisi

İnşaat Mühendisi En az 5 yıl İşin kabulu yapılana kadar
1   Proje Mühendisi Ziraat Mühendisi En az 5 yıl Planlama Raporu uygun bulunana kadar
1   Proje Mühendisi Meteoroloji Mühendisi En az 5 yıl Planlama Raporu uygun bulunana kadar
1   Proje Mühendisi Jeoloji Mühendisi En az 5 yıl Planlama Raporu uygun bulunana kadar

 


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Su ve toprak kaynakları projelerini geliştirme gayesi ile hazırlanmış ön inceleme(istikşaf), masterplan veya planlama (fizibilite) raporu yapmış olmak


5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından en az 8, en fazla 10 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. Ön yeterlik dokümanı idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Dsi 3. Bölge Müdürlüğü Taşköprü Cad. Dsi Sok. 26020 Odunpazarı/ESKİŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
11. Diğer hususlar: